Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» για 10 εκατομμύρια Έλληνες

Θα καταγράφουν μέχρι και πόσα κυβικά εκατοστά νερού καταναλώνουμε!
Σε άνευ προηγουμένου «ηλεκτρονικό φακέλωμα», και μάλιστα αναδρομικά, προχωρά τουπουργείο Οικονομικών.
Το υπουργείο θα καταγράψει μέσω του TAXIS σε ετήσια βάση τις καταθέσεις, τα δάνεια, τιςπιστωτικές κάρτες, τις ασφαλιστικές εισφορές, τους λογαριασμούς κινητών και σταθερών τηλεφώνων, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των ΔΕΚΟ και τις ιατρικές δαπάνες.


Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει να προχωρήσει σε διασταυρώσεις για να εντοπίσει περιστατικά φοροδιαφυγής καθώς και να επιβάλλει φόρους σε πολίτες, τα εισοδήματα των οποίων δεν έχουν δηλωθεί, ενώ έχουν αποκτήσει ακίνητα που δεν δικαιολογούνται.
Ζητά αναλυτικά στοιχείαΈτσι, το οικονομικό επιτελείο ζητά από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, κλινικές, χρηματιστήριο, ΔΕΚΟ, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των πελατών τους.
Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που αναγράφονται στιςφορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο και όπου υπάρχουν διαφορές να επιβάλλονται φόροι και αυστηρά πρόστιμα.
Ειδικότερα, οι τράπεζες, μεταξύ αυτών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία που εμπεριέχουν στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.
Ποια στοιχεία θα αποστέλλονται
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στηΓ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:
α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.
γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρουκαθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.
Σχετικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος,
β) ΑΦΜ του δανειολήπτη,
γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
δ) Το είδος του δανείου,
• 01=στεγαστικό δάνειο
• 02=καταναλωτικό δάνειο
• 03=επιχειρηματικό δάνειο
ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου,
στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217,
ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς,
η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς,
θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων,
ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς,
ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ
ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας
Αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,
γ) Αριθμός λογαριασμού,
δ) Υπόλοιπο λογαριασμού,
ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
στ) Ημερομηνία αναφοράς.
Αναφορικά με τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,
γ) Αριθμός λογαριασμού,
δ) Ημερομηνία συναλλαγής,
ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου,
στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία),
ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
η) Ποσό συναλλαγής.
Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται:
α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λ.π.),
β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λ.π.),
γ) Ύπαρξη θυρίδων,
δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.
Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης
Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,
β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης
Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου,
β) Αριθμός συμβολαίου,
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,
δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.
Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης
Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου,
β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,
γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,
δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.
Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού),
γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης.
Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) Αριθμός Παροχής,
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ)),
γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh),
δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού),
ε) Περίοδος αναφοράς.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας.
Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης
Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) Αριθμός Παροχής,
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³),
δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού),
ε) Περίοδος αναφοράς.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ύδρευσης.
Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος
Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών(πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:
(α) Αριθμός Κάρτας
(β) Ημερομηνία συναλλαγής
(γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής.
(δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα)
(ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ιδρύματος πληρωμών.
Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων
Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ..
Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.
Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι ανάλογες κυρώσεις
Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς στο υπουργείο Οικονομικών αφορούν τις χρήσεις από το 2010 και εφεξής.
 
newsbomb.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Βύθισε τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων ΔΥΝΆΜΕΩΝ ο Βενιζέλος

Οι αριθμοί που παρουσίασε η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύουν το μέγεθος της τεράστιας καταστροφής (185.000.000) από τον τέως υπ. Οικονομικών και νυν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ
Αν οι συνέπειες του PSI, με αρχιτέκτονα πάλι τον Ευ. Βενιζέλο, ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους μικρομετόχους, για τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων οι συνέπειες αυτές ήταν πραγματικά καταστροφικές. Ομολογουμένως η κατάσταση αυτή δεν μας προκάλεσε έκπληξη. Γιατί... ο συγκεκριμένος πολιτικός, η ρητορική δεινότητα του οποίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα τραγικά αποτελέσματα που προκάλεσε σε κάθε τομέα από τον οποίο πέρασε -με πιο ενδεικτικό παράδειγμα, όχι τους χειρισμούς του στην οικονομία αλλά στις Ένοπλες Δυνάμεις- είναι γνωστό ότι κάθε πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε προκειμένου να το επιλύσει, αν δεν το περιέπλεξε ακόμη περισσότερο δημιούργησε στη θέση του άλλα μεγαλύτερα. Το αξιοσημείωτο με τον συγκεκριμένο πολιτικό -με τη σύγχρονη έννοια του όρου βέβαια- είναι ότι χρησιμοποιεί όλη του την ευφυΐα, όχι για την επίλυση των προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται αλλά για να δικαιολογεί τα λάθη του και να τα εμφανίζει ως επιτεύγματα...
 
Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τραγική κατάσταση στην οποία περιήγαγε και τα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας), τα οποία, όπως είχε δηλώσει επανειλημμένως στο παρελθόν, είχε διασώσει. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται γλαφυρότατα από μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση που έκανε την 1η Απριλίου η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).

Για να γίνει αντιληπτή η κατάσταση θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και ΝΠΔΔ (και κατά συνέπεια τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Ενώσεις Αποστράτων) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δημιουργούν χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή ποσά που δεν έχουν άμεση ανάγκη για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους. Αυτά τα διαθέσιμα, τα οποία τα ταμεία υποχρεούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να καταθέτουν στην ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος), συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ.) τα οποία διαχειρίζεται η ΤτΕ. Παράλληλα η ΤτΕ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ρευστότητας των ανωτέρω φορέων, διατηρεί ένα ποσοστό, συνήθως μικρότερο του 10%, ως ταμειακά διαθέσιμα. Το νομικό αυτό πλαίσιο παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους ασφαλιστικούς φορείς να χρησιμοποιούν ποσοστό περί το 20% εκ των συνολικών ποσών που έχουν κατατεθεί στην ΤτΕ, προκειμένου να προβαίνουν σε αυτόνομες -και κατά την κρίση των διοικητικών συμβουλίων τους- επενδύσεις σε ακίνητα ή κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου.

Με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο (παρ. 11γ του άρθρου 15 του Νόμου 2469 του 1997), η ΤτΕ επενδύει τα χρήματα του προαναφερθέντος ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. σε κινητές αξίες του ελληνικού Δημοσίου. Τις κινητές αυτές αξίες η ΤτΕ τις προμηθεύεται τόσο από την πρωτογενή όσο και από τη δευτερογενή αγορά, ούτως ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των ΝΠΔΔ και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα. Από πού προέκυψε η καταστροφή είναι γνωστό. Εκ του γεγονότος, δηλαδή, ότι το σύνολο των τίτλων αυτού του κεφαλαίου συμμετείχε στο βενιζελικής εμπνεύσεως ΡSΙ.

Στην παραπάνω παρουσίασή της η ΑΝΕΑΕΔ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «από το 2010, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας και ο τότε υπουργός Οικονομικών περιδιάβαιναν την υφήλιο διαλαλώντας τον Τιτανικό της Ελλάδας και τη διαφθορά της, η ΤτΕ αγόραζε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι ήταν δεδομένο πως θα "κουρευτούν". Και το χειρότερο (υπό διερεύνηση), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να "ξεφόρτωνε" κάποιους από τα υπό "κούρεμα" ομόλογα που κατείχαν, με τα δικά μας χρήματα, μέχρι και την τελευταία στιγμή προ του "κουρέματος"!».

Στην ίδια παρουσίαση η ΑΝΕΑΕΔ προσδιορίζει ότι το ΡSΙ περιλαμβάνει δύο κύριες φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορά στο λεγόμενο «κούρεμα», δηλαδή την απομείωση της αξίας των τίτλων σε ποσοστό που, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να φτάσει και το 55%!

Η δεύτερη αφορά στην ανταλλαγή των παλαιών («κουρεμένων») τίτλων με νέα ομόλογα 20ετούς διαρκείας και αξίας μειωμένης κατά το ως άνω ποσοστό. Αυτά δε τα νέα ομόλογα, επισημαίνεται στην παρουσίαση, εάν πωληθούν σήμερα χάνουν εκ νέου μία επιπρόσθετη αξία της τάξεως του 45%!

