Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο
• 26oΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2012 F.A.I. OPEN Category 2 event
• 26oΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2012Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στο
• 26oΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2012 F.A.I. OPEN Category 2 event
• 26oΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία) 2012
που θα γίνουν στο όρος Τίταρος, στις 7 έως και 15 Ιουλίου 2012
Η 15η Ιουλίου έχει ορισθεί ως εναλλακτική εάν:
. Ακυρωθούν τουλάχιστον 5 αγωνιστικές ημέρες.
Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.
Το 26o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού Αγώνων Αποστάσεων 2012 αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2012 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:
1. Εκδήλωση
Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) και στην Κατηγορία Ακρίβει-ας & Διάρκειας (Β’ Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.
2. Οργανωτής: η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη- Εκτέλεση: η Επιτροπή Αιωροπτερισμού σε συνεργασία με την ΑΛΑΟ, Α/σχη ΣΤΥΓΑ Καλαβρύτων και την ΕΝ.ΑΡ.Α.
3. Κέντρο των αγώνων
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων
4. Γραμματεία
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς του Δήμου Σερβίων
5. Τόπος διεξαγωγής
Όρος Τίταρος
6. Κριτές
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012.
7. Είδος Αγώνος
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) F.A.I. OPEN Category 2 event
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακρίβειας & Διάρκειας (Β΄ Κατηγορία)
8. Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς έτους 2012 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού http://www.hang-gliding.gr/com_downloads/egrapha/ .
9. Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτη-τα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.
10. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου
Α’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μη-τρώο (για φέτος)
Β’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IΙΙ κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μη-τρώο (για φέτος)
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα
β) Α’ Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογεί-ωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
Β’ Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 4 (τέσσερις) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα
11. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.
12. Υποβολή Ενστάσεων
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. Στην ένσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το άρθρο του κανονι-σμού που παραβιάστηκε.
13. Δικαίωμα Συμμετοχής
Κάθε αθλητής θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 50 (πενήντα) Ευρώ ως Δικαίωμα Συμμετοχής κατά την εγγραφή του για την Α’ Κατηγορία και 30 (τριάντα) Ευρώ για την Β’ Κατηγορία. Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών. Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.
14. Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επί-σης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.
15. Πιστοποίηση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολογίας το FS της FAI.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα : http://www.fai.org/.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 76/Etrex, flytec comp και MLR. Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC. Ελλείψη καλωδίου ο αθλητής δεν θα βαθμολογηθεί
16. Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.
17. Ασφάλιση
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Θα πρέπει οι αθλητές να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του Σωματείου τους για την ασφάλεια INTERLIFE που προσφέρει η ΕΛΑΟ, είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρεία που επι-θυμούν (AXA, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υ-ποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό καθώς και μία έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής τους εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης εντός εβδομάδος πριν την έναρξη του αγώνα . Οι όροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.
Δυνατότητα ασφάλισης για αστική ευθύνη ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ από τους διοργανωτές των αγώνων γι’ αυτό πρέπει να προβείτε εγκαίρως μέσω του Σωματείου σας για την έγκαιρη ασφάλισή σας – δείτε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.hang-gliding.gr/newsflashes/nea/asphalisi-athleton.html .
Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνω-ρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.
18. Διαμονή
α) Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς. Ο Δήμος Σερβίων μας έχει παραχωρήσει την χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς. Στον χώρο αυτό υπάρχουν κρεβάτια που θα παραχωρηθούν κατά προτεραιότητα στους αθλητές οι οποίοι θα παραμείνουν όλες τις μέρες στους αγώνες. Προς το παρών υπάρχουν 16 κρεβάτια, τα οποία πιθανώς θα αυξηθούν. Συνεπώς παρακαλούμε όπως δηλώσετε τις μέρες που θα συμμετέχετε στο πρωτάθλημα. Κάθε αθλητής θα φέρει τα δικά του κλινοσκεπάσματα.
β) Ελεύθερο camping στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς. Υπάρχουν τουαλέτες και ντους με ζεστό νερό.
γ) Ξενοδοχεία στα Σέρβια
ΚΑΣΤΡΟ Τηλ. 24640-22992  ΚΑΜΠΟΥΡΑ Τηλ. 24640-22070  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ Τηλ. 24640 21551  
19. Αγωνιστικό Πρόγραμμα
06 Ιουλίου 19.00-22.00 Εγγραφές αθλητών – υποδοχή
07-13 Ιουλίου Καθημερινό Πρόγραμμα
έως 09.00 επόμενης ημέρας Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00 επόμενης ημέρας Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30 Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30 Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00 Άφιξη στην απογείωση
12.00 Briefing Αθλητών
12.30-19.00 Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως δύση ηλίου Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 08.00 της επομένης Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
14 Ιουλίου Τελευταία Αγωνιστική
έως 09.00 Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
έως 10.00 Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων προηγούμενης αγωνιστικής ημέρας
09.30 Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30 Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00 Άφιξη στην απογείωση
12.00 Briefing Αθλητών
12.30-18.00 Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
19.30 Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 19.45 Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.00 Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.15 Υποβολή Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
21.30 Δείπνος και Απονομή Επάθλων
15 Ιουλίου Εναλλακτική Αγωνιστική Ημέρα εάν πραγματοποιηθεί – σ’ αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθυντού Αγώνων ή/και της διοργάνωσης
20. Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με Ε-Mail στο chhg@hang-gliding.gr

kozan.gr