Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

H εκκίνηση του αγώνα στις “Μνήμες λιγνίτη” και οι τερματισμοί του 1ου νικητή Μιχάλη Παρμάκη και του Αναπληρωτή Δημάρχου Κοζάνης Μάρκου Φλώρου (Bίντεο)

parmakis1H εκκίνηση του αγώνα  “Μνήμες λιγνίτη” και ο τερματισμοί του 1ου νικητή Μιχάλη Παρμάκη και του Αναπληρωτή Δημάρχου Κοζάνης Μάρκου Φλώρου. Δείτε το βίντεο…
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ…

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τα μέλη του πως εκδόθηκε παρακάτω ΚΥΑ για Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ28149/1116/28.8.2013
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2013
Αριθμ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ28149/1116

(ΦΕΚ Β' 2182/04-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/1992 (Α΄ 125).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (Β΄ 410).

11. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αρ. 27905/2371/12.7.2005 «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (O.A.Σ.Θ.) (Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α−53178/4566/8.12.2006 όμοια (Β΄ 1888).

12. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β΄ 1781) «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, OTE, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

13. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΑ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) (Β΄ 695).

14. Την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).

15. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄/10.4.2012)

16. Την υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 «Τροποποίηση της αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3543/Β΄/2012).

17. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

18. Την υπ’ αριθμ. οικ22365/975.7.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).

19. Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (σύναψη συμβάσεων με συγκοινωνιακούς φορείς, αριθμός νέων δικαιούχων κ.λπ.) και δεν θα υπερβεί τα 18.013.819,00€.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ε.Φ. 15−220, ΚΑΕ 2733),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246),
− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο
κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246),
− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ [ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ],

β) στο Noμó Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ

γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

− Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Άρθρο 2

1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το έτος 2013 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2014) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή του.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (Π.Δ/τος 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 166, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» − ΙΚΑ, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α΄/θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).

3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση της διανομής του Δελτίου του α΄ εξαμήνου θα τους χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

Άρθρο 3

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:

α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς,

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μήγγος Μιχάλης
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Συμεωνίδης Μάριος
Διαβάστε περισσότερα » »

Εντυπωσιακοί αγώνες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross στην πίστα του Αγ. Χριστοφόρου Εορδαίας (Βίντεο 6′)

motocrossΟι μάχες των κορυφαίων Ελλήνων motocrosse, στο πλαίσιο του  5ου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013, δόθηκαν σήμερα Κυριακή 08/09, στη θεαματικότατη πίστα Motocross στον Αγ. Χριστόφορο Εορδαίας. Το kozan.gr βρέθηκε εκεί και σας παρουσιάζει ένα “χορταστικό” βίντεο από τους αγώνες.
Διαβάστε περισσότερα » »

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ "ξύπνησε" την Κρήτη

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους έως και 5,1 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κρήτη. Το επίκεντρο καταγράφεται νότια της περιοχής Τυμπακίου. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές
Με σεισμό και μάλιστα δυνατό ξύπνησε η Κρήτη, ένα λεπτό πριν τις 08:00.
Ο σεισμός  έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο, αλλά και όλα τα βόρεια παράλια του νησιού, ενώ είχε επίκεντρο νότια του Τυμπακίου.
Ινστιτούτα τον δίνουν ακόμη και 5,1 Ρίχτερ.
Τα στοιχεία του σεισμού είναι τα εξής:
Χρόνος γένεσης: 08/09/2013  07:59:29 (GMT)
Τοπικό Μέγεθος (ML): 5:00
Γεωγραφικό Πλάτος: 34.7218°
Γεωγραφικό Μήκος: 25.1973°
Εστιακό Βάθος: 10 χμ
370 χιλιόμετρα νότια της Αθήνας
55 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου
19 χιλιόμετρα νότια του Πύργου
Εκτός της ανησυχίας και της αναστάτωσης, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή προβλήματα.

news247
Διαβάστε περισσότερα » »

