Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ?

Τά θαύματα τοῦ κόσμου εἶναι  ἑπτά καί εἶναι τά ἐξῆς:
1) Ὁ κολοσσός τῆς Ρόδου
2) Ὁ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας
3) Τό ἄγαλμα τοῦ  Διός εἰς  τήν Ὁλυμπία
4) Ὁ ναός τῆς Ἀρτέμιδος εἰς τήν Ἐφεσον
5) Τό Μαυσολεῖον τῆς Ἀλικαρνασσοῦ
6) Αἱ πυραμῖδες τῆς Αἰγύπτου
7) Οἱ κρεμαστοί κήποι τῆς Βαβυλῶνος

1) Κολοσσός τῆς Ρόδου.
 Ἄγαλμα τεραστίων διαστάσεων, ἀπαραμμίλου τέχνης καί αἰσθητικῆς. Ἀρχιτέκτων ἦτο ὁ Χάρητος, μαθητής τοῦ Λυσσίπου. Ἄρχισεν ἡ κατασκευή του τό 304 Π.Χ καί χρειάσθηκαν 12 ἔτη διά τήν ὁλοκλήρωσιν του. Τό ὕψος του ἦτο 32 μέτρα. Ἀπεικονίζει τόν θεόν ἥλιον, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου οἱ Ρόδιοι τό κατασκεύασαν. Μέχρις τό 224 Π.Χ ἴστατο εἰς τήν θέσιν του, ὁτε τότε ἐγένετο σεισμός καί κατέρευσεν. Ἀν καί κείμενον ἐπί τοῦ ἐδάφους ἦτο μεγαλοπρεπές καί τό ἐθαύμαζον ἑως τό ἔτος 653 Μ.Χ. Τότε εἰσέβαλον ἰσλαμικά στρατεύματα τό κουβάλησαν σέ 900 καμῆλες τό μετέφεραν εἰς τήν ἔρημον, τό ἔλυωσαν καί τό ἔκαναν ὅπλα

2)Ὀ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας.
 Ἄρχισεν νά οἰκοδομῆτε τό 282 Π.Χ. ἐπί Πτολεμαίου Α! καί ὁλολκληρώθηκε μετά 12ετίαν τό 270 Π.Χ. Ἀρχιτέκτων ἦτο ὁ Σώστρατος ὁ Κνίδιος. Ἐκτίσθει ἐπί τῆς νήσου Φάρου κειμένης πρό τῆς Ἀλεξανδρείας, ἔξ΄ οὐ καί τό ὅνομα του, εἶχεν τεράστιον ὕψος140 μέτρων, ἦτο ὀρατός ἀπό ἀπόστασιν 50 χιλιομέτρων, κατηύθυνεν καί καθοδηγοῦσεν τούς ναυτικούς. Διά πολλά χρόνια ἐδόσποζεν πρό τῆς πόλεως τοῦ Ἀλεξάνδρου. Τρεῖς σεισμοί τό γκρέμισαν, τό 796 Μ.Χ, τό 1303 Μ.Χ, καί τό 1323 Μ.Χ
Τό ἔτος1480 ὁ Σουλτάνος τῆς  Αἰγύπτου Καϊρ Μπέης ἐχρησιμοποίσεν τά ὑλικά διά νά ἀνεγείρη κάστρο.
3)Τό χρυσολεφάντινον ἄγαλμα τοῦ Διός.
 Φιλοτεχνήθηκε ἀπό τόν διάσημον γλύπτη τῆς ἐποχῆς, Φειδία περί τό 430 π.Χ. καί τοποθετήθηκε ὡς λατρευτικόν ἄγαλμα εἰς τόν Ναό τοῦ Διός εἰς Ὁλυμπίαν. Ἡ κατασκευή τοῦ ἔργου διήρκεσεν δύο Ὁλυμπιακάς περιόδους, δηλαδή ὀκτώ χρόνια. Ὁ καθήμενος Δίας, ἐξεχώριζεν ἐντός τοῦ ναοῦ ἐπάνω σέ τρία σκαλιά καί σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις εἶχεν 12 μέτρα ὕψος.   Ἐπί αἰώνας ἦταν ἕνα ἀπό τά θεάματα πού ὁ κάθε θνητός ὄφειλε νά δῆ πρίν πεθάνει. Τό ἄγαλμα πέρασε κάποιες περιπέτειες, καί ἐπί ἐποχῆς τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος . Μετέπειτα ὁ Καλιγούλας εἶχεν διατάξει τήν μεταφοράν του εἰς Ρώμην διά νά τοῦ ἀλλάξουν τό πρόσωπον δίδοντας του, τήν μορφήν τοῦ Αὐτοκράτορος, πράγμα πού ὅμως δέν ἐγένετο. Μετά τήν κατάργησιν τῶν Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων τό 393 Μ.Χ. ὁ ναός ξέπεσεν. Σύμφωνα μέ μιά ἄλλην ἐκδοχήν ὁ Θεοδόσιος τό 390 μ.Χ. τό μετέφερεν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ὁπου καταστράφηκε ἀπό φωτιά το 416 Μ.Χ. Ὁ ναός λεηλατήθηκε από τούς Γότθους.
4) Ναός τῆς Ἀρτέμιδος εἰς Ἔφεσον
Ἀνηγέρθει περί τό 440 Π.Χ. Ἦτο μεγαλοπρεπής καί κάλλιστος. Εἶχεν μῆκος 131μέτρα καί πλάτος 79μέτρα. Περίπου 120 μαρμάρινοι κίονες ὑποστήριζαν τό κύριον τμῆμα τοῦ ναοῦ. Ἔκαστος κίων εἶχεν ὕψος 20 μέτρα. Τό 356 Π.Χ κάποιος ἀσήμαντος ὁνόματι Ἡρόστρατος προκειμένου νά μείνη ὡς διάσημος εἰς τήν ἰστορίαν, ἔβαλεν φωτιά καί τόν ἐπυρπόλυσεν.
5)Μαυσωλεῖον Ἀλικαρνασοῦ
Εἶναι ἕνας καταπληκτικός τάφος πού  ἐκτίσθει ἀπό τόν ἴδιο τόν Μαύσωλον, ἡ δέ κατασκευή του ὁλοκληρώθηκε τό 351 Π.Χ. Τό ὕψος του ἦτο 42 μέτρων καί ἡ περίμετρος 134 μέτρα, ἦτο ποικηλόχρωμον καί ἐμπλουτισμένον μέ ὡραία γλυπτά. Εἰς τήν κορυφήν ὑπῆρχαν τέσσερα μαρμάρινα ἄλογα, ἔργον τοῦ Πυθίου.


