Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Η  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ   Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΣ (ΣΠΗΕΦ ΣΕΡΡΩΝ) ΚΑΙ  Η  ΠΟΣΠΗΕΦ  ΜΑΣ  ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ :
"Αξιότιμοι κύριοι.    
          Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ήδη αναλάβει εκ μέρους
σημαντικού αριθμού παραγωγών, η πλειονότητα των οποίων είναι μέλη της Ομοσπονδίας σας, την έγερση αγωγών – προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων και την υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ως άνω ένδικα βοηθήματα που ασκήθηκαν εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σειρά εγγράφων της προς τη Δικηγορική Εταιρεία μας διαβεβαιώνει ότι εξετάζει τα νομικά ζητήματα που έχουμε θέσει, με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

          Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων συγκεκριμένων εταιρειών το ζήτημα της υνταγματικότητας της επίμαχης εισφοράς θα κριθεί με τη διαδικασία της «δίκης – πιλότου» από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικότερα από το Β΄ Τμήμα αυτού. Στις εν λόγω πιλοτικές δίκες η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει παρέμβαση, υποστηρίζοντας την ευθεία αντίθεση της εισφοράς στο Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπόθεση έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 9ης Οκτωβρίου 2013 με εισηγήτρια την Πάρεδρο καΚ. Λαζαράκη, ενώ η απόφαση του Τμήματος αναμένεται να εκδοθεί αρκετούς μήνες μετά. Σημειώνεται πάντως ότι η μη παραπομπή της υπόθεσης απευθείας στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, όπως θα ήταν αναμενόμενο και όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά στο Β΄ Τμήμα αυτού πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω σοβαρή χρονική καθυστέρηση της τελικής κρίσης του Δικαστηρίου, αφού εάν το Τμήμα κρίνει αντισυνταγματική την εν λόγω εισφορά είναι υποχρεωμένο (άρθρο 100 παράγραφος 5 του Συντάγματος) να παραπέμψει την υπόθεση για τελική κρίση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Το ίδιο μπορεί να πράξει ενόψει της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται. Στην πιθανότατη αυτή περίπτωση η απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου δεν αναμένεται πριν την πάροδο τουλάχιστον 16 μηνών από την παραπομπή σε αυτήν της υπόθεσης.

          Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι είναι απολύτως αναγκαίο οι παραγωγοί που δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις ανωτέρω δικαστικές διαδικασίες (έγερση αγωγών – προσφυγών) να το πράξουν. Πράγματι, με την έγκαιρη έγερση των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων αποτρέπεται το (ορατό πλέον) ενδεχόμενο παραγραφής των αξιώσεών τους για τα ήδη παρακρατηθέντα από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ποσά. Επιπλέον, από την επίδοση των σχετικών δικογράφων εκκινεί ο νόμιμος τόκος επιδικίας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ακόμη και στην περίπτωση που κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως παράνομη (αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) η επίμαχη εισφορά, τα παρακρατηθέντα έως σήμερα ποσά από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν θα επιστραφούν στους παραγωγούς παρά  μόνον σε όσους έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά (και μάλιστα εντόκως). Τούτο αποδεικνύει άλλωστε η έως σήμερα εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις. Η προσφυγή κατά τα ανωτέρω στα δικαστήρια αφορά τα μέχρι σήμερα παρακρατηθέντα ποσά και δεν επηρεάζει τυχόν μελλοντικές νομοθετικές ή διοικητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

          Κατόπιν τούτων, θα ήταν κατά την άποψή μας σημαντικό ναενημερωθούν τα μέλη σας προκειμένου να ασκήσουν τα αναγκαία νόμιμα ένδικα βοηθήματα που διαθέτουν
     Τέλος, κρίνεται, κατά την άποψή μας, αναγκαίο να υπάρξει κοινή συλλογική στάση των παραγωγών απέναντι σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των τιμών που έχουν καθορισθεί από τις συμβάσεις τους, μέσω μιας υποτιθέμενης «εκούσιας», αλλά στην πραγματικότητα μονομερούς,τροποποίησης των τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί επιβάλλεται πριν από οιαδήποτε ενέργειά τους στο ζήτημα αυτό να γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να σταθμίσουν με βάση αυτά την πιθανή αξιοπιστία και φερεγγυότητα οιασδήποτε προτάσεως εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τρίτου".

fotoboltaika
Διαβάστε περισσότερα » »