Κατά τους υπολογισμούς της ΑΝΕΑΕΔ οι συνολικές (ποσοστιαίες) απώλειες των μετοχικών ταμείων των Ε.Δ. ανά φάση του ΡSΙ εκτιμώνται σε περίπου 50% κατά το «κούρεμα», σε περίπτωση δε που κάποιο ταμείο επιχειρήσει να ρευστοποιήσει τα νέα ομόλογα για να ικανοποιήσει τις ταμειακές του ανάγκες προς κάλυψη των υποχρεώσεών του (μερίσματα κ.λπ.), θα υποστεί απώλειες της τάξεως του 45%, ή μία συνολική απομείωση των αξιών του σε σχέση με τα αρχικά του αποθεματικά της τάξεως του 70%.

Από την αναλυτική παρουσίαση ανά ταμείο και επιμέρους λογαριασμούς, αναφέρονται παρακάτω ορισμένοι μόνον από αυτούς (ΠΙΝΑΚΑΣ κάτω). Συνολικά, κατά τους υπολογισμούς της ΑΝΕΑΕΔ που αναφέρονται σε όλους τους επιμέρους λογαριασμούς των ταμείων, οι απώλειες του ΜΤΣ ανέρχονται σε 58.000.000 ευρώ, του ΜΤΝ σε 76.500.000 και του ΜΤΑ σε 51.000.000, ή ένα σύνολο και για τα τρία ταμεία, 185.000.000 ευρώ!

Τα αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα εναπομείναντα διαθέσιμα στην ΤτΕ των μετοχικών ταμείων και των επικουρικών να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, διότι μία τέτοια ενέργεια θα σήμαινε ένα περαιτέρω «κούρεμα» της τάξεως του 45%. Δεύτερον, οι κοινωνικοί πόροι που ενισχύουν τα ταμεία (από κρατήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.) μειώνονται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο λόγω των συνεχών μειώσεων του αμυντικού προϋπολογισμού. Τρίτον, τα ταμεία του Στρατού (ΜΤΣ) και του Ναυτικού (ΜΤΝ) παρουσιάζουν ήδη ελλειμματικές χρήσεις, τις οποίες κάλυπταν μέχρι τώρα από τα αποθεματικά στην ΤτΕ (το ΜΤΝ), ενώ το ΜΤΣ μέσω δανείων από το υπουργείο Οικονομικών και μέσω αναβολής των πληρωμών του ΒΟΕΑ. Όσο για την Πολεμική Αεροπορία, το ταμείο της (ΜΤΑ) από το 2013 και μετά θα καταγράφει και αυτό σημαντικά ελλείμματα. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο, τη χρήση δηλαδή των αποθεματικών, καλύπτονταν μέχρι τώρα και τα εφάπαξ, πράγμα που γινόταν και για τα επικουρικά ταμεία.

Την κατάσταση αυτή η παραπάνω παρουσίαση περιγράφει ως ένα πραγματικό αδιέξοδο, «με ταυτόχρονη δυναμική περιδίνηση ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Μία κατάσταση η οποία βεβαίως και προδιαγεγραμμένη ήταν και γνωστή στους πάντες» και για την οποία δεν έλαβε κανείς κανένα μέτρο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες και επικλήσεις των αποστράτων.

Τι λέει για όλα αυτά ο εμπνευστής των μέτρων αυτών; Τίποτε. Ή μάλλον κάτι ακόμη χειρότερο: «Τώρα αρχίζουμε» ή κάπως έτσι. Και όποιον πάρει ο Χάρος, θα προσθέταμε εμείς...

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14/04/2012 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)

filoumenos
πηγη
Διαβάστε περισσότερα » »

Ιδού η σκανδαλώδης συμφωνία για τα Type 214 με την υπογραφή Ε.Βενιζέλου


Mία σύμβαση σαφώς κατά των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, η οποία υπογράφηκε από τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ε.Βενιζέλο και ψηφίστηκε στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ, αποδεικνύει ότι το σκάνδαλο των υποβρυχίων Type 214 δεν ήταν "σκάνδαλο του 'Ακη", αλλά σκάνδαλο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (για το οποίο "έβαλε και η ΝΔ το δαχτυλάκι της", δια του υπεύθυνου του προεκλογικού αγώνα του κόμματος και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Ε.Μεϊμαράκη).

Η περίφημη «συμφωνία-πλαίσιο» του 2010, μεταξύ των ελληνικών υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας από την μία πλευρά και της Αbu Dhabi Mar (η οποία εν συνεχεία στην κύρια σύμβαση ... εξαφανίζεται και την θέση της παίρνει η μυστηριώδης λιβανέζικη Privinvest του Ι.Σάφα), της ThyssenKrupp Marine Systems AG/HDW και ΕΝΑΕ (ιδιοκτησίας των δύο προηγούμενων) από την άλλη, είναι επιεικώς σκανδαλώδης (το είχε καταγγείλει ήδη το defencenet.gr, το μοναδικό μέσο ενημέρωσης που είχε αγωνιστεί για να αποδείξει την απάτη) και οδήγησε το πρόγραμμα για άλλη μια φορά στο τέλμα.

Κάτι που αποδεικνύεται από την απόρρητη κατάθεση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής στις 17 Ιανουαρίου 2012 που φέρνει στην δημοσιότητα η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ στο τεύχος που έχει κυκλοφορήσει.
Ένα τέλμα με την γνωστή, βέβαια, κατάληξη: Το δημόσιο να πληρώνει και τους Γερμανούς να μην παραδίδουν υποβρύχια!

Στη νέα σύμβαση που αναθεωρούσε τη Neptune II, δεν προσφέρονται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης από πλευράς Γερμανών, υπήρχε παραίτηση δημοσίου από απαιτήσεις για ρήτρες, δεν εξαρτώντο οι πληρωμές από την πρόοδο του έργου και βέβαια είχαμε εξωφρενικά υψηλό κόστος: 3,353 δισ. ευρώ για τα έξι υποβρύχια Τype 214 και τον εκσυγχρονισμό του ενός Type 209/1200, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της εν λόγω συμφωνίας το οποίο φέρνει σήμερα ολόκληρο στην δημοσιότητα το defencenet.gr.

Το γεγονός ότι υποτίθεται ότι η Abu Dhabi Mar αγόρασε τα ΕΝΑΕ, αλλά μέσα στο έγγραφο αναφέρεται ως αγοραστής η Privinvest, του Ι.Σάφα, η οποία έχει οαδηγήσει το ναυπηγείο σε απύση εργασιών, θεωρείται φυσιολογικό, προφανώς, από τους αυτούργούς του νέου εγκλήματος...

Μικρή λεπτομέρεια: Οι συλλήψεις των στελεχών της Ferrostaal ξεκίνησαν στην Γερμανία λίγες ημέρες πριν την υπογραφή του framework agreement μεταξύ των ελληνικών υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας από την μία πλευρά και της Abu Dhabi Mar LLC της ThyssenKrupp Marine Systems AG, HDW και ΕΝΑΕ από την άλλη.
H, 15 σελίδων, συμφωνία, έχει στην τελευταία της σελίδα και κάτι άκρως ενδιαφέρον:

Μέσα σε αυτά τα 3,353 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται και απάρτια συνολικής αξίας 117 εκατ. ευρώ τα οποία προορίζονταν για τον εκσυγχρονισμό των δύο υποβρυχίων 209/1200 (ο εκσυγχρονισμός του S118 ΩΚΕΑΝΟΣ έχει ουσιαστικά είναι ομολογημένο ότι έχει αποτύχει ως project). Θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέχρι τελευταίου σεντ-λεπτού, χωρίς να τα χρειάζεται! Σαβούρα αξίας 117 εκατ. ευρώ!

Τι θα τα κάνουμε αυτά τα εξαρτήματα; Κάποια, λίγα, πιθανόν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλακτικά. Εξαρτήματα κάπου 100 εκατ. είναι παντελώς άχρηστα! Απλώς σημειώνουμε ότι τα 117 εκατ. ευρώ ισοδυναμούν με την προμήθεια εκατοντάδων μεταχειρισμένων αρμάτων μάχης, με την προκαταβολή για τα 450 BMP-3HEL, με την εξόφληση των TΠΚ Super Vita και με την προμήθεια ανταλλακτικών για ολόκληρη την Π.Α.!