To αδιαχώρητο στα “Κρητικά 2013″ στην Πτολεμαΐδα (Bίντεο 11′)

kritiko Υπό τους ήχους της λύρας του Βαγγέλη Πυθαρούλη, χόρεψαν και τραγούδησαν,  μικροί και μεγάλοι, στην κατάμεστη αυλή του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας, στην εκδήλωση με  “Κρητικά 2013″  που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαίδας, το βράδυ του Σαββάτου 07/09. Προηγήθηκε η παρουσίαση χορευτικών τμημάτων των συλλόγων Ποντίων και Μικρασιατών Πτολεμαίδας, καθώς και του πολιτιστικού συλλόγου Καρδιάς “Η Μέρα”. Δείτε το βίντεο τoυ kozan.gr με τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της εκδήλωσης…

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Εντοπίστηκαν «ίχνη» του Βασίλη Παλαιοκώστα στην Κοζάνη

Εντοπίστηκαν «ίχνη» του Βασίλη Παλαιοκώστα στην Κοζάνη Μετά από περίπου 1,5 χρόνο!
Πριν από μερικές εβδομάδες η αστυνομία ενημερώθηκε ότι σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κοζάνη εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο χαρτονομίσματα των 200 από τα προσημειωμένα των λύτρων (περίπου 10.800.000 ευρώ) της απαγωγής του επιχειρηματία Γιώργου Μυλωνά το καλοκαίρι του 2008.
Τα χρήματα φέρεται να ανήκαν στο μερίδιο του Βασίλη Παλαιοκώστα, συνολικού ύψους σχεδόν 4 εκατ. ευρό.
Σύμφωνα με κυριακάτικη εφημερίδα, Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό διότι χαρτονομίσματα από αυτή την απαγωγή είχαν πολύ μεγάλο λο χρονικό διάστημα να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
Τους τελευταίους μήνες τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα είχαν χαθεί μαζί με τον διαβόητο κακοποιό.
Όταν η ΕΛΛΑΣ ανακάλυψε το νέο ίχνος στην Κοζάνη εντόπισε τον αγρότη που τα είχε στην κατοχή του , ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μόλις τα είχε παραλάβει από άλλο υποκατάστημα της πόλης στο οποίο πραγματοποιείται έλεγχος.
Διαβάστε περισσότερα » »

Τα Σκόπια εξετάζουν σενάρια για το εμπάργκο που επέβαλε το Κοσσυφοπέδιο

Η κυβέρνηση των Σκοπίων χαρακτήρισε ως κακή επιλογή του Κοσσυφοπεδίου για εμπάργκο στα νοτιοσλαβικά προϊόντα.


Η απόφαση του Κοσσυφοπεδίου για εμπάργκο προς τα προϊόντα των Σκοπίων ελήφθη μετά το μέτρο απαγόρευσης εισαγωγής σιταριού και αλευριού που επέβαλε η κυβέρνηση των Σκοπίων.

Η Πρίστινα σε αντίδραση επέβαλε μέτρα αμοιβαιότητας. Παρά το γεγονός ότι τα Σκόπια ήραν την απαγόρευση στις 2 Σεπτεμβρίου στην εισαγωγή σίτου, ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για την εισαγωγή σκληρού σίτου από το εξωτερικό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων, Αλεκσαντάρ Γκιοργκίεφ τόνισε ότι το μέτρο αυτό δεν βρίσκεται  σε συνάρτηση με τις καλές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, αλλά ελπίζει ότι με τη συζήτηση θα ξεπεραστεί το ζήτημα. Επίσης τόνισε ότι και άλλα σενάρια αξιολογούνται από την κυβέρνηση και ότι όλες οι επιλογές είναι ανοικτές, σημειώνει το πρακτορείο 'Ιλλυρία'.