Πρόσληψη 59 ατόμων στο Δήμο Εορδαίας (8μηνα)

dimarxeio_SOSTOO Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου . Οι θέσεις έχουν ως εξής:
7 θέσεις ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων & Φορτηγών Αυτ/του  (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Κωδικός θέσης 101
2 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων Κωδικός θέσης 102
2 θέσεις ΔΕ Χειριστές Πολυμηχανήματος τύπου JCB Κωδικός θέσης 103
1 θέση ΔΕ Χειριστής καλαθοφόρου οχήματος Κωδικός θέσης 104
1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνίτης οχημάτων Κωδικός θέσης 105
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης  οχημάτων Κωδικός θέσης 106
45 θέσεις ΥΕ Εργάτες –Εργάτριες  καθαριότητας Κωδικός θέσης 107
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας, 25ηε Μαρτίου 15, Τ.Κ. 502 00, ΠΤΟΛΕ-
ΜΑΪΔΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Πατσίκα Κώστα, Σουφερλή Δήμητρας και Αλεζίδου Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2463350130, 2463350131). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

 
KΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΡΧΕΙΟ ΖIP -Για να το ανοίξετε χρειάζεστε το πρόγραμμα winzip ή winrar)

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Και πάλι «όρθιο» το Costa Concordia

Και πάλι «όρθιο» το Costa Concordia Η προσπάθεια περιστροφής και ανόρθωσης του μισοβυθισμένου κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, μια τιτάνια, πανάκριβη και χωρίς έως σήμερα προηγούμενο, τεχνική επιχείρηση, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη στις 05:00 ώρα Ελλάδας στο νησί Τζίλιο της Τοσκάνης, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

«Η επιχείρηση περιστροφής και ανόρθωσης του πλοίου έχει ολοκληρωθεί και το σκάφος φθάνει στην κατακόρυφη θέση», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Φράνκο Γκαμπριέλι, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας. «Το πλοίο έχει τοποθετηθεί στις ειδικές πλατφόρμες» συμπλήρωσε, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας.
concdfgfdg
Η επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από 19 ώρες ήταν μια από τις πλέον πολύπλοκες και ακριβές περιπτώσεις ανέλκυσης πλοίου που επιχειρήθηκε ποτέ καθώς το 114.500 τόνων κρουαζιερόπλοιο ανορθώθηκε με τη βοήθεια ειδικών χαλύβδινων καλωδίων και τοποθετήθηκε σε μια ειδική τεχνητή πλατφόρμα.
Διαβάστε περισσότερα » »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΕΛΙΑ ¨Η ΚΛΑΨΤΕ....

Ο Γιάννης άρχισε την ημέρα του νωρίς βάζοντας το ξυπνητήρι του (MADE IN SWITCHERLAND) για τις 6 το πρωί ...

Σηκώθηκε από το κρεβάτι του (MADE IN SWEDEN)

Έφτιαξε τον καφέ του (PRODUCED IN BRASIL)

Ξυρίστηκε με την ηλεκτρική του μηχανή (MADE IN GERMANY)

Έβαλε αποσμητικό (MADE IN BELGIUM)

Φόρεσε το πουκάμισό του (MADE IN TURKEY),

τα jeans με φίρμα (MADE IN SRI LANKA) ,

κάλτσες (MADE IN EGYPT),

παπούτσια (MADE IN ITALY).

Έφτιαξε τα αυγά του στην καινούρια ηλεκτρική κουζίνα (MADE IN KOREA)

ΕΦΑΓΕ ΛΙΓΟ ΤΥΡΙ GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ KAI ΜILNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΚΦΟΥΡΤΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΜΗΛΑ ΧΙΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ.

Έριξε μία ματιά στο laptop του (MADE IN JAPAN)

Ήλεγξε τα emails του κοιτάζοντας συγχρόνως το ρολόι του (MADE IN TAIWAN).
Μετά κλείδωσε την πόρτα (MADE IN CANADA),

ενεργοποίησε το συναγερμό (MADE IN USA)

μπήκε στο αυτοκίνητό του (MADE IN SPAIN) ,

το γέμισε με βενζίνη (από SAUDI ARABIA)

και συνέχισε το ψάξιμο για μια καλή δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ.