 Συμφωνία - πλαίσιο σε pdf
 defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Βενιζέλος: Δείτε πώς αυγάτισε η περιουσία του μέσα σε 13 χρόνια!!!

1996: 3 γραφεία, 1 εξοχικό, 2 οικόπεδα, περίπου 130.000 ευρώ καταθέσεις και εισόδημα 55.000 ευρώ
Ο υπουργός δικαιοσύνης έχει ένα γραφείο και ένα οικόπεδο στη Θεσσαλονίκη, και ένα αγροτεμάχιο στη Χαλκκδικής καθώς και ένα Ι.Χ. 1.400 κυβικά. Από κοινού με τη σύζυγό του έχουν 12 εκατομμύρια δρχ. 1.500 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και 2.000 γαλλικά φράγκα.

Η σύζυγος του κ. Βενιζέλου έχει δύο γραφεία και μία εξοχική κατοικία και σε κοινό λογαριασμό με την κόρη της 6,5 εκατομμύρια δρχ. και 142.000 γερμανικά μάρκα. Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε εισόδημα 18.788.190 δρχ.


2009: 17 ακίνητα, 2,7 εκ ευρώ καταθέσεις, 130.000 μετοχές και εισόδημα 106.000 αυτός και 74.000 η σύζυγος

Ο κ Βενιζέλος λοιπόν δήλωσε το 2009 βουλευτική αποζημίωση ύψους, 106.569 ευρώ. ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ: 74.443 η σύζυγος. ΑΚΙΝΗΤΑ: 27 ακίνητα μαζί με τη σύζυγο. 10 νέα από κληρονομιά της συζύγου το 2009.ΜΕΤΟΧΕΣ: Ο Ευ. Βενιζέλος διαθέτει αμοιβαία 97.000 τεμάχια, ενώ η σύζυγός του διαθέτει αμοιβαία 36.000 τεμάχια. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Ο ίδιος διαθέτει 220.000 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, ενώ η σύζυγός του διαθέτει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 αυτοκίνητα από 1 με τη σύζυγό του.


ΥΓ. Βέβαια τα εύσημα εκτός από τον Μπένυ που είχε καλό δάσκαλο τον Άκη, πρέπει να αποδοθούν και στη σύζυγο που χωρίς εισόδημα το 1996 και με 74.000 ψωροχιλιάρικα το 2009 κατάφερε μέσα σε 13 χρόνια να αποταμιεύσει 2,5 εκ ευρώ. Πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν αυτή στη θέση του Υπ. Οικονομικών

olympia
πηγη
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΟΛΑ ΚΑΙ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Σε κρατικά χέρια επιστρέφει η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου της Αργεντινής
Λόγω δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, η Αργεντινή θέλει να απαλλοτριώσει την ισπανική Repsol κύριο ιδιοκτήτη, των κοιτασμάτων πετρελαίου της χώρας, που κατείχε στο παρελθόν 57%, είπε η πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ (Cristina Fernández de Kirchner). Στην ισπανική εταιρεία θα παραμένει μόνο το 6%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους τόσο η Αργεντινή επιχειρηματική οικογένεια Εσκενάζι (Eskenazi) όσο και τα αμερικανικά κεφάλαια επενδυτών.


Όπως είπε η κ. Φερνάντες, η Αργεντινή είναι η μόνη χώρα της λατινικής Αμερικής και σχεδόν ολόκληρου του κόσμου που δεν ελέγχει τα κοιτάσματα στο υπέδαφος της και αυτό θα αλλάξει.
Η εταιρεία Repsol έχει προαναγγείλει προσφυγή στην παγκόσμια τράπεζα με την οποία θα ζητά ως αποζημίωση δέκα δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου όσα κοστίζει ολόκληρη η επιχείρηση. Έντονες είναι η αντιδράσεις στην Ισπανία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση της Αργεντινής το ζήτημα. Την ίδια ώρα υπάρχει έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση στην Αργεντινή, που αποδίδει τις κινήσε4ις της προέδρου σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει από την χαοτική -όπως λεει – οικονομική πολική της.

alithina.gr/
Διαβάστε περισσότερα » »

Δυναμική η συμμετοχή του Σπάρτακου στην κατάληψη ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα


Την πλήρη, κάθετη και αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή του στις προθέσεις της κυβέρνησης για πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εξέφρασε το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ συμμετέχοντας δυναμικά στην κατάληψη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, ενώνοντας τη φωνή του στη φωνή διαμαρτυρίας των υπόλοιπων φορέων, σωματείων, συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας.


Από την πρώτη στιγμή ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ύψωσε φωνή αντίρρησης στα καταστροφικά σχέδια κυβέρνησης και τρόικας καθώς πώληση μονάδων της ΔΕΗ θα σημάνει αντίστροφη μέτρηση και απαξίωση για την επιχείρηση, τους Ενεργειακούς Δήμους, το Εθνικό μας καύσιμο.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ εκτός από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε προκειμένου να αποτραπεί η πώληση μονάδων, συμμετείχε και θα συμμετέχει σε κάθε δράση που θα έχει τον ίδιο τούτο στόχο.

Η συνέχεια του αγώνα μας είναι δεδομένη. Η αντίδρασή μας εξακολουθεί να είναι δυναμική. Η θέση μας δε χωράει καμία υποχώρηση.
Για μία ακόμα φορά καλούμε τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε να απαντήσει αρνητικά στην επιστολή της Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να διασφαλιστούν μία σειρά πραγμάτων που μέχρι σήμερα έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο για την Επιχείρηση και την περιοχή μας αλλά και για την Εθνική μας Οικονομία.

kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα » »

Εντέλει, το προσδόκιμο ζωής του μέσου Έλληνα 40άρη ή 50άρη, ποιο είναι ώστε να προτείνεται η 40ετής διάρκεια των δανείων του;

Εμπαιγμός έως την ύστατη ώρα…

του Ν.Γ.Δρόσου


Εάν σήμερα χιλιάδες Έλληνες πολίτες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις κάθε λογής δανειακές
τους υποχρεώσεις, τούτο οφείλεται στη δίνη της ύφεσης και της υπερφορολόγησης, στην οποία τους έριξαν οι κυβερνήσεις της τελευταίας τριετίας.

Εάν σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται υπό κατάρρευση και χρήζει άμεσης ανακεφαλαιοποίησης, τούτο οφείλεται στην απομείωση των κεφαλαίων του λόγω της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους, στη μαζική φυγή καταθέσεων, εξαιτίας της απουσίας εμπιστοσύνης προς το κράτος αυτό, αλλά και στην αδυναμία μεγάλου μέρους του πληθυσμού να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις λόγω, για ακόμη μια φορά, της άστοχης οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε την τελευταία τριετία.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι υποσχέσεις Βενιζέλου, χθες, για ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων, αντηχούν μάλλον το λαϊκό ρητό «σφάξε με αγά μου, να αγιάσω», παρά οτιδήποτε άλλο.

Αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος διετέλεσε αντιπρόεδρος και υπουργός των Οικονομικών από πέρυσι το καλοκαίρι και αν η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, στην οποία, επίσης, κατείχε τα ίδια αξιώματα, είχαν κάνει τη δουλειά τους και είχαν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε οι πολίτες θα είχαν γονατίσει, αλλά ούτε και οι τράπεζες.

Αποτελεί δε, προσβολή στην ύβρη η επίκληση του ιδίου, περί «υποχρέωσης» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να προχωρήσει σε ρυθμίσεις του είδους αυτού, επειδή ανακεφαλαιοποιείται με δημόσιο χρήμα, όταν η ανάγκη αυτής της ανακεφαλαιοποίησης προκύπτει από τη χρεοκοπία του ίδιου του κράτους και την απομείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν οι τράπεζες.

Ποιόν συμφέρει να καταρρεύσει η πιστωτική αγορά; Ποιόν συμφέρει να γίνουν «βουνό» τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια; Ποιόν συμφέρει, τελικά να βγουν χιλιάδες ακίνητα στο σφυρί και να καταρρεύσει η κτηματική αγορά;

Προφανώς κανέναν.