echedoros-a.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Όλα έτοιμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MX στη θεαματικότατη πίστα Motocross στον Αγ. Χριστόφορο Εορδαίας

motoagiosxristoforos Ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο  ο τεχνικός έλεγχος, οι ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές των συμμετεχόντων στον  5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013, που θα διεξαχθή στην θεαματικότατη πίστα Motocross στον Αγ. Χριστόφορο Εορδαίας που ετοίμασε ο ΑΜΟΕορδαίας. Ο αγώνας πρωταθλήματος ξεκινά αύριο Κυριακή 08/09 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα. Πάρτε μια μικρή γεύση, από τις δοκιμές των αθλητών, σήμερα Σάββατο στο βίντεο μικρής διάρκειας του kozan.gr που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα » »

Ιδού οι «κληρονόμοι» του Ηλία Ηλιάδη


Το Πινάκιο «τρύπωσε» εκεί όπου οι νέοι αθλητές του judo μυούνται στα μυστικά του αθλήματος από τους συνεργάτες του παγκόσμιας εμβέλειας πρωταθλητή


Ρεπορτάζ - Φωτογραφίες: Λευτέρης Χ. Θεοδωρακόπουλος

Καμιά αμφισβήτηση δεν χωρά το γεγονός πως ο Ηλίας Ηλιάδης είναι αθλητής παγκόσμιας εμβέλειας.
Πέρα όμως από τα μετάλλια, τις διακρίσεις και το σεβασμό που έχει αποσπάσει τα τελευταία 10 χρόνια με κόπους, ιδρώτα αλλά και αίμα έχει προχωρήσει σε ένα ακόμη επίτευγμα εξίσου σημαντικό.
Η πορεία του έχει προκαλέσει το θαυμασμό πολλών μικρών παιδιών που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα του. Λιλιπούτιοι αθλητές μυούνται στα μυστικά του judo από το Σύλλογο Ολυμπιονίκη ο οποίος βρίσκεται στο ΣΕΦ.
Το Πινάκιο βρέθηκε εκεί συνομίλησε με τον προπονητή και δάσκαλο τον κ. Μάη ενώ κατέγραψε και τις εμπειρίες αλλά και τις προσδοκίες των πολλά υποσχόμενων νέων αθλητών.Ήδη είναι πρωταθλητές και έχουν αποσπάσει διεθνείς διαρίσεις
Ο δάσκαλος Μάης με τον νεαρό πρωταθλητή Γιάννη Ζουρναζίδη

 Κάποιοι καλά-καλά δεν έχουν βγάλει μουστάκι ακόμη αλλά στο στήθος τους έχουν κρεμάσει μετάλλια και μάλιστα από διεθνείς αγώνες.

Όταν τους βγάλαμε φωτογραφία σε ανύποτπτη στιγμή 
 Αυτά τα παιδιά είναι αγγελιοφόροι ενός μηνύματος ελπίδας στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. Ευχή και ελπίδα είναι το οικοδόμημα που έχει χτίσει ο Ηλίας Ηλιάδης όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίσει να υφίσταται και να στηριχτεί κάποια στιγμή πιο έμπρακτα από την Πολιτεία, για να μπορεί να κυματίζει η γαλανόλευκη στους πιο ψηλούς ιστούς στα στάδια του κόσμου...
Αν θέλετε και το δικό σας παιδί να μπει στο club του Ηλία Ηλιάδη επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα: 695 75 08 008 και 698 18 09 955

O Δαμιανός Κουτσουμπός είναι βαλκανιονίκηςΟι λιλιπούτιοι...αθλητές του judo
 Ποιός είπε ότι για να ασχοληθείς κανείς με το judo πρέπει να έχει μεγαλώσει και να έχει μυική δύναμη; Ιδού οι λιλιπούτιοι εραστές του αθλήματος που μυούνται στα μυστικά της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης. Μάλιστα τα παιδιά αυτά δεν έχουν στο δωμάτιο τους κρεμασμένες αφίσες απο Μέσι και απο Ρονάλντο, αλλά  μόνο από Ηλία Ηλιάδη...

pinakio


Διαβάστε περισσότερα » »