Στο τέλος μιάς ακόμα άκαρπης και αποκαρδιωτικής προσπάθειας για εύρεση εργασίας και αφού εκτύπωσε μερικά ακόμα αντίγραφα συστατικών επιστολών σε εκτυπωτή (made in MALAYSIA),

ο Γιάννης αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο. Έβαλε τις παντούφλες του (MADE IN BRAZIL),

άνοιξε μια μπύρα (MADE IN ENGLAND) ,

έφαγε μια μπριζόλα (PRODUCED IN BULGARIA)

και άνοιξε την τηλεόραση (MADE IN INDONESIA).

Καθώς παρακολουθούσε τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ σίριαλ προσπαθούσε να σκεφτεί τί φταίει και δεν μπορεί να βρει μιά δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ...
elas-lyste


eleftheriskepsii
Διαβάστε περισσότερα » »

Παύση καθηκόντων, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε δύο γιατρούς του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης

mamatseioΣύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, από 01/10/2013 μέχρι και 1/10/2014, έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του ΕΣΥ, παύονται από τα καθήκοντά τους δύο γιατροί του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης.
Οι λόγοι έχουν να κάνουν με μη αληθείς και ετεροχρονισμένες γνωματεύσεις τις οποίες παρείχαν σε τρίτο πρόσωπο ως αποδεικτά έγγραφα για δικαστική χρήση, σε μια υπόθεση που διαδραματίστηκε αρκετά χρόνια πριν. Τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η σχετική διαπιστωτική πράξη, ενώ οι γιατροί θα αντικατασταθούν από τρεις νέους συναδέλφους τους, εκ των οποίων οι δύο ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία.

Kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ‼!


SKOPBOYLIΜια υπόθεση-σοκ κλονίζει την πολιτική ζωή των Σκοπίων. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, η αστυνομία της ΠΓΔΜ συνέλαβε σήμερα το πρωί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου της Βουλής και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, του υπουργείου Άμυνας και των κρατικών μυστικών υπηρεσιών για συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Πρόκειται για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κατάσκοπος». Η αστυνομία αναζητά άλλα τρία άτομα, ενώ δύο ακόμη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ήδη προφυλακισμένα για άλλα αδικήματα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της ΠΓΔΜ Ίβο Κότεφσκι, ανέφερε ότι η αστυνομία εργαζόταν επί δύο χρόνια για την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, θεωρούνται ύποπτοι για συνεργασία και για παράδοση αυστηρά διαβαθμισμένων κρατικών πληροφοριών σε εκπροσώπους ξένων μυστικών υπηρεσιών, καθώς και για εκβιασμούς προσώπων από το δημόσιο βίο της χώρας. Ο κ.Κότεφσκι δεν ανέφερε με ποιες μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών συνεργάζονταν οι συλληφθέντες.
Η αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποίησε στα σπίτια των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρήκε και κατάσχεσε αρχεία τα οποία περιείχαν εμπιστευτικές κρατικές πληροφορίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για το πρώτο περιστατικό σύλληψης υπόπτων στη χώρα για συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

makeleio
Διαβάστε περισσότερα » »

ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ! Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΑΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ!

Αυτοί που παρουσίαζσν το νερό του Καματερού ως ίαμα, ήταν οι ίδιοι που παρουσίαζαν το μνημόνιο ως “σωτηρία”.

Δεν χρειαζόταν “σοφία” για να προβλέψεις το προφανές.

Από την πρώτη στιγμή, το Ολυμπία είχε αναλύσει την δολοφονική πολιτική του μνημονίου που νομοτελειακά θα κατέστρεφε την πραγματική οικονομία.

Τότε, οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες και οι τραπεζίτες, εντόπιζαν τις αντιδράσεις στον φορτηγατζή, τον ταξιτζή, τον δάσκαλο, τον δημόσιο υπάλληλο.

Κανείς, ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ από τους τηλεμαϊντανούς “αναλυτές” των τηλεπαραθύρων δεν ασχολήθηκε με το έγκλημα της μετατροπής μίας ελεύθερης οικονομίας (με όλες της τις στρεβλώσεις) σε συγκεντρωτικό μόρφωμα τύπου Γιαρουσέλσκι. Χωρίς μάλιστα την κοινωνική μέριμνα, αφού τουλάχιστον στις σοβιετίες υπήρχαν κουπόνια.

Σήμερα λοιπόν τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Στον τραπεζικό τομέα, η ροή του χρήματος ελέγχεται κατά 92% (!!!) από τέσσερις συστημικές, ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες! Αυτό το στοιχείο από μόνο του θα αρκούσε για να κλείσει φυλακή όλους τους εμπνευστές της δολοφονικής πολιτικής, αλλά και τους “ειδικούς” τύπου Προβόπουλου που προέβλεπαν “ανάκαμψη” κάθε πέρυσι για φέτος.