Το ίδιο το τραπεζικό σύστημα δεν αναγνώρισε πρώτο την κατάσταση αυτή και προχώρησε, όπως ο κ. Βενιζέλος παραδέχθηκε χθες, στη ρύθμιση εκατοντάδων χιλιάδων δανείων, ήδη από το τέλος του περυσινού καλοκαιριού, όταν ο ίδιος ανακοίνωνε το χαράτσι στα ακίνητα και το μπαράζ των λοιπών φόρων, στερώντας το κάθε νοικοκυριό από πολύτιμα κεφάλαια;

Γιατί είναι, άρα, απαραίτητη η επίκληση του «υποχρεωτικού» χαρακτήρα των ρυθμίσεων αυτών, αν όχι αμιγώς για προεκλογικούς λόγους;

Το παράδειγμα δε, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο επικαλέσθηκε ο φίλτατος κ. Βενιζέλος ως «οδηγό» για την οδό που θα ακολουθηθεί στη ρύθμιση των δανείων, είναι μάλλον ατυχές.

Η αποπληρωμή των δανείων των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να ρυθμίζεται βάσει του διαθέσιμου εισοδήματός τους, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, καταβάλουμε εμείς οι φορολογούμενοι, στον ιδιωτικό τομέα, όμως, τα πράγματα είναι αλλιώς…

Τα δάνεια των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων, ή όσων έχουν πλέον ψιχία εισοδήματος, εξαιτίας της κρίσης, πώς θα ρυθμιστούν;

Εντέλει, το προσδόκιμο ζωής του μέσου Έλληνα 40άρη ή 50άρη, ποιο είναι ώστε να προτείνεται η 40ετής διάρκεια των δανείων του;

Μέχρι πότε θα πληρώνουμε τα σπασμένα του κράτους αυτού;


euro2day.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

ΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ..!!! Ο ΜΟΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ..!!!!!‏

Ὁ λόγος γιὰ τὸν Ἀπόστολο Γκλέτσο!
Δήμαρχος, ἀλλὰ τί δήμαρχος;
Τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι φοροῦν τὴν γραβατούλα τους καὶ τὸ παίζουν κάποιοι, δήμαρχοι, κλητῆρες καὶ κάθε λογῆς κουδουνισμένα, ὁ Ἀποστόλης πιάνει τσαπί, σφυρί, σκούπα καὶ ἀλλάζει τὸ σκηνικόν!
Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἀνεστάτωσε τὸ πανελλήνιον,μὲ τὰ γκρεμίσματά του στὰ φράγμτα τῶν διοδίων τοῦ Μπόμπολα. Σᾶλος καὶ κακὸς χαμὸς ἔγινε τότε.

Μετὰ κατέβασε τοὺς «ἐπισήμους» ἀπὸ τὴν ἐξέδρα «τους» πρὸ κειμένου νὰ ἀνεβάσῃ τοὺς παλαιμάχους.

Μετὰ ἔσπασε στὸ ξύλο ἕναν ἐργολᾶβο διότι τοῦ προσέφερε μίζες καὶ δωράκια.

Καὶ τώρα βγῆκε γιὰ ἀποκομιδήν σκουπιδιῶν!

Γιατί ανέβηκε στο σκουπιδιάρικο Μ. Παρασκευή ο Απ. Γκλέτσος (Βίντεο-Φώτο)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι του Δήμου Στυλίδας όταν το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής είδαν τον Δήμαρχο Απόστολο Γκλέτσο να είναι ανεβασμένος στο απορριμματοφόρο του Δήμου και να κάνει κανονική βάρδια μαζεύοντας σκουπίδια, στην Αγ. Μαρίνα, την Βασιλική και την Στυλίδα.

<<Ο Δήμαρχος δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο>>, είπε στο Lamiareportο Απόστολος Γκλέτσος. <<Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Θέλω να περάσω το μήνυμα του εθελοντισμού και ο Δήμαρχος πρέπει να δίνει το παράδειγμα στους εργαζόμενους για να μπορεί αύριο να τους ζητήσει να δουλέψουν μια ώρα παραπάνω αν χρειαστεί και να το κάνουν εθελοντικά>>.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

Φταίω τώρα ἐγώ πού σκέπτομαι πώς ἀπό ὅλα τά κουδουνισμένα πού διαθέτουμε, ὁ μόνος πού ἀξίζει νά ἀσχολούμαστε μαζύ του, εἶναι ὁ Ἀπόστολος;
Δὲν ξέρω τὶ ἄλλο κάνει ὥς δήμαρχος, ἀλλὰ τοὐλάχιστον σὲ θέματα κοινωνικῆς δικαιοσύνης συμπεριφέρεται ἄψογα!
Τό παιδὶ τοῦ λαοῦ λοιπόν ὁ Ἀποστόλης; Γκόρτσος ὅμως δὲν εἶναι.. Γιὰ Μαντᾶς δὲν μοιάζει… Συνεπῶς; Τζᾶμπα τόσος κόπος ἀπό τόν Παπαγιαννόπουλο; Μήπως ὑπάρχει κι ἄλλος τρόπος;
Φιλονόη.
Υ.Γ. Δὲν ἄλλαξαν τὰ ὅσα πιστεύω γιὰ τὸν Ἀποστολο. Ἀλλὰ πρέπει νὰ εἴμαστε δίκαιοι καὶ νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ καλὰ σὲ ὅσους τὰ πράττουν. Ἀκόμη καὶ στοὺς ἀντιπάλους μας! (Ὄχι, δὲν εἶναι ἀντίπαλός μου… Γενικῶς τὸ γράφω…)
http://www.filonoi.gr

Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ Το Συγκεντρωτικό Οικονομικό Πρόγραμμα του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ το Συγκεντρωτικό Οικονομικό Πρόγραμμα του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Διαβάστε περισσότερα » »

Το μυστικό για το φαγητό [Ελληνικοί υπότιτλοι]


Το Μυστηκό για το Φαγητό που τρώμε, Μκντόναλντς Τσίπς Κοκακόλα Γενετικά Μεταλλαγμένα Προιοντα Ασπαρτάμη Φθόριο Περιβάλον Υγεία Ζωή Καρκίνος Άλεξ Τζόουνς


epistimonikos
Διαβάστε περισσότερα » »

“Μας απείλησε ότι θα μας βυθίσει ο Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ”

Ένα τιμητικό για τον πρώην Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Γράψα τηλεγράφημα των ΗΠΑ που αποκαλύπτει το Wikileaks φέρει τον πρώην ανώτατο Έλληνα αξιωματικό να απειλεί με βύθιση το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος Malene Ostervold και το τουρκικό συνοδό του πλοίο όταν στις 13 Νοεμβρίου 2008 έκανε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δυτικά της Κύπρου.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το defencenet.gr ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ, λίγους μήνες αργότερα το καλοκαίρι του 2009 είχε προβεί σε πλήρη πολεμική προετοιμασία στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι η Τουρκία, ετοιμαζόταν για “θερμό” επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που παραλίγο να γίνει όταν κάποιοι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας διέρρευσαν την αποστολή ειδικών δυνάμεων σε βραχονησίδες του Αιγαίου και τουρκικό τηλεοπτικό συνεργείο έσπευσε να κινηματογραφήσει την αλλαγή φρουράς σε μικρό νησί ανατολικά της Ρόδου για να “τεκμηριώσει” την αποστολή ελληνικού Στρατού σε νησιά του Αιγαίου κατά παράβαση των συνθηκών. Στο τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα αναφέρεται ότι στις 13 Νοεμβρίου του 2008 όταν το νορβηγικό Malene Ostervold πραγματοποιούσε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα για λογαριασμό της Τουρκίας, συνοδεία μάλιστα και τουρκικής φρεγάτας.

Η Ελλάδα αντέδρασε με διαβήματα και αφού έγινε προειδοποίηση ότι τα σκάφη βρίσκονταν σε ελληνικά ύδατα, απέπλευσαν και τα δύο για τα τουρκικά νερά. Λίγες ημέρες μετά τις προκλήσεις υπήρξε συνάντηση του τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Χαϊντάρ Μπερκ με τον αμερικανό επιτετραμένο στην Άγκυρα Ντάγκλας Σίλιμαν.