Ὡς  ἐλέχθει τά θαύματα εἶναι ἑπτά.
Ἀλλά τό θαῦμα τῶν θαυμάτων εἶναι ἕνα καί μοναδικόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
  Αὔτη εἶναι προϊόν προερχόμενον, ἀπό ἕναν λαόν τόν Ἑλληνικόν πού ἔχει καταγράψει τόν πλουσιότερον, τόν συνθετότερον καί λαμπρότερον πολιτισμόν τοῦ πλανήτη Γῆ εἰς τήν ὡραιοτέραν γλῶσσαν τοῦ κόσμου. Ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι προϊόν προερχόμενον ἀπό ἕναν λαόν μέ ἰδιαίτέρας καί ὑψιλοῦ ἐπιπέδου νοητικάς, πνευματικάς καί ψυχικάς λειτουργίας. Ἄλλωστε οἱ ἐπί Γῆς πολιτισμοί εἶναι οἱ ἐξεῖς, ὁ Ἑλληνικός. Καί τοῦτο τό ἐρμηνεύομεν ὡς ἐξῆς, ὁ ἄνθρωπος παρατηρεῖ τά φαινόμενα, τήν παρατήρησιν τήν κάμει γνῶσιν, τήν γνῶσιν τήν κάμει ἐπιστήμην, ἐπιστήμη συμαίνει ὁρισμός. Ὁρισμούς εἰς τάς ἐπιστήμας ἔχει δώσει μόνον ὁ Ἕλλην, ὡς Πυθαγόρειον Θεώρημα, ἀρχή τοῦ Ἀρχιμήδους, τό 3,14 του Ἀρχιμήδους, Εὐκλείδιος Γεωμετρία, ὁ Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, ἐφηῦρεν τήν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων, ἐπίσης ὁρισμοί εἰς τήν ἰατρικήν, τήν ἀστρονομίαν. Ὑπάρχει πλῆθος ἄλλων ὁρισμῶν καί κανόνων, δ΄αὐτό οἱ θεμελιωταί τῶν ἐπιστημῶν εἶναι οἱ Ἕλληνες. 
Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα,  εἶναι ἡ γλῶσσα πού μέχρις τό ἔτος 1975  τό ἀλφάβητον της εἶχεν 24 γράμματα, ἐξ αὐτῶν 7 φωνήεντα καί 17 σύμφωνα καί 11 διφθόγγους. Εἶναι ἡ γλῶσσα πού εἶχεν δύο πνεύματα τήν ψιλή καί δασεῖα, καί εἶχεν τρεῖς τόνους τήν ὀξείαν τήν βαρείαν καί τήν περισπομένην. Εἶχεν τρία ἄρθρα ὁ, ἡ, τό, καί τρία γένη: ἀρσενικόν, θυλικόν καί οὐδέτερον εἶχεν καί πέντε πτώσεις, καί τρεῖς κλίσεις, εἶχεν τά ρήματα, ὁμαλά καί ἀνώμαλα. Εἶναι ἡ γλῶσσα μέ τό πλουσιότερον λεξιλόγιον εἰς τόν κόσμον. Τήν γραμματικήν αὐτήν ἐδιδάσκοντο οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑως τό 1975, ἦτο ἡ γραμματική τοῦ σοφοῦ ἀνδρός Ἀχιλλέως Α. Τζαρτζάνου. Αὔτη ἦτο ἡ γλῶσσα πού ὁμιλοῦσαν ἀκαταλύπτως οἱ πρόγονοι μας καί εἶναι ἡλικίας  11.500 ἐτῶν. Αὐτήν τήν γλῶσσαν ἐπέλεξεν καί ὁ Κ.Η.Ι.Χ, διότι εἶναι ἡ Δική του γλῶσσα διά νά εἴπη, ὅταν τόν πλησίασν οἱ Ἕλληνες διά νά ἀκούσουν τόν Θεϊκόν του λόγον“ ''Ἐλήλυθεν ἡ ὤρα ἴνα δοξασθή ὁ υἱός τοῦ Ἀνθρώπου”.
 Μετά τό 1975 εἰς τήν Ἑλλάδα ἔχομεν τήν κυριαρχίαν μιάς μικρῆς ὁμάδος <ἀνθρώπων> μέ περιορισμένας πνευματικάς ἰκανότητας τῶν αὐτοαποκαλούμενων προοδευτικῶν καί τήν ἀντικατάστασιν τῆς γραμματικῆς τοῦ Κου Τζαρτζάνου μέ αὐτήν τοῦ τριανταφυλίδη, μιά γραμματική προερχομένη ἀπό ἄτομα  περιορισμένων πνευματικῶν  ἰκανοτήτων ἤ καί ἀτόμων μέ στοιχεία ἀνθελλινισμοῦ, μιά γραμματική φτιαγμένη ἀπό συμπλεγματικούς, ἀδυνάτους καί ἀσημάντους. Σέ αὐτήν κουρεύτικαν καί κλαδεύτικαν πολλά. Κλάδεψαν τά πνεύματα, κούρεψαν τούς τόνους, δολοφόνεισαν τάς κλίσεις, ἐξωστράκισαν τά ἀνώμαλα ρήματα. Οὖτως οἱ Ἑλληνόπαιδες μαθαίνουν λιγότερα. Καί αὐτό ἐσυνεχίσθει μέχρις τό πρῶτον μέσον τοῦ ἔτος 2012. Διά τό σχολικόν ἔτος 2012-2013  τά φερόμενα ὡς <βιβλία> τοῦ δημοτικοῦ σχολείου  δολοφονοῦν τόν Ὅμηρον, τόν Πλάτωνα, τόν Σωκράτην, τόν Ἀριστοτέλη.
Γνωστόν ἐπίσης εἶναι ὁτι ὁ μαναδικός λαός πού μισεῖ καί πολεμᾶ τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν εἶναι οἱ Τούρκοι.
 Ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ Κολοκοτρώνης  ὁμιλόντας εἰς τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου τήν 07/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: <μερικοί γιά τές δόξες καί τές ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι>. 
  Οἱ φερόμενοι ὡς <ἕλληνες> καί συντάκτες τοῦ ἐν λόγω βοθρολύματος, δολοφονοῦν ἐν ψυχρῶ τόν Ὅμηρον, καταργοῦν τά φωνήεντα Ωω, Ηη,Υυ  καί δύο σύμφωνα τό Ξξ καί τό Ψψ καί εἰσαγάγουν βάρβαρα σύμφωνα. Αὐτόν τόν ὁχετόν τῶν βοθρολυμάτων τόν συνοστίζουν ὑποπροϊόντα προερχόμενα ἀπό κτηνοβασίαν τῆς Τουρκικῆς περιόδου. Διακατέχονται ἀπό σαδιστικόν πάθος καί μῖσος  κατά τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων,  τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας καί φιλοσοφίας, ἀνερυθρίαστα  δολοδονοῦν τόν Ὅμηρο, αἰσθάνονται δέ καί σαδιστικήν ἰκανοποίησιν ἀναγράφοντας  τά ὀνοματεπώνυμα τους.
   Συμφώνως δέ μέ τήν ἔρευναν τῶν Πανεπιστημίων Στάνφορτ τῶν Η.Π.Α, Παβίας τῆς Ἰταλίας,  τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἴδιο μέ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων κατά 99,5%. Τεράστιον ποσοστόν καθαρότητος αἴματος, τήν καθαρότητα αὐτήν μᾶς τήν κληρονόμησαν οἱ πρόγονοι μας, μέ ποτάμια αἴματος Ἐλευθερίας εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν. Καθαράν μάς τήν παρέδωσαν, καθαράν ὁφείλομεν νά τήν παραδώσωμεν εἰς τάς γενεάς πού ἀκολουθοῦν. 
  Ὡς γνωστόν ὁ Ὅμηρος εἶναι ὁ μεγαλίτερος ποιητής ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν.Ἡ Ἰλιάδα καί ἡ Ὁδύσσια γραμμένα τό 800 Π.Χ, περίπου εἶναι τά βιβλία πού ἔχουν διαβαστεῖ περισσότερον, άπό ἄλλα βιβλία παγκοσμίως, ἔχουν γυριστεῖ ὡς ὑπερπαραγωγές εἰς τόν κινηματογράφον. Τά ποιήματα του εἶναι γραμμένα εἰς τήν Ἑλληνικήν, τό θαῦμα τῶν θαυμάτων. Αὐτῆς τῆς γλώσσης ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κληρονόμοι καί οἱ φυσικοί διάδοχοι. Αὐτήν μιλούσαμε μεχρις τό 1975. Ἡ παγκόσμιος σημερινή φιλοσοφία εἶναι γραμμένη εἰς τά Ἑλληνικά ἀπό τόν Πλάτωνα Σωκράτη Ἀριστοτέλη, καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐδιδάχθει τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὁδύσεια ἀπό τόν διδάσκαλον του τόν Ἄριστοτέλην.
   Εἰς οὐδένα ἄνθρωπον παγκοσμίως περνᾶ ἀπό τό μυαλό του νά ἀλλάξη ἔστω καί ἕνα γράμμα ἀπό τόν Ὅμηρον . Εἰς Ἰαπωνίαν ὑπάρχουν Ἰάπωνες, πού φέρουν μίαν κονκάρδα εἰς τό πέτον, δηλωτικόν ὁτι γνωρίζουν τόν Ὅμηρον ἀπ΄ἔξω. Εἰς τά δημοτικά σχολεία τῆς Ἀγγλίας εἰσάγονται τά Ἑλληνικά καί οἱ Ἄγγλοι δηλώνουν ὑπερήφανοι πού θά μάθουν τήν γλῶσσα τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη τοῦ Ἀριστοτέλη. Εἰς τά μεγάλα Πανεπιστήμια παγκοσμίως ὑπάρχει ἕδρα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Εὐρωπαίοι ἔχουν προτείνει τήν καθιέρωσιν τῆς Ἐλληνικῆς, ὡς μητρικῆς γλώσσης καί ξένοι εἰς τό διαδύκτιον γράφουν εἰδήσεις είς τά ἀρχαία Ἑλληνικά. Εἰδήμονες ἐπί τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν δηλώνουν ὁτι εἰς τό μέλλον οἱ Η/Υ ὑπολογιστές θά διαβάζουν μόνον Ἑλληνικά.
 Ὑποστηρίζουν δέ μερικοί, πώς τά Ἀγγλικά καί τά κομποιούτερ εἶναι φτιαγμένα γιά ἠλιθίους, διότι εἶναι ἀπλοϊκά.
  Καί ἐπειδή τά <ἀγαθά κόποις κτῶνται> ἡ γνῶσις εἶναι ἕνα πολίτιμον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἱκανοποιεῖ καί ἐμᾶς τούς ἰδίους, ἀλλά ἔχει καί τήν θετικήν του εὐεργεσίαν πρός τό κοινωνικόν σύνολον. Ἡ δέ γνῶσις δέν ἀποκτάται μέ τήν χαλαρότητα τῆς εὐκολίας ἀλλά μέ τήν ἀρετήν τοῦ κόπου καί τῆς ἐπιμελείας.
  Διά τοῦτο  ἐπιστρέφομεν εἰς τό μεγαλεῖον, τήν λαμπρότητα καί τήν δόξαν.
Ἐπιστροφή εἰς τήν γραμματικήν Ἀχιλλέως  Α. Τζαρτζάνου.
 
 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Διαβάστε περισσότερα » »

Όλα για το χαράτσι της ΔΕΗ


Σύγχυση επικρατεί στους καταναλωτές μετά την δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την είσπραξη του τέλους μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Το τηλεφωνικό κέντρο της δέχθηκε την Τετάρτη εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πελάτες της που ζητούσαν να ενημερωθούν για το τι πρέπει να κάνουν με την εξόφληση του λογαριασμού, όπως αναφέρουν Τα Νέα.
Η διοίκηση της ΔΕΗ ενημέρωσε τα κατά τόπους υποκαταστήματα της επιχείρησης ότι μπορούν να δέχονται την πληρωμή λογαριασμών χωρίς την επιβάρυνση από το τέλος ακινήτων για όσους καταναλωτές το επιθυμούν.
Η απόφαση του δικαστηρίου επιδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη ΔΕΗ, και σύμφωνα με κύκλους της επιχείρησης από την Παρασκευή οι παρτίδες των λογαριασμών που πρόκειται να ταχυδρομήσει δεν θα εμπεριέχουν το .
Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις
Έχω λάβει λογαριασμό της ΔΕΗ με το τέλος, η προθεσμία για την πληρωμή του οποίου λήγει σήμερα. Να πληρώσω το χαράτσι ή όχι;
Μπορώ να μην το πληρώσω, αφού η ΔΕΗ έχει δώσει εντολή στους υπαλλήλους της να δέχονται από τους καταναλωτές την καταβολή μόνο της αξίας του λογαριασμού για το ρεύμα και τις άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων (δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κ.λπ.), εξαιρουμένου του χαρατσιού.
*Διατρέχω τον κίνδυνο να μου κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα αν δεν πληρώσω το χαράτσι ;
Όχι, αφού ούτως ή άλλως η μη πληρωμή του τέλους έχει αποσυνδεθεί εδώ και καιρό από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
*Εφόσον δεν καταβάλω το τέλος, θα βρω μπροστά μου την υποχρέωση πληρωμής του;
Ναι. Το χαράτσι θα κληθώ να το πληρώσω παραλαμβάνοντας ραβασάκι είτε από τη ΔΟΥ όπου ανήκω είτε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
*Ο επόμενος λογαριασμός που θα παραλάβω από τη ΔΕΗ θα περιλαμβάνει χαράτσι;
Όχι. Ήδη από την Παρασκευή χιλιάδες παρτίδες λογαριασμών που πρόκειται να αποστείλει η ΔΕΗ στους πελάτες της, σύμφωνα με κύκλους της επιχείρησης, δεν πρόκειται να εμπεριέχουν το χαράτσι.
Δικαστική λύση μελετά το Υπουργείο Οικονομικών
Δικαστική λύση αναζητάει το υπουργείο Οικονομικών μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα το υπουργείο μελετά το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτηση αναστολής κατά της απόφασης.
Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, εκτίμησε ότι θα υπάρξει πρόβλημα με όσους πολίτες αγνοήσουν ειδοποιητήριο για την πληρωμή του ενιαίου τέλους ακινήτων της περασμένης χρονιάς, που δεν έχουν πληρώσει.
Παράλληλα ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο θα σταλεί ειδοποιητήριο σε όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για φέτος.