Την ίδια στιγμή, αυτή η κατευθυνόμενη ρευστότητα πηγαίνει σε ότι αντιπαραγωγικό: Σε χρεοκοπημένες εκδοτικές επιχειρήσεις, σε φωτοβολταϊκά και ανεμόμυλους που έβαλαν ταφόπλακα στις επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας…

Εάν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη με φορολόγηση που πολλές φορές είναι πενταπλάσια από την αντίστοιχη σε γειτονικές χώρες.

Εάν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, μετά τον τριπλασιασμό του πετρελαίου θέρμανσης ή τον διπλασιασμό στην τιμή των καυσίμων. Ή ακόμα περισσότερο, την αύξηση της τιμής του ρεύματος, για να χορτάσουν οι κρατικοδίαιτοι της “πράσινης απάτης”.

Εάν είναι δυνατόν να μιλάμε για επενδύσεις, όταν ποινικοποιείται η ιδιοκτησία, δολοφονείται η οικοδομή, χαρατσώνονται τα ακίνητα ακόμα και αν έχουν “λουκέτο”.

Και όμως σε αυτή την μπανανία, εξακολουθούμε να μιλάμε για σουξέ στόρυ…

Γράφει ο Χρήστος Ιωάννου (Ελευθεροτυπία)

Άλλο ένα χαστούκι στην κυβέρνηση και την πολιτική της αποτελεί η σημερινή ανακοίνωση του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, του μεγαλύτερου ομίλου στο χώρο της επεξεργασίας μετάλλων με ετήσιο τζίρο 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και 7.700 εργαζόμενους, να αλλάξει έδρα και να «μετακομίσει» από την Αθήνα στο Λουξεμβούργο.

Η μετακίνηση θα γίνει μέσω της απορρόφησης της μητρικής ΒΙΟΧΑΛΚΟ που εδρεύει στην Αθήνα από την θυγατρική VIOCHALCO S.A., που εδρεύει στο Βέλγιο. Η VIOCHALCO S.A. θα συγχωνευθεί και με άλλη εταιρεία που εδρεύει στο Βέλγιο την Cofidin.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εταιρική αναδιάρθρωση και η μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό θα βοηθήσει τον όμιλο για να έχει αμεσότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και στη δημιουργία εός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιρειών.

Είναι περισσότερο από ορατό ότι οι μεγάλοι όμιλοι εγκαταλείπουν με όλους τους τρόπους τη χώρας. Είναι η δεύτερη μεγάλη μετακίνηση μετά αυτή της Coca Cola η οποίας μετέφερε  την έδρα της από την Αθήνα στο Ζούγκ της Ελβετίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το διοικητικό συμβούλιο της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει τα εξής:

1.Την 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής «ΒΙΟΧΑΛΚΟ») και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο: 1) απεφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή  συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής «Cofidin S.A.») με έδρα το Βέλγιο, 2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013, 3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών  συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση 4) ενέκριναν  τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.: 1) ενέκριναν  το  κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, 2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του, και 3) παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα  Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης,  η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της ViohalcoS.A.για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.

5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών.  Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός  του Νοεμβρίου 2013.

6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.

7.  Η εταιρία σύμφωνα με το νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία  συγχώνευσης.

                                          Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013


olympia
Διαβάστε περισσότερα » »