Στη συνάντηση σύμφωνα με το Wikileaks o τούρκος υφυπουργός “κατήγγειλε” ότι το ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού που έσπευσε στην περιοχή πλησίασε στα 50 μέτρα το νορβηγικό ερευνητικό και απείλησε να το βυθίσει. Πρόσθεσε δε ότι το ελληνικό σκαφος “παρενοχλούσε” το νορβηγικό ως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.
 
defencenet
Διαβάστε περισσότερα » »

Κάνει... πρεμιέρα το τραινο-ταξί!

Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 15%, το τραινο-ταξί θα μεταφέρει τους επιβάτες από το σταθμό της Θεσσαλονίκης όπου θέλουν, εντός πόλης.
Η νέα υπηρεσία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη. Σε πρώτη φάση, η λειτουργία της θα είναι πιλοτική. Θα εφαρμοστεί για τέσσερις μήνες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΥΡΩΤΑΞΙ.

Αν η ανταπόκριση του κοινή είναι θετική, αργότερα, θα επεκταθεί και με άλλες εταιρείες ταξί που διαθέτουν κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα μπορούν μέσω των εκδοτηρίων εισιτηρίων να εξασφαλίζουν προνομιακό κουπόνι συνδυασμένης μετακίνησης Τραίνο- Ταξί, με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν το 15%, για μεταφορά από το σταθμό της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της επιλογής τους, εντός της πόλης.

Οι επιβάτες δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος για την εξασφάλιση της υπηρεσίας ταξί, δεδομένου ότι αποτελεί προσφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς το επιβατικό κοινό.

newsit
Διαβάστε περισσότερα » »

"Η μακροζωία σκοτώνει τα ταμεία"

Διαβάστε περισσότερα » »

Το Discovery "πέταξε" για το μουσείο - Κόσμος


Το Β-747 απογειώθηκε νωρίς σήμερα από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι κοντά στο ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).
Το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Discovery πραγματοποίησε σήμερα την τελευταία του πτήση από τη Φλόριντα "στην πλάτη" ενός τροποποιημένου Boeing 747 με προορισμό το Εθνικό Μουσείο Αέρος και Διαστήματος κοντά στην Ουάσινγκτον όπου και θα είναι η τελική του κατοικία.

Πριν προσγειωθεί στο διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου Dulles της Βιρτζίνια, που βρίσκεται κοντά στο παράρτημα του Μουσείου του Διαστήματος όπου θα εκτεθεί το λεωφορείο, η πολύ ειδική "αερογέφυρα" πέταξε πάνω από το Καπιτώλιο, έδρα του Κογκρέσου των ΗΠΑ στα μέσα του πρωινού.

Μια τελετή για την επίσημη άφιξη του Discovery, του παλαιότερου από τα υπόλοιπα τρία διαστημικά λεωφορεία του στόλου, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Μουσείο.

Το Discovery είχε κάνει το τελευταίο ταξίδι του σε τροχιά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011, για μια αποστολή 13 ημερών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και ήταν το πρώτο από τα τρία λεωφορεία που συνταξιοδοτήθηκε.

Το Discovery εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά στις 30 Αυγούστου του 1984 και έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ημέρες επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων (352), διασχίζοντας 241 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Μετέφερε επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό αστροναυτών (246).

Τα δύο άλλα λεωφορεία, Atlantis και Endeavour, θα μετακινηθούν αντίστοιχα στο Μουσείο του Λος Άντζελες και στο κέντρο επισκεπτών του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι στη Φλόριντα.

Το Enterprise, ένα πρωτότυπο που ποτέ δεν πέταξε στο διάστημα και βρισκόταν και αυτό στο Μουσείο Διαστήματος, όπου θα αντικατασταθεί από το Discovery, θα εκτεθεί στη συνέχεια σε ένα μουσείο στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια των τριάντα χρόνων του προγράμματος των λεωφορείων, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011 με την πτήση του Atlantis, δύο διαστημόπλοια τροχιάς καταστράφηκαν σε δυστυχήματα, το Challenger το 1986 λίγο μετά την εκτόξευσή του, και το Columbia το 2003 κατά την επιστροφή του στην ατμόσφαιρα. Συνολικά δεκατρείς αστροναύτες έχασαν τη ζωή τους.

Στο εξής, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από τα ρωσικά διαστημόπλοιά Soyuz για να στείλουν τους αστροναύτες τους στον ISS--έως ότου ένα διαστημόπλοιο ΗΠΑ αναλάβει και πάλι την αποστολή γύρω στο 2015.  Η NASA υπολογίζει στον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες να εισέλθουν στην κούρσα του διαστήματος.

Το διαστημόπλοιο SpaceX θα κάνει την πρώτη ιδιωτική πτήση επίδειξης με φορτίο προς τον ISS στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ θα μεταφέρει και αστροναύτες στη συνέχεια.

newsit
Διαβάστε περισσότερα » »

Νέα τεχνική θεραπείας του καρκίνου του προστάτη.

Μία νέα τεχνική θεραπείας του καρκίνου του προστάτη σε αρχικό στάδιο, η οποία βασίζεται σε υπέρηχους, φαίνεται να έχει πολύ λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του University College του Λονδίνου, με επικεφαλής τον ουρολόγο- χειρουργό Χασίμ Αχμέντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ογκολογίας «Lancet Oncology», σύμφωνα με το BBC, έκαναν κλινικές δοκιμές σε 41 ασθενείς με εστιασμένους υπέρηχους και διαπίστωσαν ότι η μέθοδός τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για πρόκληση των συνηθισμένων παρενεργειών που επιφέρουν οι παραδοσιακές θεραπείες (συνήθως σεξουαλική ανικανότητα και ακράτεια ούρων).

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν και από μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, τότε, σύμφωνα με τους βρετανούς γιατρούς, είναι δυνατό να αναθεωρηθεί η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη και να γίνει πιο ακίνδυνη.

Το βρετανικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας, που χρηματοδότησε τη μελέτη, χαρακτήρισε πολλά υποσχόμενα τα αποτελέσματά της.
Ο καρκίνος του προστάτη συχνά θέτει γιατρούς και ασθενείς μπροστά σε δίλημμα, καθώς από τη μια η νόσος σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, από την άλλη όμως η χειρουργική αφαίρεση του όγκου ή η ακτινοθεραπεία συχνά έχουν δυσάρεστες παρενέργειες, τη στιγμή μάλιστα που έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ασθενείς, οι οποίοι δεν κάνουν επέμβαση, δεν παρουσιάζουν τελικά επιδείνωση.

Οι Βρετανοί ερευνητές έκαναν την πρώτη κλινική δοκιμή της μεθόδου των «εστιασμένων υπερήχων υψηλής έντασης», η οποία δεν καλύπτει όλο τον προστατικό αδένα (κάτι που έχει αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών), αλλά στοχευμένα μόνο τις περιοχές των καρκινικών κυττάρων.

Η εκπομπή των υπερήχων θερμαίνει τα καρκινικά κύτταρα μέχρι την θερμοκρασία των 80 βαθμών Κελσίου, προκαλώντας μικρές παράπλευρες ζημιές στο γειτονικό μυϊκό και νευρικό ιστό.

Η εξέλιξη των ασθενών, έναν χρόνο μετά τη θεραπεία, εμφανίζεται πολύ ενθαρρυντική. Εννέα στους δέκα ασθενείς δεν εμφάνισαν στυτική ανικανότητα και κανείς δεν παρουσίασε ακράτεια ούρων.

Οι πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη του καρκίνου, μετά τη θεραπεία με τους υπέρηχους, είναι επίσης πολύ καλές, όμως θα χρειαστούν ευρύτερες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική θεωρείται φθηνότερη από τις υπάρχουσες και θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα για τους ασθενείς και τα δημόσια συστήματα υγείας.

Πηγή: ΑΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα » »

Παρουσίαση των υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης για τις εθνικές εκλογές της 6ης Μάη 2012


Οι εκλογές της 6ης Μάη γίνονται σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι, ο λαός γενικότερα βιώνουν την καπιταλιστική οικονομική κρίση στη χώρα μας. Η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με αφορμή την κρίση τσακίζουν το λαό στην κυριολεξία με την βάρβαρη πολιτική τους.