 News247
Διαβάστε περισσότερα » »

Το Ημερολόγιο ενός «Πολίτη – Οπλίτη» απ’ τον Εμφύλιο...πως ξέσπασαν όλα...


γράφει ο Γιώργος Ανεστόπουλος


Όλα ξεκίνησαν από ένα «τυχαίο γεγονός». Αν και,

«πόσο τυχαίο μπορεί να είναι κάτι που το περίμεναν οι πάντες;»

Απ’ όποια ιδεολογική ρίζα, απ’ όποια κοινωνική τάξη κι αν προέρχονταν, σε όποια κοινωνική βαθμίδα κι αν ανήκαν.

Ήταν άλλο ένα «συνηθισμένο ξεσπίτωμα» από τα πολλά. Μια πάμφτωχη οικογένεια με τρία παιδιά. Φυτοζωούσαν στην κυριολεξία. Άνεργοι. Χωρίς έσοδα, χωρίς περίθαλψη, χωρίς φαγητό, χωρίς ρεύμα. Μέχρι που ήρθε – για πολλοστή φορά – ο Δικαστικός Επιμελητής.
8.00 το πρωί.
Χρέη προς την «Πολιτεία». Διαταγή εξώσεως. Το σπίτι τους πλέον δεν τους ανήκε. Είχε κατασχεθεί από την εφορία. Κάποιος άλλος το είχε αγοράσει. Κάποιο από τα πάμπολα κοράκια και όρνεα που καραδοκούν αδίστακτα και διψασμένα για αίμα πάνω από τη φτωχολογιά κάθε λεπτό. Και είχε «άλλα σχέδια» για την «επένδυσή» του. Στα οποία «δεν είχε θέση» ο προηγούμενος ιδιοκτήτης.
Ο άντρας της οικογένειας δεν άντεξε. Αφέθηκε μεν στην μοίρα του μα εκείνη τη φορά, εκείνη την στιγμή ήταν σαν η Ιστορία να «άλλαξε ρότα». Εκείνος ο συγκεκριμένος Πολίτης δεν επέλεξε ν’ αυτοκτονήσει. Το «κλικ» μέσα του τον οδήγησε σε «άλλες ψυχικές διαδρομές». Ενεργητικές διαδρομές.
Πήρε την καραμπίνα, άνοιξε την πόρτα και έριξε κατάστηθα στον Επιμελητή, ξαναέριξε σ’ αυτούς που ήταν δίπλα του, έριξε ξανά και ξανά μέχρι που άδειασε το όπλο. Και σωριάστηκε ξέπνοος πάνω στον καναπέ κοιτώντας με απλανές βλέμμα τα πτώματα. Μέσα του είχε τελειώσει. Απλά πλέον περίμενε την αστυνομία να έρθει να τον συλλάβει. Η γυναίκα του κρατούσε τα παιδιά τους - τρομοκρατημένοι όλοι - στην κρεβατοκάμαρα. Είχαν γίνει όλα τόσο μα τόσο γρήγορα.
Σε λίγο ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Ο τόπος γέμισε περιπολικά. Μαζί τους ήρθαν και τα κανάλια.
Άρχισαν αμέσως να αναμεταδίδουν την «κόκκινη είδηση» της ημέρας.
Αφού του πέρασαν χειροπέδες, τον κατέβασαν από τις σκάλες στο ισόγειο και ξεκίνησαν να βγαίνουν από το κτίριο.
Ξαφνικά, ένας ακόμη πυροβολισμός καραμπίνας πάγωσε την ατμόσφαιρα. Κάποιος έριχνε εννιάβολα από το διπλανό πάρκο προς τα συγκεντρωμένα περιπολικά. Το ένα φυσίγγι μετά το άλλο. Ένας ακόμη αγανακτισμένος πολίτης, ακούγοντας από τη μια τους πυροβολισμούς κι από την άλλη τις ειδήσεις, βγήκε εκτός εαυτού, πήρε τ’ όπλο, πετάχτηκε τρέχοντας από μια απέναντι πολυκατοικία και θολωμένος πήρε θέση στο πάρκο πίσω από ένα δέντρο κι άρχισε να ρίχνει σα μανιακός ουρλιάζοντας σαν σε παροξυσμό. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν. Ο Πολίτης έπεσε νεκρός.  Απολογισμός, τρεις νεκροί αστυνομικοί και έξι τραυματίες.
Την ίδια ώρα, η «είδηση» πυροδοτούσε «συγκεντρώσεις αγανακτισμένων, οργισμένων πολιτών» σε κάθε σημείο της Ελλάδας.
Στη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα πολιτών εισέβαλλε σε μια εισπρακτική εταιρεία και αφού λιντσάρισαν όλο το προσωπικό έβαλαν φωτιά. Απολογισμός, επτά νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες.
Στον Πειραιά άλλη ομάδα πολιτών εισέβαλλε σε μια δικηγορική εταιρεία, κατά πως φαίνεται με πιστόλια. Και πάλι λιντσάρισμα, πάλι φωτιά, μαζί με πυροβολισμούς. Απολογισμός, πέντε νεκροί και κάμποσοι τραυματίες.
Στην Αθήνα, μέσα σε μια ώρα είχαν χτυπηθεί με παρόμοιο τρόπο καμιά τριανταριά ακόμη δικαστικοί επιμελητές. Όλοι νεκροί.
Στην Πάτρα, ομάδα Πολιτών εισέβαλλε σε μια εφορία με δυναμίτες. Αφού ξυλοκόπησαν όσους υπαλλήλους βρήκαν μπροστά τους, αποχώρησαν αφού τίναξαν στον αέρα το κτίριο. Απολογισμός, δεκαπέντε νεκροί και πολλοί τραυματίες.
Ώρα την ώρα, από διάφορα σημεία της χώρας έρχονταν πληροφορίες ότι πολίτες επιτίθονταν σε «παλαιούς πολιτικούς». Τις πρώτες τρεις ώρες, γίνονταν λόγος για περίπου πενήντα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Τις επόμενες ώρες οι ειδήσεις εξακολουθούσαν να είναι συγκεχυμένες. Έκαναν λόγο για επιθέσεις πολιτών σε δικαστήρια, τηλεοπτικούς σταθμούς και δημοσιογράφους, σε καταστήματα ΔΕΗ και τράπεζες, σε δημόσια ταμεία και σε αστυνομικές δυνάμεις που πήγαιναν να προστατέψουν τους στόχους των εξαγριωμένων πολιτών. Οχτώ ώρες μετά ένας πρόχειρος απολογισμός του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως έκανε λόγο για εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες κι αναρίθμητες κρατικές υποδομές κατεστραμμένες σε όλη την χώρα.
Είχε αρχίσει επίσης να γίνεται λόγος για λεηλασίες και αύξηση κρουσμάτων κλοπών και θανάτους πολιτών από εγκληματικές επιθέσεις.
Πλήθη είχαν αρχίσει να μαζεύονται στο Σύνταγμα. Χιλιάδες εξαγριωμένου κόσμου που μαίνονταν από θυμό.
Μόλις είχαν ξεκινήσει τα γνωστά επεισόδια και αψιμαχίες διαδηλωτών με αστυνομικούς όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και κάποιοι πολίτες έπεσαν νεκροί. Κανείς δεν έμαθε ποτέ από που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Το πλήθος πάγωσε για λίγο και μετά εξαγριώθηκε. Επιτέθηκαν σαν εξαγριωμένο κοπάδι προς την Βουλή. Οι αστυνομικές δυνάμεις στάθηκε αδύνατον να τους αντιμετωπίσουν. Χτυπήθηκαν άσχημα από την ορμή του πλήθους. Αστυνομικοί έπεσαν νεκροί. Κάποιοι μέσα στον τρόμο τους έβγαλαν τα πιστόλια τους και έριξαν στο πλήθος. Κι άλλοι πολίτες νεκροί. Το πλήθος όμως ήταν αγέλη. Εξαγριωμένη αγέλη. Δεν μπορούσε να σταματηθεί πια. Πολίτες πήραν τα όπλα των πεσμένων αστυνομικών και άρχισαν να ρίχνουν στους υπόλοιπους αστυνομικούς. Δεκάδες αστυνομικοί έπεσαν νεκροί κι ακόμη περισσότεροι τραυματίες. Η πλατεία είχε μετατραπεί πλέον σε πεδίο ένοπλης αιματηρής αντιπαράθεσης. Το πλήθος έφτασε στη Βουλή. Εισέβαλλε στο κτίριο. Άρχισαν να σπάνε τα πάντα. Σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Πολιτικό ή υπάλληλο. Σφαίρες έπεφταν από παντού. Νεκροί σωριάζονταν δεκάδες. Άρχισαν να βάζουν μετά μανίας φωτιά σε κάθε σημείο.

 Σε λίγο το κτίριο καίγονταν απ’ άκρη σ’ άκρη.
Οι ειδήσεις δημιουργούσαν μιμητές παντού σε όλη την επικράτεια. Τα επεισόδια «κλωνοποιούνταν» και κλιμακώνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Όλο και πιο πολλά, όλο και πιο βίαια, όλο και πιο αιματηρά.
12η νυχτερινή. Απολογισμός αδύνατος.
Εκτίμηση των Αρχών (και των καναλιών) για πολλές χιλιάδες νεκρούς. Κι ακόμη περισσότερους τραυματίες.
Γίνεται δημόσια έκκληση από τα κανάλια και διάφορους πολιτικούς προς το Στρατό για να αναλάβει.
Ο Στρατός αρνείται να σταθεί απέναντι από τους Πολίτες. Γνωρίζει άλλωστε, ότι αν δεχτεί, μέχρι το πρωί θα έχει λερώσει τα χέρια του με αίμα Ελλήνων και θα βρεθεί αυτός υπόλογος για «αίσχη άλλων». Αντιπροτείνει να δοθεί λύση πολιτική και να μην χρησιμοποιήσουν τον Στρατό.
Η κυβέρνηση παραιτείται αλλά κανείς δεν θέλει ν’ αναλάβει προσωρινά για να πάει τη χώρα σε εκλογές.
Κατά την διάρκεια της νύχτας Πολιτικοί αρχίζουν να «εκτελούνται» από ένοπλες ομάδες πολιτών που εισβάλλουν πλέον παντού όπου μπορεί να υπάρχει κάποιος «στόχος».
Μέχρι το πρωί οι πολιτικές δυνάμεις αποκτούν ένοπλα τμήματα. Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε «πως τα κατάφεραν τόσο γρήγορα».
Όποιος ιδιώτης μπορεί να «πληρώσει» στρατολογεί «ιδιωτικό στρατό».
Κάποιοι φέρνουν «έτοιμους» μισθοφορικούς στρατούς από το εξωτερικό για να προστατευθούν. Αυτό έλκει ακόμη μεγαλύτερες επιθέσεις. Ακόμη πιο αδυσώπητες, ακόμη πιο αιματηρές. Θεωρούνται στρατός εισβολής. Στρατός και Δυνάμεις ασφαλείας, μετά απ’ αυτό αρχίζουν να «τσιτώνονται άγρια». Άλλο να σκοτώνονται Έλληνες μεταξύ τους – όσο τραγικό κι αν είναι – κι άλλο «ξένος στρατός να σκοτώνει Έλληνες» και μάλιστα μέσα στη χώρα.
Οι ένοπλες συγκρούσεις παίρνουν «άλλη χροιά». Πιο περίπλοκη. Και κλιμακώνονται ακόμη περισσότερο.
Η εγκληματικότητα εκτινάσσεται στα ύψη. Κάποιοι βρίσκουν την «ιδανική ευκαιρία» για κέρδη μέσα στο αίμα και στο χάος.
Οι πολίτες εξοπλίζονται με όλο και πιο φρενήρεις ρυθμούς.
Ένοπλες ομάδες αναπτύσσονται παντού, σε κάθε γειτονιά.
Οι συγκρούσεις μαίνονται απ’ άκρου εις άκρον όλης της επικράτειας.
Η πολιτική δύναμη πλέον μετριέται με την «ισχύ πυρός»...
Ο Στρατός φαίνεται πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να «αναλάβει δράση».
Οι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν ακόμη κι αυτή την ύστατη ώρα να αποκτήσουν την «μέγιστη εκπροσώπηση» στο Επιτελείο προσπαθώντας να «ελέγξουν» το Στράτευμα και τις Δυνάμεις Ασφαλείας. Εξέλιξη που «αφοπλίζει» το εγχείρημα εφόσον το εμπλέκει σε μια διελκυστίνδα κι ένα τέλμα αδράνειας.
Οι πάντες πλέον διαγκωνίζονται για την «εξουσία των Όπλων».
Βλέποντας αυτά οι πολίτες, αρνούνται να πειθαρχήσουν και ν’ αφήσουν τα όπλα. Οι ένοπλες ομάδες αυξάνονται ραγδαία.
Πολέμαρχοι και Οπλαρχηγοί κάθε λογής αναδύονται μέσα από τις φλόγες και το θάνατο.
Στρατός και Δυνάμεις Ασφαλείας ακολουθώντας την «πολυδιάσπαση» κοινωνίας και πολιτικής, διασπώνται κι αυτοί σε διάφορα «Στρατόπεδα». Το καθένα συμμαχεί και με διαφορετικό μπλοκ πολιτικών και πολιτών.
Και παίρνουν μέρος στις συγκρούσεις.
 