Ο Έλληνας που αποκρυπτογραφεί τα μυστικά των γονιδίων

Ο επιφανής καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης που "λύνει" το γρίφο των γενετικών διαφορών μεταξύ των ανθρώπων – Ο άνθρωπος που ψάχνει τις απαντήσεις για την κατανόηση ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες
Από το 1997 ο Εμμανουήλ Δερμιτζάκης μελετά τα μυστικά του γονιδιώματος, στο οποίο την τελευταία δεκαετία έχει εστιαστεί η έρευνα για τα αίτια εμφάνισης διαφόρων ασθενειών, ώστε να βρεθούν και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης. Σήμερα, από τη θέση του ως καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης ασχολείται εντατικά μέσω ερευνητικών προγραμμάτων με την κατανόηση της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου γονιδιώματος. Επίσης συνεργάζεται με το Ιατροβιολογικό Ιδρυμα Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Επικεφαλής της ομάδας των ευρωπαίων επιστημόνων που δημοσίευσαν σήμερα στο Nature τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης έρευνας για γενετικά αίτια των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, τονίζει πως «με τα νέα αυτά δεδομένα δίνεται καινούργια ώθηση στη μελέτη συχνών ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Παράλληλα δημιουργείται και ένα σημαντικό πλαίσιο για την κατανόηση των γονιδιωμάτων σε ατομικό επίπεδο ανοίγοντας το δρόμο για την πιο εντατική χρήση του γονιδιώματος στην εξατομικευμένη ιατρική». Ο κ. Δερμιτζάκης μίλησε στο protothema.gr για τις εξελίξεις στην έρευνα αυτή καθώς και τις προοπτικές εφαρμογής των γνώσεων που προκύπτουν στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.
-Σε ποιό στάδιο βρίσκεται σήμερα η έρευνα του γονιδιώματος;
-Η μελέτη του γονιδιώματος βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο καθώς έχουμε κατανοήσει πολλές από τις αλληλουχίες του και τη λειτουργική τους σημασία, όπως για παράδειγμα τις αλληλουχίες που αντιστοιχούν σε γονίδια, αλλά υπάρχουν πολλές περιοχές, όπως αυτές που ρυθμίζουν το που και πως εκφράζονται τα γονίδια. Για αυτές η γνώση μας είναι αρκετά περιορισμένη. Ενας άλλος τομέας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, είναι η λειτουργική σημασία των διαφορών στο DNA από άτομο σε άτομο. Πολλές από τις διαφορές αυτές δεν έχουν λειτουργική σημασία, ένα μικρό ποσοστό όμως είναι σημαντικό για προδιάθεση σε ασθένειες ή διαφορές σε άλλα χαρακτηριστικά και η πρόκληση για εμάς να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε αυτό το μικρό ποσοστό.
-Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την ιατρική;
-Η κατανόηση των λειτουργικών διαφορών στο γονιδίωμα που δημιουργούν προδιάθεση για ασθένειες, είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα γενετικό προφίλ για κάθε άνθρωπο, το οποίο περιγράφει το σύνολο και τον βαθμό της προδιάθεσης που έχει ο καθένας μας για να εμφανίσει κάποια νόσο.
Αυτό το γενετικό προφίλ, μαζί με τη συμπεριφορά και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που έχει δεχθεί καθένας από εμάς, θα μας δώσει ποιό ολοκληρωμένη εικόνα της αιτιολογίας των ασθενειών, όπως επίσης και της αντιμετώπισής τους σε ατομικό επίπεδο.
-Η ιατρική του μέλλοντος θα είναι εξατομικευμένη;
-Η ιατρική όπως εφαρμόζεται και τώρα είναι εξατομικευμένη, αλλά η πληροφορία που υπάρχει για κάθε ασθενή είναι περιορισμένη. Η προσθήκη της γνώσης του γονιδιώματος και των μοριακών επιδράσεων που έχει το περιβάλλον στον οργανισμό μας, θα μας δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες να κατανοήσουμε τις διαφορές στα αίτια εμφάνισης της ίδιας νόσου σε διαφορετικούς ασθενείς. Αυτό θα οδηγήσει σε ποιό εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