Την ίδια στιγμή που η λαϊκή οικογένεια στενάζει από τις απανωτές μειώσεις μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων, από τους συνεχόμενους φόρους και χαράτσια, από την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, από τις περικοπές που γίνονται στην υγεία, την παιδεία, κατεδαφίζουν την κοινωνική ασφάλιση, ξεπουλούν την δημόσια περιουσία στο ξένο και ντόπιο κεφάλαιο, απολύουν εργαζόμενους η κυβέρνηση με την πολιτική της δίνει συνεχώς προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, τους βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες, χορηγεί συνεχώς δημόσιο χρήμα στις τράπεζες, τους λύνουν τα χέρια να μπορούν να απολύουν εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, προχωρούν σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, κατάργησαν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις αντικατέστησαν με ατομικές συμβάσεις, δίνουν τα πάντα για την μεγαλύτερη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.

Στις 27 Απρίλη είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού για να πωληθεί στην συνέχεια, ενώ ήδη στο λιγνιτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας έχουν βγει προς πώληση οι ΑΗΣ Μελίτης και Αμυνταίου. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ δέχονται επίθεση στο εισόδημα τους, εντατικοποιείται η εργασία, αφού συρρικνώνεται δραματικά ο αριθμός τους με τις συνταξιοδοτήσεις, δεν γίνονται προσλήψεις, τα κενά καλύπτονται με συμβασιούχους 8μηνήτες και με εργαζόμενους σε εργολάβους, άγρια εκμεταλλευόμενους. Πρόσφατα είχαμε το γεγονός που εργαζόμενοι σε εργολάβους έμειναν απλήρωτοι πριν το Πάσχα.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Γενάρη 2012 που εκτινάσσουν την ανεργία στο 21,8%, από το 14, 8% που ήταν τον περσινό Γενάρη, με πρωταθλήτρια την Δυτική Μακεδονία και το νομό Κοζάνης. Η ανεργία μαστίζει όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα τις οικοδομές και την γούνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία θερίζει τους νέους και τις γυναίκες. Η ραγδαία και δραματική αύξηση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και την άρνηση της κυβέρνησης να πάρει εδώ και τώρα άμεσα μέτρα προστασίας και ανακούφισης των ανέργων, όπως το ΚΚΕ έχει καταθέσει αλλεπάλληλες φορές στην βουλή.Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που προέβλεψε εδώ και πολλά χρόνια ότι έρχεται καπιταλιστική κρίση. Είναι το μόνο κόμμα που ανέδειξε τις πραγματικές αιτίες της κρίσης, όταν όλα τα άλλα κόμματα μιλάνε για κρίση χρέους, ή κακοδιαχείριση, ή για κρίση που οφείλεται σε κάποιους διεφθαρμένους του πολιτικού συστήματος.

Συγκαλύπτουν ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα της στυγνής εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από το κεφάλαιο, της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων και εμπορευμάτων, της αναρχίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, είναι κρίση του ίδιου του καπιταλισμού.

Το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που είπε την αλήθεια. Η πολιτική του επιβεβαιώθηκε όταν πριν τις εκλογές του 2009 έλεγε ότι έρχεται αντεργατική θύελλα, είτε γίνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, είτε η ΝΔ. Είναι το μόνο κόμμα που αποκάλυψε τον χαρακτήρα της ΕΕ ως λυκοσυμμαχίας του κεφαλαίου. Τα άλλα κόμματα πρέπει να απολογηθούν γιατί εξαπάτησαν το λαό ότι με την ΕΕ θα έτρωγε με χρυσά κουτάλια. Ήταν το μόνο κόμμα που αντιτάχθηκε στα μνημόνια, στην πολιτική της πλουτοκρατίας, γιʼ αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί όσο γίνεται από περισσότερους.

Όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ τόσο καλύτερα θα είναι για το λαό.ΝΔ και ΠΑΣΟΚ επικαλούνται την σωτηρία της χώρας από την κρίση και την χρεοκοπία και ζητούν την ψήφο του λαού για να, «σώσουν…» δήθεν το λαό. Υποστηρίζουν ότι είναι «εθνικό καθήκον η σωτηρία της χώρας». Όμως αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, όταν αυτοί μιλάνε για εθνικό καθήκον, εννοούν την σωτηρία του κεφαλαίου, το οποίο σύμφωνα με την στρατηγική τους, πρέπει να συνεχίζει απρόσκοπτα την κερδοφορία του και για να το πετύχουν αυτό μειώνουν όσο γίνεται περισσότερο την τιμή της εργατικής δύναμης. Αυτός είναι και ο λόγος που παίρνονται συνεχώς αντιλαϊκά μέτρα.

Είναι τέτοιο το θράσος τους, που ενώ τσακίζουν τον λαό, τον χρεοκοπούν ανεξέλεγκτα με την πολιτική τους και μάλιστα προεκλογικά, την ίδια στιγμή τον απειλούν ότι δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή περίπτωση να κάνουν έστω και μισό βήμα πίσω από τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα μετά τις εκλογές, που άλλωστε αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής των μονοπωλίων στη φάση της οξυμένης καπιταλιστικής κρίσης. Με λίγα λόγια, ομολογούν πως αμέσως μετά τις εκλογές, αφού πάρουν την λαϊκή εντολή θα συνεχίσουν να παίρνουν αντιλαϊκά – αντεργατικά μέτρα που θα οδηγήσουν την λαϊκή οικογένεια στην χρεοκοπία και την εξαθλίωση.

Τέτοια σωτηρία εμείς δεν την θέλουμε, την απορρίπτουμε και καλούμε το λαό να τους καταψηφίσει, να τους κοντύνει όσο γίνεται περισσότερο τα εκλογικά τους ποσοστά.ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μιλάνε για ανάπτυξη λέγοντας πως μετά τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις έρχεται η ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη εννοούν; συγκαλύπτουν την ταξική ουσία του ζητήματος.

Ποια είναι η πραγματικότητα. Μέχρι το 2013 θα δοθούν από το ΕΣΠΑ 20 δις για την χρηματοδότηση μεγάλων έργων, κυρίως στους τομείς των μεταφορών (οδικοί άξονες), και της ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που έμειναν ημιτελή, ή δεν ξεκίνησαν πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση.

Το ζήτημα είναι όμως ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη. Τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν πρόκειται να δούνε κανένα όφελος από μια τέτοια ανάπτυξη, αντίθετα αυτοί που θα επωφεληθούν είναι το μεγάλο κεφάλαιο, οι κατασκευαστικοί και μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς.

Αυτή η ανάπτυξη θα γίνει πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ποιες ανάγκες θα μπορούν να ικανοποιήσουν οι εργαζόμενοι και οι νέοι με μισθό 500 και 400 ευρώ αντίστοιχα;

Ποιες ανάγκες θα μπορούν να ικανοποιήσουν οι εργαζόμενοι που θα έχουν ημερομηνία λήξης;

Ποιες ανάγκες θα μπορέσουν να καλύψουν οι εργαζόμενοι που δεν τους έχουν αφήσει κανένα εργασιακό, δημοκρατικό και ασφαλιστικό δικαίωμα;Όπως θα έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα σκάνδαλα που υπάρχουν στον τομέα της δημόσιας, της κρατικής διοίκησης. Τα σκάνδαλα αυτά είναι υπαρκτά και πιθανόν να υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν βγει ακόμα στην δημοσιότητα.