 Συμμαχίες και μπλοκ σχηματίζονται την μια ημέρα για να διαλυθούν και να ανασυνταχθούν την επόμενη.
Στρατιώτες λιποτακτούν για να επιστρέψουν στον τόπο τους και να προστατέψουν την οικογένειά τους εντασσόμενοι ο καθένας σε διαφορετικό ένοπλο μπλοκ...όσοι παραμένουν στις Μονάδες τους, αναλόγως το «μπλοκ» που έχουν επιλέξει συγκρούονται με τους υπόλοιπους...οι Μονάδες αντιμετωπίζουν διαλυτικά φαινόμενα...
Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Δυνάμεις Ασφαλείας.
Η συνοχή και η επιχειρησιακή ικανότητα του Στρατεύματος αποδυναμώνονται...μαζί και τα σύνορα...
Ο Εμφύλιος φουντώνει και μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτη πυρκαϊά...που έχει αποκτήσει «δική της εσωτερική ανεξέλεγκτα αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική»...

Κανείς δεν μπορεί να υποθέσει πια που και πως θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης....
......

Είναι ώρα να φύγω για το νυχτερινό περίπολο της ομάδας μου. Αν επιστρέψω ζωντανός θα συνεχίσω το πρωί.... Έχουμε αναλάβει ανίχνευση προκεχωρημένων θέσεων. Χτες είχαμε ρήξη του Ανατολικού τομέα. Μας πήραν πέντε νευραλγικά τετράγωνα. Απόψε πρέπει να τα πάρουμε πίσω με αντεπίθεση....σήμερα θα εκπαιδευτούν καμιά τριανταριά καινούριοι...δυστυχώς, κατ’ ευθείαν μέσα στις φλόγες της μάχης... το βάπτισμα του πυρός θα είναι ταυτόχρονα και η εκπαίδευσή τους...αν κι έχουν όλοι το λιγότερο δέκα χρόνια μακριά από το Στρατό και την εκπαίδευση δεν υπάρχει η πολυτέλεια της μακρόχρονης εκπαίδευσης και της σταδιακής επιχειρησιακής ένταξης στην Μονάδα...είναι ζήτημα αν θα ζήσουν οι μισοί ως το πρωί...αλλά δεν γίνεται αλλιώς...οι εξελίξεις τρέχουν πλέον μπροστά από εμάς...ανεξέλεγκτες πια...

(Μυθοπλασία; Ε, ναι...τι άλλο θα μπορούσε να είναι; Θα ήταν τάχα ποτέ δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα;)

Γιώργος Ανεστόπουλος
 
aegeanhawk
Διαβάστε περισσότερα » »

(Δελτίο Τύπου) - Κάθε σκέψη για αύξηση του “τέλους” επιτηδεύματος είναι απαράδεκτη!


imageΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από νέες “διαρροές” προκύπτει ότι ο Υπουργός των Οικονομικών μελετά το ενδεχόμενο να καλύψει τυχόν απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από την αύξηση των πολυτεκνικών επιδομάτων (πράξη σωστή, δίκαιη και απαραίτητη), μέσα από την αύξηση του ύψους του “τέλους” επιτηδεύματος. Αυτό και μόνο σα σκέψη, είναι απαράδεκτο.

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό των Οικονομικών ότι, η συνταγματικότητα του “τέλους” επιτηδεύματος δεν έχει ακόμη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (έχουμε πολλές φορές καταγγείλει την απαράδεκτη καθυστέρηση της έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΣτΕ).
Τον καλούμε να κοιτάξει γύρω του. Θα διαπιστώσει ότι οι επαγγελματίες, τα υποζύγια στο έργο της λειτουργίας ενός υπερτροφικού και σπάταλου Κράτους, δεν αντέχουν ακόμη μία αφαίμαξη. Απλά δεν αντέχουν.
Προτείνουμε στον Υπουργό, αντί να πυροβολεί την αγελάδα που του δίνει γάλα, να ασχοληθεί -επιτέλους- με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τον εξορθολογισμό του μεγέθους και της λειτουργίας του Κράτους.

forologoumenos
Διαβάστε περισσότερα » »

Το Τίμιο Ξύλο κάνει το γύρο του κόσμου 16 φορές την ημέρα από τον Διαστημικό Σταθμό ISS! Συγκίνηση και κοσμοσυρροή για τους Ρώσους Αστροναύτες σε Αθήνα - Θεσ/νίκη

TIDEON : Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο Μέγας Βασίλειος" με θέμα: «Συγκλονιστικές εμπειρίες στο Κοσμοδρόμιο της Ρωσίας».
   Η επίσκεψη των Ρώσων ομόδοξων αδελφών μας π. Ιώβ Τάλατς και κ. Βαλερί Κόρζουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η παρουσίαση του έργου τους που συντελείται στην πατρίδα τους, στο κοσμοδρόμιο στην Αστερούπολη, προξένησε βαθύτατη συγκίνηση και θαυμασμό για τα μεγάλα και θαυμάσια που ο Πάνσοφος επιτελεί στη χώρα τους.
   Ο π. Ιώβ Τάλατς διηγήθηκε πώς έγινε ο πνευματικός πατέρας των κοσμοναυτών και πώς μέσα στην Αστερούπολη μαζί με πιστούς αστροναύτες έκτισαν τον περικαλλή ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που μέχρι μερικές δεκαετίες πριν δεν θα μπορούσε κανείς να το διανοηθεί και που με κέντρο τον Ι. Ναό τώρα πλέον καθοδηγεί πνευματικά τους αστροναύτες.
  Ο Στρατηγός κ. Βαλερί Κόρζουν, αστροναύτης και εκπαιδευτής, μας διηγήθηκε πώς πολλοί αστροναύτες μεταστράφηκαν από τη αθεΐα στην Ορθόδοξη πίστη. Επίσης παρουσίασε και περιέγραψε την ζωή των διάφορων εθνικοτήτων αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό ISS και το πνεύμα αγάπης και συνεργασίας κατά την παραμονή τους σε αυτόν.
Εντύπωση προκάλεσε η πληροφορία ότι Ρώσοι αστροναύτες μεταφέρουν μαζί τους εικονίσματα και λείψανα αγίων και μάλιστα ένας εξ’αυτών μετέφερε με την ευλογία του Πατριάρχη Ρωσίας Σταυρό με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και παραμένει στον διαστημικό σταθμό ως σημείο νίκης και προστασίας του Εσταυρωμένου για τους αστροναύτες και για τον πλανήτη μας, πάνω από τον οποίο περνά 16 φορές την ημέρα !   
Πολύ σύντομα, πρώτα ο Θεός,  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας : 
  • video  απο τις εκδηλώσεις, και
  • το πρωτότυπο υλικό που χρησιμοποίησαν οι ομιλητές στις εκδηλώσεις αυτές , σε μορφή ppt, video, και jpg για περαιτέρω αξιοποίησή του από ερευνητές, εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερομένους αναγνώστες.
Τράπεζα Ιδεών     
epilarxia
aporrito
Διαβάστε περισσότερα » »

Κρητικός έκανε τη τσικουδιά... κοκτέιλ

Ένας Κρητικός αποφάσισε να φέρει τη τσικουδιά στα μπαρ και να την κάνει must κοκτέιλ
Ο Ανδρέας Καραγιάννης μπορεί να ξεκίνησε ως πολιτικός μηχανικός αλλά η αγάπη του για την Κρήτη τον έσπρωξε σε άλλους επαγγελματικούς δρόμους που σχετίζονται άμεσα με το νησί και τα προϊόντα του. Έτσι θέλησε να ανακαλύψει νέους τρόπους προώθησης ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα του τόπου, της τσικουδιάς.
Αν η τσικουδιά στην Κρήτη είναι συνδεδεμένη με την παράδοση και γευστικά συνδυάζεται με απάκι, λάχανο, ελιές, ντάκο και καπνιστό λουκάνικο, τώρα τελευταία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μία θεωρία που τη θέλει να γίνεται must, να πίνεται πιο εύκολα στα μπαρ.
"Η τσικουδιά είναι ένα δυνατό ποτό που το αποφεύγουν κυρίως οι γυναίκες. Βλέπετε μόλις πιει κανείς πάνω από 2 ποτηράκια, πρέπει να σταματήσει. Έτσι θέλησα να βρω έναν τρόπο και μεγαλύτερη κατανάλωση να γίνεται και μεγαλύτερη προώθηση του προϊόντος να γίνεται και πέρα από την Κρήτη.
Έτσι κάλεσα μερικούς βραβευμένους μπάρμαν και ζήτησα να φτιάξουμε κοκτέιλ με βάση της τσικουδιά. Κάναμε πολλές δοκιμές και κυρίως είδαμε πως είμαστε το επόμενο πρωί ... πολύ βασικό, είναι η επόμενη μέρα μετά από μερικά ποτά. Εμείς είμασταν μία χαρά!
Όταν βρήκαμε τους συνδυασμούς κάναμε στα μέσα του καλοκαιριού και κάποια events σε μεγάλα beach bars της Βόρειας Ελλάδας για να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου στα ποτά αυτά.
Ήταν εντυπωσιακό αυτό που έγινε παρά το γεγονός ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει παντού το τσίπουρο και όχι η τσικουδιά. Και παρόλα αυτά το εγχείρημα μας είχε αποδοχή από τον κόσμο. Και την επόμενη μέρα ο κόσμος ζητούσε ξανά αυτά τα ποτά με βάση την τσικουδιά.
Μετά από αυτό θεωρήσαμε σωστό να το προωθήσουμε και επιχειρηματικά", δήλωσε ο Ανδρέας Καραγιάννης αναφερόμενος στην προσπάθεια του να δημιουργήσει μία νέα ... μόδα στα νυχτερινά ποτά με βάση την κρητική τσικουδιά.
Μάλιστα ο Χανιώτης πολιτικός μηχανικός ξεκαθάρισε ότι όποιος επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ξέρει καλά ότι επειδή η τσικουδιά είναι ένα δυνατό ποτό, για να χρησιμοποιηθεί σε κοκτέιλ θα πρέπει να είναι καθαρή από προσμίξεις, και να μην έχει νερωθεί έτσι ώστε να μη δημιουργεί και ... εύκολα παρενέργειες στον καταναλωτή! Επιπλέον όλα τα ποτά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τον Ανδρέα Καραγιάννη είναι ελληνικής παραγωγής.
Tέλος, ο νεαρός επιχειρηματίας ξεκαθαρίζοντας τη θέση και ως προς την παράδοση υπογράμμισε ότι "δεν αλλοιώνουμε την παράδοση, θέλουμε μόνο να στηρίξουμε την Κρήτη και τα προϊόντα της. Αγαπώ την Κρήτη και θέλω τον τόπο μου να τον βλέπω να πηγαίνει μπροστά. Δεν μπορώ να βλέπω το λάδι της, τη σταφίδα της, την ελιά της απούλητα και να ξέρω ότι είναι τα καλύτερα του κόσμου. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει για να τα προωθήσουμε ... να τα μάθει ο κόσμος ... όλα αυτά μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας, σε ανάπτυξη".


Πηγή: prismanews.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Ο Σαμαράς "προαναγγέλλει" την καθιέρωση του "πλαστικού χρήματος" σε κάθε είδους συναλλαγή;


Δυστυχώς όποιος άντεξε να ακούσει ολόκληρη την ομιλία του σήμερα στο συνέδριο του "Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου", θα είχε και αυτήν την απορία.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αυτής της τρικομματικής κατοχικής κυβέρνησης, εκτός του ότι
παρίστανε τον ανήξερο σχετικά με την περίφημη πρόταση για φορολόγηση με 45% όσων έχουν εισόδημα πάνω απο 26.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι είναι φίλος της "μεσαίας τάξης" (εδώ πραγματικά ταιριάζει "γάντι" η παροιμία: "Αν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς"), μας είπε και μερικά "κόλπα" με τα οποία θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή ώστε επιτέλους να πληρώνουν και οι "πλούσιοι".

Ένα απο αυτά είναι και η "εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας" ( αυτό το έχει ξαναπεί πολλές φορές) μέσω της οποίας π.χ ο ΦΠΑ θα αποδίδεται ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ την ίδια στιγμή της συναλλαγής.Έτσι κανείς πλέον δεν θα μπορεί να "κλέψει" τον ΦΠΑ, εκτός βέβαια και αν είναι τραπεζίτης όπότε έχει και θεσμικά το δικαίωμα να "κλέβει" όποτε θέλει, και όπως θέλει όλους εμάς τους διεφθαρμένους, κατά το παπανδρεϊκό αξίωμα,κατοίκους αυτής της δουλοπαροικίας.

Αυτός λοιπόν ο φορολογικός "αυτοματισμός" του Σαμαρά,σημαίνει ότι ακόμα και αυτές τις μικρές καθημερινές συναλλαγές που μας επιτρεπόταν να κάνουμε με χρήμα θα τος κάνουμε στο μέλλον μόνο μέσω πλαστικού χρήματος δηλαδή με μία "έξυπνη κάρτα".

Με απλά λόγια και αν ερμηνεύουμε σωστά τα λόγια του "σοφού" σερβοτόρου της Μέρκελ, στο εγγύς μέλλον κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει, να ζήσει αν δεν έχει στην τσέπη του μία "κάρτα".