-Σήμερα υπάρχει πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών;
Η πληροφορία του γονιδιώματος είναι χρήσιμη ακόμη και σήμερα στην Ιατρική για την κατανόηση σπάνιων ασθενειών που προκαλούνται από μία ή δυο μεταλλάξεις, κυρίως σε παιδιά, όπως επίσης και στην κατηγοριοποίηση των καρκίνων, με τη μελέτη του καρκινικού γονιδιώματος για τη χορήγηση στοχευμένης χημειοθεραπείας. Επίσης χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για την ταυτοποίηση ασθενών που θα παρουσιάσουν παρενέργειες σε φάρμακα, ή χαμηλή ανταπόκριση σε θεραπείες, ώστε η χορήγηση φαρμάκων να γίνεται με ποιό σωστό τρόπο.
Η μεγαλύτερη έρευνα μέχρι τώρα για τα γενετικά αίτια των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων
–Ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση συχνών ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες
Ομάδα Ευρωπαίων επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Γενετικής Εμμανουήλ Δερμιτζάκη παρουσίασαν σήμερα ένα χάρτη που δείχνει τα γενετικά αίτια των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων. Σημειώνεται ότι η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου GEUVADIS και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και Nature Biotechnology, είναι μεγαλύτερη που έγινε μέχρι τώρα για τις διαφορές αυτές.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης σήμερα είναι η κατανόηση του πώς το μοναδικό γονιδίωμα κάθε ατόμου προδιαθέτει περισσότερο ή λιγότερο σε ασθένειες. Οι ερευνητές μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο το διαφορετικό γενετικό προφίλ επηρεάζει τον τρόπο που ορισμένα γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται σε διαφορετικούς ανθρώπους, η οποία θα μπορούσε να είναι η αιτία για μια σειρά από γενετικές διαταραχές.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 επιστημόνων από 9 διαφορετικά ευρωπαϊκά και θεωρείται ότι προσθέτει μια λειτουργική ερμηνεία στο πιο σημαντικό κατάλογο των ανθρώπινων γονιδιωμάτων.
Όπως δήλωσε η συντονίστρια της μελέτης Tuuli Lappalainen από το Πανεπιστήμιο του Stanford «Ο πλούτος της γενετικής ποικιλομορφίας που επηρεάζει τη ρύθμιση των περισσότερων γονιδίων μας, μας εξέπληξε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τους γενικούς νόμους του πώς το ανθρώπινο γονιδίωμα λειτουργεί.»
Ανοίγοντας το δρόμο για την εξατομικευμένη ιατρική
Ο κ. Δερμιτζάκης τόνισε πως «γνωρίζοντας ποιες γενετικές παραλλαγές είναι υπεύθυνες για τις διαφορές στη δραστηριότητα των γονιδίων μεταξύ των ατόμων μπορούμε να έχουμε ισχυρές ενδείξεις για τη διάγνωση, την πρόγνωση και την θεραπεία διαφόρων ασθενειών, όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες. Η μελέτη αυτή έχει σήμερα έχει βαθιές επιπτώσεις για τη γονιδιωματική ιατρική. Η κατανόηση των κυτταρικών επιδράσεων των παραλλαγών στο DNA που προδιαθέτουν σε νόσους μας βοηθά να κατανοήσουμε αιτιολογικούς μηχανισμούς της νόσου, που μας είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων θεραπειών».
*Ο κ. Δερμιτζάκης διοργανώνει το συνέδριο με «Γονιδιωματική Ιατρική στην Μεσόγειο» στην Κρήτη 2-5 Οκτωβρίου. Θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες της Γονιδιωματικής από όλο τον κόσμο, με στόχο τη δραστηριοποίηση του τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθούν τα τρέχοντα θέματα της γονιδιωματικής ιατρικής και η πορεία του χώρου προς την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης θα συζητηθεί πως χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν μείνει πίσω στον τομέα αυτό μπορούν να ανακάμψουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ερευνών.