Θεωρούμε όμως ότι, φύλαξαν αυτά τα σκάνδαλα για αυτήν την προεκλογική περίοδο και τα βγάζουν στη φόρα, για να αλλάξουν την ατζέντα της συζήτησης των εκλογών, (να μη συζητάει ο λαός τις μειώσεις των μισθών των συντάξεων, την άγρια φορολογία, την ακρίβεια κλπ), το δεύτερο είναι ότι προετοιμάζονται να πάρουν άγρια μέτρα μετά τις εκλογές που θα φέρουν τα πάνω, κάτω, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αντιδραστικές αλλαγές στα υπουργεία, στην κρατική διοίκηση, (πρόκειται να καταργήσουν, να συγχωνεύσουν, να ιδιωτικοποιήσουν καίριους τομείς της δημόσιας διοίκησης που έχουν σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες) και θέλουν αυτά να τα περάσουν χωρίς αντίσταση από τους εργαζόμενους.Μέσα από την αγανάκτηση που βιώνει ο λαός για όλα όσα του έχουν αρπάξει με τα μνημόνια και τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που δεν έχουν τελειωμό, πολλοί είναι αυτοί που μπροστά στις επικείμενες εκλογές θέλουν να πάρουν την απόφαση να τιμωρήσουν στην κάλπη το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ που ευθύνονται για την πτώχευση του λαού. Και σκέφτονται να τους τιμωρήσουν ψηφίζοντας «μικρά κόμματα», «αντιμνημονιακά κόμματα». Και σʼ αυτές τις εκλογές εμφανίζονται υποτίθεται νέα κόμματα που διεκδικούν την είσοδο τους στην βουλή, όπως πχ το κόμμα του Καμμένου, της Κατσέλη, δίπλα στα υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜ.ΑΡ.

Το κριτήριο της ψήφου δεν μπορεί να είναι το κάλπικο δίλημμα, δηλαδή, μνημονιακό – αντιμνηνιακό, αλλά η πολιτική τους και αν αυτή υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα.

Πραγματικά οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν πριν πάνε στις κάλπες.

Από που προέρχονται αυτά τα νέα κόμματα;

Δεν προέρχονται από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ;

Τα στελέχη τους δεν συμμετείχαν σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, μάλιστα ορισμένοι και με υπουργικές καρέκλες, οι οποίοι υπερασπίζονταν ως τώρα την πολιτική του κεφαλαίου;

Δεν προέρχονται από παρθενογένεση. Έχουν δώσει τα αντιλαϊκά διαπιστευτήρια και συνεχίζουν να τα δίνουν. Οι προτάσεις τους κινούνται στην διαχείριση της οικονομικής κρίσης, κινούνται στην κατεύθυνση της «ευρωπαϊκής πορείας της χώρας», δεν αμφισβητούν το δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ΕΕ, ακριβώς επειδή η πολιτική τους είναι γέννημα της ίδιας μήτρας με τα δυο μεγάλα κόμματα. Μάλιστα ορισμένοι το λένε και ανοιχτά ότι μετά τις εκλογές όλα αυτά τα κόμματα μπορούν να συναντηθούν και να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ, με την προϋπόθεση ότι θα διαπραγματευτούν το μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση. Μόνο που οι προϋποθέσεις για τις επόμενες κυβερνήσεις έχουν ήδη τεθεί από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και που είναι δεσμευτικές για τα επόμενα 30 χρόνια. Επίσης κανένα από αυτά τα κόμματα δεν έχει την διάθεση σύγκρουσης με την ΕΕ και δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο οποίος δημιουργεί και οξύνει όλα τα λαϊκά προβλήματα.

Σήμερα κάποιος που ειλικρινά θέλει να τιμωρήσει στην κάλπη το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ για την πολιτική τους, δεν μπορεί να το πετύχει στηρίζοντας αυτά τα κόμματα που προσβλέπουν στην ψήφο του λαού και λειτουργούν ως αναχώματα στήριξης του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν αποτελεί διέξοδο για τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί η ψήφος αυτή δεν ξεφεύγει καθόλου από την αστική πολιτική. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να σημάνει πραγματική αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, ακριβώς γιατί δεν είναι ψήφος ενσωμάτωσης στο αστικό πολιτικό σύστημα.Στην επικείμενη μάχη των εκλογών αναμετρόνται δύο ζητήματα:

ü 'Η θα προκύψει μία κυβέρνηση η οποία θα είναι ισχυρή και κυριολεκτικά θα γίνει οδοστρωτήρας απέναντι στο λαϊκό κίνημα.

ü Ή θα προκύψει ένα ισχυρό εκλογικά ΚΚΕ, το οποίο θα αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή για να γίνει το λαϊκό κίνημα, η δύναμη αποτροπής των χειρότερων μέτρων και πάνω απ' όλα η δύναμη της ρήξης και της αλλαγής.

Όσο πιο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο αδύναμη θα είναι η κυβέρνηση.

Αυτό πρέπει να πάρει υπόψη του ο λαός και με βάση την πείρα του, που βγαίνει από τα καθημερινά προβλήματα που βιώνει, να αποδυναμώσει όσο περισσότερο μπορεί το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, γιατί είναι κόμματα του κεφαλαίου και να ισχυροποιήσει με την ψήφο του το ΚΚΕ που ήταν μπροστά στους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων και που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή και μετά τις εκλογές.Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και οι υποψήφιοι βουλευτές του, είναι καταξιωμένοι αγωνιστές στο μαζικό λαϊκό κίνημα και στους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας.Λαμπαδά Χάρις του Αριστείδη

Γεννήθηκε στην Κοζάνη, είναι γιατρός, μέλος του ΝΣ Κοζάνης της ΚΝΕΛιάκου Αικατερίνη του Νικολάου, είναι κάτοικος Σιάτιστας, εργαζόμενη στο νοσοκομείο Κοζάνης, μέλος της διοίκησης του συλλόγου εργαζομένων στο νοσοκομείο Κοζάνης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.Σταμπολίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη


Είναι κάτοικος Κοζάνης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.Στολτίδης Νόντας του Δημητρίου

Οικονομολόγος, κάτοικος Κοζάνης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.Ταταρίδης Πέτρος του Φιλίππου

Εργαζόμενος στην ΔΕΗ, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ), κάτοικος Πτολεμαΐδας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕΤσάκωνας Αντώνης του Φωτίου

Εργαζόμενος στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.Τσίγκα Ευθυμία του Κωνσταντίνου

Γεννήθηκε στην Ελάτη Κοζάνης, είναι γεωπόνος ελεύθερη επαγγελματίας, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.Καλούμε όλο το λαό του νομού, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες, τους νέους και τις νέες, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε αγωνιστές από άλλους πολιτικούς χώρους, που εναντιώνονται στην αντιλαϊκή πολιτική, που προβληματίζονται για την πορεία των εξελίξεων.

Τους καλούμε να κάνουν μια νέα αρχή, να πάρουν την απόφαση και να ψηφίσουν το ΚΚΕ, Αυτό το βήμα είναι σημαντικό, θα δυναμώσει την κοινή μας προσπάθεια, θα συμβάλλει στην ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Θα δώσει ώθηση στον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα είναι σε όφελος του λαού.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αγωνιστούν για το δικό τους μέλλον και το μέλλον των παιδιών τους.

kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ---- ΕΙΠΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΓΚΑΛΕ ?‏


Ενας ελληνοαυστραλός ετοιμάζεται (ξανά!) για το διάστημαΜε την ελληνική σημαία ραμμένη στο μπράτσο, το ασθενικό παιδί των φτωχών μεταναστών που μετατράπηκε σε κορυφαίο επιχειρηματία και κυνηγό της αδρεναλίνης ετοιμάζεται για το άλμα έξω από τον πλανήτη
Μεσσήνιος, πρώην κάτοικος Μελβούρνης, πρώην μπουζουξής και νυν πολυεκατομμυριούχος ο Νίκος Χαλικόπουλος φιλοδοξεί πως θα είναι...
ο πρώτος Αυστραλός τουρίστας του Διαστήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει για... ναύλα και έξοδα περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε.
Είναι επίσης ένας πετυχημένος συγγραφέας και διαθέτει σήμερα δεκάδες ακίνητα στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Μαρόκο κι αλλού, μετοχές αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και υποστηρίζει ότι έχει συμβουλεύσει πάνω από 300.000 ανθρώπους του πλανήτη πώς να βελτιώσουν τα οικονομικά τους.
Ελπίζει να τα καταφέρει με τη... δεύτερη
«Δεν πειράζει! Θα πάω στο διάστημα την επόμενη φορά» μάς είχε δηλώσει πριν από λίγα χρόνια ο ομογενής Νίκος Χαλικόπουλος (Nik Halik) όταν ήταν «αναπληρωτής επιβάτης» για το «εμπορικό διαστημικό ταξίδι» που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το 2008.
Τότε, ο Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Pίτσαρντ Γκάριοτ ήταν ο διαστημικός τουρίστας με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχοντας περάσει όλα τα crash tests για την εκτόξευση στο ρωσικό Κέντρο Κατάρτισης Κοσμοναυτών.
Ο Νίκος Χαλικόπουλος προετοιμαζόταν μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκάριοτ, μιας και θα έπρεπε να περάσει όλη την εκπαίδευση και να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Ο βαθμός ετοιμότητας του ομογενούς ήταν υψηλός, καθώς αν συνέβαινε κάτι, έστω και την τελευταία στιγμή στον Ρίτσαρντ Γκάριοτ, θα έπρεπε ως πρώτος αναπληρωματικός να πάρει τη θέση του.
Η προετοιμασία ήταν ιδιαίτερα εντατική. Μαθήματα ρωσικής γλώσσας, γυμναστική, εξοικείωση με τα τεχνικά διαγράμματα και τις εξισώσεις, για να μάθουν τι σημαίνει και σε τι χρησιμεύει το κάθε... κουμπί.
Δεν τα κατάφερε τότε αλλά τώρα και συγκεκριμένα τον προσεχή Οκτώβριο πιστεύει ότι θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, όπως μας ενημέρωσε και όπως γράφουν και τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.
«Οταν ήμουν τεσσάρων χρόνων έλεγα στον κόσμο πως ήθελα να γίνω αστροναύτης. Τώρα έφτασε η στιγμή να πραγματοποιήσω το όνειρό μου». Ο επόμενος στόχος του είναι να πάει στο φεγγάρι και αυτό, όπως λέει θα του κοστίσει εκατό εκατομμύρια δολάρια.
«Οσο απίστευτο και αν φαίνεται, οι στόχοι που θέτω δεν μου φαίνονται δύσκολοι. Το δυσκολότερο για μένα είναι να πείσω τους άλλους πως όντως μπορώ να τους πραγματοποιήσω» λέει και προσθέτει πως τώρα, κατά σειρά θα ανέβει στην κορυφή του Έβερεστ, θα πετάξει στο διάστημα και ίσως πάει και στο φεγγάρι.
Πάντως ζωντανός ή νεκρός έχει βάλει στόχο να πάει στο φεγγάρι. Λέει πως δεν φοβάται το θάνατο, και του αρέσει να ζει συναρπαστικά.
Αλλά και αν τύχει να πεθάνει πριν πατήσει στο φεγγάρι, δεν εγκαταλείπει το όνειρο. Έχει φτιάξει από τώρα τη διαθήκη του και έχει προβλέψει όταν πεθάνει να πληρωθεί αμερικανική εταιρία για να στείλει με ειδικό πύραυλο τη στάχτη του στο φεγγάρι.
Η μόνη του πολυτέλεια είναι... η Ελλάδα
Οταν οι παραγωγοί της τηλεοπτικής σειράς «Lifestyles of the Rich and Famous» του ζήτησαν να κάνουν το τηλεοπτικό του πορτραίτο ξαφνιάστηκαν. «Σε θέλουμε με τη Ferrari σου», του είπαν και έπαθαν σοκ όταν απάντησε πως δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο. «Τότε στο γιοτ σου!» του πρότειναν. Ομως, ούτε και γιοτ υπήρχε ούτε και πολυτελής βίλα. Μάλιστα, δεν έχει καν αυτοκίνητο και σπάνια φορά κοστούμι! Ο Νίκος εργάζεται οκτώ μήνες το χρόνο και τους άλλους τέσσερις ζει τις περιπέτειές του.
Τις μπαταρίες του, όμως, τις «φορτίζει» επισκεπτόμενος την Ελλάδα. «Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάω Ελλάδα. Με ξετρελαίνει» μας λέει. Εκεί βρήκε τον χρόνο για να γράψει και την αυτοβιογραφία του, που ήδη κυκλοφόρησε με τίτλο «Thrillionaire» και για την προβολή της οποίας βρέθηκε στην Αυστραλία.
Κυνηγάει συνεχώς την περιπέτεια
Δεν υπάρχει πρόκληση στη ζωή του που να μην την έχει δοκιμάσει. Ανέβηκε στις υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, βυθίστηκε με υποβρύχια σε ωκεανούς, έζησε τις πιο άγριες καταιγίδες και όλα τα καταγράφει σε βίντεο και φωτογραφίες.
Βεβαίως έχει και την οικονομική δυνατότητα για να τα κάνει όλα αυτά.
Οταν δεν εξερευνεί πάντως το ναυάγιο του «Τιτανικού» ή δεν ακολουθεί αποστολές στην κορυφή του Εβερεστ, ο Νίκος Χαλικόπουλος συμβουλεύει φιλόδοξους επιχειρηματίες για το πώς μπορούν να γίνουν πολυεκατομμυριούχοι.
Μία προσωπική ιστορία που εκπλήσσει
Ο Νικ Χάλικ ή Χαλικόπουλος δηλώνει πως δεν γεννήθηκε πλούσιος. «Γεννήθηκα όμως πλούσιος σε προοπτικές και τις αξιοποιώ» λέει.
«Ημουν οκτώ ετών», μας είπε, «όταν ετοίμασα έναν κατάλογο με δέκα βασικές επιθυμίες μου. Τις περισσότερες τις πραγματοποίησα και ήταν όλες συγκλονιστικές: έζησα με μια φυλή βεδουίνων στη Σαχάρα, έτρεξα με ταύρους στην Παμπλόνα της Ισπανίας και πήγα στην Ανταρκτική».
Μέχρι σήμερα πάντως η μεγαλύτερη ικανοποίησή του ήταν όταν κατέβηκε με ειδικό υποβρύχιο και είδε το κουφάρι του Τιτανικού «μαζί με το οποίο χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και τόσα όνειρα» όπως λέει.
Μπορεί να ακούγονται υπερβολικά τα όσα λέει, αλλά ήδη έχει πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στη ζωή του, που μοιάζει με ένα «περιπετειώδες παραμύθι».
Οι γονείς του κατάγονται από τη Μεσσηνία και η φτώχεια τούς υποχρέωσε να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία στα τέλη της δεκαετίας του '50, οπότε ερήμωσε η ελληνική επαρχία. Ο ίδιος είχε την ατυχία να είναι και «αρρωστιάρης», όπως μας είπε. «Επασχα από χρόνιο άσθμα και μου ήταν αδύνατο να κάνω ό,τι και τα άλλα παιδιά. Ντρεπόμουν για τις αδυναμίες μου και την εμφάνισή μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα πως δεν ήθελα να μείνω στο περιθώριο και όχι απλά θα έκανα ό,τι και οι άλλοι, αλλά κάτι περισσότερο: θα ήμουν πρώτος σε όλα».
Οι γονείς του επέμεναν να μορφωθεί. Τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τούς άκουσαν: Ο ένας έγινε γιατρός, ο άλλος ψυχολόγος, η αδελφή δικηγόρος και ο Νίκος... εκατομμυριούχος!
Από έφηβος λάτρευε την ελληνική μουσική και έπαιζε μπουζούκι σε ελληνικές ταβέρνες της Μελβούρνης. Στα 17 του είχε αποταμιεύσει 30.000 δολάρια από τα δίδακτρα που μάζευε μαθαίνοντας άλλους νέους μουσική. Στα 18 του αισθάνθηκε να τον «πνίγει» η... μικρή Αυστραλία και μετανάστευσε στο Λος Αντζελες, όπου βρήκε «πρόσφορο έδαφος» για να καλλιεργήσει τα μουσικά και επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα. Εμφανιζόταν σε κέντρα, όπου έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα τα βράδια, ενώ έκανε επενδύσεις την ημέρα! Το πανεπιστήμιο το ανέβαλε για... αργότερα.
Ο ίδιος εξομολογείται πως ήρωάς του ήταν ο Βέλγος Τεν Τεν, του οποίου οι περιπέτειες τον ενέπνευσαν όταν ήταν παιδί. Και, όντως, με τα χρήματα που κερδίζει ζει τον... μύθο του με τον δικό του τρόπο.

www.ethnos.gr

epanastasi-gr
Διαβάστε περισσότερα » »