Εκεί που είπαμε προχθές "Δόξα σοι ο Θεός" με την εισήγηση του υφυπουργού εωτερικών, δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυνέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, να μην υπάρχει ενσωματωμένο microchip στις νέες ταυτότητες, λέμε "Βοήθα Παναγιά μου" με τις δηλώσεις του Σαμαρά για την επί της ουσίας εφαρμογή της "αχρήματης κοινωνίας".

Εκεί δηλαδή που είπαμε πως δεν θα μας δέσουν τα χέρια ακούμε τον πρωθυπουργεύοντα να μας λέει ότι θα μας βάλει και σιδερένια λαιμαριά την αλυσίδα της οποίας γύρευε να δείς ποιοί ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες θα κρατούν.

Να πως έρχεται λοιπόν η "κάρτα του πολίτη" του ΓΑΠ με όλη της την ισχύ και φρίκη.


Διαβάστε περισσότερα » »

Εορδαία: Aναβάλλεται – προς το παρόν – η εκδήλωση «Λαϊκό Θέατρο Δρόμου Μωμόγεροι (Κοτσαμάνια)»

Από το Δήμο Εορδαίας ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται προς το παρόν,  η προγραμματισθείσα , για την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 , εκδήλωση « Λαϊκό Θέατρο Δρόμου  Μωμόγεροι (Κοτσαμάνια) ».
Για τη νέα  ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης , θα υπάρξει η ανάλογη ανακοίνωση.kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Πτολεμαϊδα: « Ευεργέτες- 20 χρόνια Μποδοσάκειο»Ο Δήμος Εορδαίας και η Νοσηλευτική υπηρεσία του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαίδας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα « Ευεργέτες – 20 χρόνια Μποδοσάκειο» σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Μία πλειάδα ομιλητών θα αναφερθεί σε ευεργέτες της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας και στην προσφορά τους στον τόπο ενώ ο γραμματέας του ιδρύματος Μποδοσάκη Σωτήρης Λαγόπουλος θα μιλήσει για τον « Πρόδρομο Αθανασιάδη Μποδοσάκη».
Στην ίδια εκδήλωση στελέχη του Νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας θα επιχειρήσουν αναδρομή στην 20χρονη διαδρομή του και στην προσφορά του στη Δυτική Μακεδονία ενώ αναφορά θα γίνει και στις αλλαγές του χάρτη υγείας από το 1984 μέχρι και σήμερα. Την εκδήλωση με αφορμή τα εκατό χρόνια ελεύθερης Εορδαίας θα κλείσουν δύο μουσικοί ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.


ΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύνταξη: Μαίρη Κεσκιλίδου
Διαβάστε περισσότερα » »

Οι 4 «θαυματουργοί» καρποί και τα οφέλη τους

Δείτε ποιοί ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε ασβέστιο, κάλιο, ω-3 λιπαρά και άλλα θρεπτικά συστατικά, προστατεύοντάς μας από ασθένειες και θωρακίζοντας την υγεία μας.
Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ξηροί καρποί παρέχουν αντιφλεγμονώδη προστασία και συμβάλλουν στην καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών λόγω των θρεπτικών ουσιών και των ευεργετικών συστατικών που περιέχουν.


Κάνουν καλό στην καρδιά (τρώγοντας μια μικρή χούφτα καθημερινά, μπορεί να βελτιώσετε τη χοληστερόλη σας) και όχι μόνο. Δείτε τα πολλαπλά οφέλη τεσσάρων ξηρών καρπών στην υγεία μας.

Αμύγδαλα

Μόλις 1/4 του φλιτζανιού αμύγδαλα, έχει σχεδόν τόσο ασβέστιο, όσο και 1/4 του φλιτζανιού γάλα, οπότε τα αμύγδαλα αποτελούν σημαντικό πολέμιο της οστεοπόρωσης. Επίσης, μια χούφτα αμύγδαλα, περιέχει το 35% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας σε βιταμίνη Ε, η οποία αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό, που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζει τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας. Τέλος, έχουν αντιγηραντικές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες.

Η πρότασή μας: αναμείξτε κομματάκια αμυγδάλου με πλιγούρι βρώμης για ένα γευστικό και υγιεινό αποτέλεσμα.

Φιστίκια Αιγίνης
 
 Περίπου 30 γρ. φιστίκια Αιγίνης, περιέχουν 310 mg καλίου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νεύρων και τη λειτουργία των μυών. Το ποσοστό αυτό καλίου είναι μεγαλύτερο από αυτό που περιέχεται σε μισή μεγάλη μπανάνα. Εκτός από τα αντιοξειδωτικά τους, τα φιστίκια περιέχουν σελήνιο, σίδηρο και πολλές βιταμίνες. Συγκεκριμένα 25 γρ. φιστίκια περιέχουν 10% από τις ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, όπως η βιταμίνη B6, η θειαμίνη, το μαγνήσιο κ.ά.

Η πρότασή μας: Θρυμματίστε τα και βάλτε τα ως γαρνιτούρα σε παγωτά και γλυκά.

Καρύδια
Είναι ένας «θησαυρός» ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (1/4 του φλιτζανιού, έχει το 91% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας), τα οποία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των αρτηριών και εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβων. Επίσης τα καρύδια μπορεί να ενισχύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου(βοηθώντας στη βελτίωση της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας) και να μειώσουν τον κίνδυνο φλεγμονωδών παθήσεων όπως η αρθρίτιδα η και ψωρίαση.

Η πρότασή μας: Προσθέστε τα στη σαλάτα σας.

Καβουρντισμένοι καρποί σόγιας
Αν και δεν πρόκειται ακριβώς για ξηρούς καρπούς, οι καρποί της σόγιας έχουν παρόμοιες ιδιότητες για τον οργανισμό μας, με κάποιους ξηρούς καρπούς. Είναι πλούσιοι σε ισοφλαβόνες, φυτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των οστών και της καρδιάς. Βοηθούν στην μείωση της παραγωγής ολικής χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξάνουν τα επίπεδα της HDL («καλής») χοληστερόλης. Ταυτόχρονα μειώνουν την ποσότητα της LDL («κακής») χοληστερόλης , η οποία προκαλεί το σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες.

Η πρότασή μας: συμπεριλάβετέ τους ως σνακ στη διατροφή σας.

Γενικές συμβουλές για μεγαλύτερη οφέλη

Οι ξηροί καρποί αποτελούν γενικά τροφή υψηλής θερμιδικής αξίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να τους καταναλώνετε με μέτρο. Μπορείτε να τρώτε περίπου μία χούφτα ξηρούς καρπούς, 3-4 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τον οργανισμό σας και τις ανάγκες του, υπολογίζοντας τις θερμίδες τους στο σύνολο των ημερήσιων θερμίδων σας.

Αποφύγετε τους αλατισμένους, καβουρδισμένους και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, που έχουν μειωμένες ευεργετικές ιδιότητες και προτιμάτε να αγοράζετε τους ξηρούς καρπούς με το περίβλημά τους ή όσο το δυνατόν πιο φρέσκους. 
 
skandalistis
Διαβάστε περισσότερα » »