πηγή: protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Nymi: To βραχιόλι δημιούργημα της Κοζανίτισσας Φωτεινής Αγραφιώτης – Πώς ο χτύπος της καρδιάς αντικαθιστά τους κωδικούς πρόσβασης

nymikoz   Μπορεί ένα βραχιόλι να ξεκλειδώνει κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πόρτες αυτοκίνητα, αλλά και να χρησιμοποιείται ως χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Φαίνεται πως μπορεί. Πρόκειται για το Nymi, το νέο gadget της καναδικής εταιρείας Bionym.
Πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη«όνομα», καθώς η εταιρεία, αλλά και η έρευνα για το νέο αυτό βραχιόλι ανήκει στην ελληνίδα Φωτεινή Αγραφιώτη, που μαζί με την ομάδα της κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα βραχιόλι που αναμένεται να αντικαταστήσει όλα τα PIN και password των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται καθημερινά, αλλά και όλα τα κλειδιά.
 Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η κ. Αγραφιώτη όταν το Nymi φορεθεί από τον ιδιοκτήτη του τότε μπορεί να ξεκλειδώνει τις προσωπικές του συσκευές, όπως για παράδειγμα το smartphone, τα tablets και τους σταθερούς υπολογιστές. «Σύντομα το Nymi θα μπορεί να ξεκλειδώνει αυτόματα πόρτες με “έξυπνες”κλειδαριές, δηλαδή κλειδαριές που έχουν ενσωματωμένο bluetooth, αλλά και αυτοκίνητα. Επίσης, στο μέλλον το Nymi θα διαχειρίζεται τις αγορές μας, ακριβώς όπως ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι».
   «Η Bionym σχεδίασε το Nymi με σκοπό να γίνει η κεντρική ταυτότητα του ανθρώπου», λέει η κ. Αγραφιώτη και προσθέτει: «Έχετε μετρήσει κατά τη διάρκεια μιας ημέρας πόσες φορές “αποδεικνύετε”στο περιβάλλον σας ποιος είστε; Κουβαλάμε στις τσέπες μας κλειδιά σπιτιού, δουλειάς, αυτοκινήτου, κάρτες ανάληψης χρημάτων και πιστωτικές και επιπλέον πρέπει να θυμόμαστε τουλάχιστον 5 διαφορετικά passwords και αριθμούς PIN. Όμως όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν τον κοινό στόχο του να αποδεικνύουν στο περιβάλλον μας ότι είμαστε αυτοί που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε. Στη Bionym αποφασίσαμε να επαναπροσδιορίσουμε την «ανθρώπινη ταυτότητα» με μια τεχνολογία που θα είναι άνετη στη χρήση της αλλά ταυτόχρονα πολύ ασφαλής και που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Nymi είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας».
   Το Nymi χρησιμοποιεί την τεχνολογία HeartID για την ταυτοποίηση του χρήστη από το καρδιογράφημα. Ο χρήστης μπορεί να φοράει το Nymi το πρωί όταν ξυπνάει και ακουμπώντας το με το αντίθετο χέρι να επιτρέπει στο Nymi να καταγράφει το καρδιογράφημα του χρήστη και να το ενεργοποιεί. Στη συνέχεια το βραχιόλι μένει ενεργοποιημένο για όλη τη μέρα μέχρι να το βγάλει ο χρήστης από το χέρι του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το Nymi «θυμάται» την ταυτότητα του ανθρώπου που το φοράει και έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο για να ταυτοποιηθεί. Όλες οι προσωπικές συσκευές του χρήστη ξεκλειδώνουν αυτόματα απλά στην παρουσία του.
   Η τεχνολογία HeartID προέκυψε από τις έρευνες της ομάδας της κ. Αγραφιώτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το Nymi είναι το πρώτο βραχιόλι που μπορεί να ταυτοποιήσει ένα χρήστη με τα βιομετρικά δεδομένα του, και μάλιστα με το καρδιογράφημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλαπεί.
   Το Nymi βγήκε στην αγορά στις 3 Σεπτέμβρη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραγγείλουν στοwww.getnymi.com στην αρχική τιμή των $79 (59 Ευρώ).
   Βιογραφικό σημείωμα
   Η Φωτεινή Αγραφιώτη κατάγεται από την Κοζάνη, όπου ζει η οικογένειά της.
   Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ στο Πολυτεχνείο της Κρήτης έφυγε στον Καναδά για μεταπτυχιακές σπουδές, στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
   Το HeartID ήταν το αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής. Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο κατοχύρωσε τα δικαιώματα σε αυτήν την τεχνολογία και αυτά στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν στη Bionym (www.bionym.com).
   Η Bionym, με έδρα το Τορόντο, είναι μία εταιρεία που αναπτύσσει βιομετρικές λύσεις ασφάλειας και ειδικεύεται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ανίχνευση προσώπων με βάση τις βιομετρικές τεχνολογίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό 2013-2014

stafiliΑπό το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι, καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα νέας φύτευσης αμπέλου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.
 Η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2013.
  3. Φωτοτυπία του Ε1 οικονομικού έτους 2013.
  4. Αποδεικτικά ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτεμαχίου που πρόκειται να γίνει  η εγκατάσταση του αμπελώνα (τίτλοι ιδιοκτησίας) ή συμβολαιογραφική πράξη 10ετούς τουλάχιστον ενοικίασης αγροτεμαχίου με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο.
  5. Στην περίπτωση Νέων Αγροτών, την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.
Εφόσον οι αιτούντες είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2011-2012και 2012-2013, και εφόσον αποδεδειγμένα (δηλώσεις συγκομιδής) είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων.
  Προτεραιότητα δίδεται σε νέους αγρότες, (σύμφωνα με το άρθρο 94 του ΚΑΝ (ΕΚ)479/08 και τον ΚΑΝ(436/09) μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρέμματα.
Η υποβολή των αιτήσεων και η προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης), 1 όροφος, γραφείο 24.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κοζάνης στα τηλέφωνα 24613-51368/5143.

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »