Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

8μηνα στο Λ.Κ.Δ.Μ – Δείτε τις προκηρύξεις

dei-proslipseis-660Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                      ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 7681/06.06.16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.3/2016

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων δεκατριών  (295) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 72
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 17
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και    Φορτωτών) 15
Λ.Κ.Δ.Μ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 9
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 44
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 23
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 13
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 5
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 10
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών ‘Έργων Σάρωθρο (Σκούπα) 1
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 30
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 40
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφοι  Μηχανικοί 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ  Πολιτικοί  Μηχανικοί 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι 1
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πτυχιούχοι Δασολόγοι  1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ. 3 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.3, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  08/06/2016 ημέρα Τετάρτη έως και  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή.

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                      ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/7682/06.06.2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.4/2016

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα επτά  (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 11
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 3
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 5
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 4
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 2
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 1
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 12
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 10
Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Μηχανολόγοι  Μηχανικοί 1


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.4 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.4, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  08.06.2016 ημέρα  Τετάρτη έως και  17.06.2016 ημέρα Παρασκευή.

 

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσ


Διαβάστε περισσότερα » »

Επαναστατική Hans free συσκευή αντλία απορρόφησης (vacuum) βασιλικού πολτούΤο  ΜΠΑΜ  στην  Συλλογή  Βασιλικού  Πολτού   εύκολα  και  γρήγορα.
Η  συσκευή  τοποθετείται  στον  καρπό  του  χεριού  χωρίς  να  εμποδίζει  την  εργασία  κατά  την  επιθεώρηση  του  μελισσιού.
Κατά την  διάρκεια  της  επιθεώρησης  και  τον  εντοπισμό  Βασιλικών  κελιών  προκειμένου  να  καταστραφούν  για  την πρόληψη  σμηνουργίας  απορροφούμε  εύκολα  και  γρήγορα  βασιλικό  πολτό  αντί  να  τον  καταστρέφουμε.
Η συσκευή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  πρόσκαιρα   και  αποκλειστικά  για  την  συλλογή  Βασιλικού  πολτού.
Η  συσκευή  αποτελείται  από  την  περιχειρίδα  την αντλία  απορρόφησης  vacuum  και  το  ρύγχος  αποσπώμενης  σύριγγας.
Λειτουργεί  με  δυο  μικρές  μπαταρίες   ΑΑΑ.   Κατασκευή : Ζέρβας  Ιωάννης
Διαβάστε περισσότερα » »