Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

47 θέσεις για νέους επιστήμονες σε πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης στην Κοζάνη (αιτήσεις έως 31/10)

ANKO-300x46 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες νέους/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών), για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 47 νέων επιστημόνων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .
Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, να προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 2461-0-24022, και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις 31/10/2013, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30.
Δείτε περισσότερα:  http://www.anko-eunet.gr

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Δημοσιογράφος Barry Wood : Ατύχημα της… ιστορίας οι Σκοπιανοί !!!

Ο δημοσιογράφος Barry Wood δημοσίευσε στην Huffington Post ένα καυστικό άρθρο για το ζήτημα της Ονομασίας των Σκοπίων, με τίτλο “Θεσσαλονίκη – η καρδιά της Μακεδονίας” (Thessaloniki – Heart of Macedonia).
Αν και προσπαθεί αρχικά να ρίξει ευθύνες και στις δύο πλευρές, ο γνωστός δημοσιογράφος σημείωσε στο άρθρο του το προφανές.


Οι Σλάβομακεδόνες – όπως τους αποκάλεσε – έχουν μόνο γεωγραφική σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες, των οποίων ο πιο διάσημος γιος, ο Μέγας Αλέξανδρος, πέθανε εκατοντάδες χρόνια πριν οι Σλάβοι καταφθάσουν στα Βαλκάνια.
Είναι προσβολή η χώρα τους να ονομάζουν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας τους, με το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Κυνηγώντας μια κάλπικη ταυτότητα, τα Σκόπια έφτιαξαν αγάλματα σε μια Ελληνόφωνη φυλή της οποίας δεν έχει καταγωγή.

Στην συνέχεια προτείνει ως λύση το Βόρεια Μακεδονία (Northern Macedonia). Δηλώνει πως η καρδιά της Μακεδονίας θα είναι στο βόρειο μέρος της Ελλάδας και μόνο ένα… ατύχημα της ιστορίας κατέληξε το νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας να έχει το ίδιο όνομα.
Το άρθρο όπως είναι φυσικό έκανε έξαλλους τους Σκοπιανούς. Ο πρόεδρος της οργάνωσης “UMD” από την Σκοπιανή διασπορά πήγε να του…ζητήσει τον λόγο στο twitter.
hellas-now
Διαβάστε περισσότερα » »

Για να μαθαίνουν οι νεώτεροι: Σαν σήμερα σφαγές Ελλήνων από Βουλγάρους το 1903 μέσα σε εκκλησία του Νευροκοπίου.VIDEO

Σαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου του 1903, μια από τις πλέον μελανές σελίδες του Μακεδονικού Αγώνα. Μια ιστορία που δυστυχώς λίγοι στις μέρες μας γνωρίζουν και αφορά στις σφαγές Ελλήνων από Βουλγάρους σε ναό του Νευροκοπίου.
Ύπεράνω της κεντρικής εισόδου της έκκλησίας του Άγιου Δημητρίου εις το Κάτω Νευροκόπι (το παλαιόν Ζίρνοβον) άπλούται έκτενής τοιχογραφία φιλοτεχνηθείσα το 1874 και παριστάνουσα τον ύπό του άγίου Δημητρίου κατά το 1207 φόνον του έπιχειρήσαντος να καταλάβη την Θεσσαλονίκην ήγεμόνος των Βουλγάρων Σκυλογιάννη.

Το ίδιον θέμα έπαναλαμβάνεται και εις το τέμπλον της ιδίας έκκλησίας, καθώς και εις μίαν μικράν νεωτέραν φορητην εικόνα εις το προσκυνητάρι επίσης της ιδίας έκκλησίας.
Οι Βούλγαροι, οι όποιοι κατέλαβον βιαίως την έκκλησίαν αύτήν, άπό το 1903 εως το 1913 και πάλιν άπό το 1941 εως το 1944, δεν κατενόησαν τον συμβολισμόν της παραστάσεως, ήρκέσθησαν δ’ απλώς να άπαλείψουν και άπό την τοιχογραφίαν και άπό το τέμπλον την έλληνικήν ονομασίαν του άγίου και να την άντικαταστήσουν διά της σλαβικής.
'Н εκκλησία αύτη ολίγον επειτα άπό την άνέγερσίν της ύπό της έλληνικής κοινότητας, αφ’ ένός μεν ύπό την πίεσιν των Βουλγάρων, αφ’ ετέρου δε λόγω της ελαστικής πολιτικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχρησιμοποιείτο έναλλάξ υπό των δύο μερίδων.
’Αλλά η συνεχής εκ μέρους των Βουλγάρων δημιουργία επεισοδίων έντός αύτης έναντίον των Ελλήνων, είχεν αναγκάσει τους Τούρκους το 1899 να άπαγορεύσουν την λειτουργίαν της.
Παρά τας επιμόνους προσπαθείας του μητροπολίτου Νικοδήμου έπί δύο ολόκληρα ε'τη, δεν κατέστη δυνατον το Οίκουμενικόν Πατριαρχείον να ένεργήση, ώστε να άνοιχθή και πάλιν αυτη και να παραχωρηθή εις τους 'Έλληνας. 


’Αντί τούτου οι Βούλγαροι έπέτυχον τον Φεβρουάριον του 1903 η έκκλησία να παραχωρηθή από κοινού και εις αύτους και εις "Ελληνας, διά να τελήται η λειτουργία έναλλάξ, την μίαν Κυριακήν ελληνιστί διά τους "Ελληνας και την άλλην σλαβιστί διά τους Βουλγάρους.
’Αλλά την 26ην ’Οκτωβρίου του 1903 εις το διάστημα, κατά το όποιον έμεσολάβησε άπό της παραιτήσεως του Νικοδήμου μέχρι της έκλογής και της άφίξεως του Θεοδωρήτου, οι Βούλγαροι είσελθόντες έντός της εκκλησίας συνέλαβον και έσφαξαν τρεις εκ των προεστων του Κάτω Νευροκοπίου.
«Περί την δεκάτην λοιπόν ώραν της πρωίας, άφηγείται ο Θεοδώρητος, τα εν λόγω ανθρωπόμορφα τέρατα, άτινα, ως λέγεται, εύρίσκοντο εν Ζιρνόω άπό 2-3 ημερών φιλοξενούμενα ύπό του ούραγγοταγκομόρφου και διαβοήτου Ζίρνοβαλη φωτογράφου Ιβχν Τοδώρωφ, όστις και δίκην ’Ιούδα ώδήγησε τους κακούργους εις την έκκλησίαν ένοπλος και αύτός, με ξίφη παλλόμενα είσήλασαν εις αύτήν, και άφού έταξαν φρουρούς εν τε τφ νάρθηκι έπί των θυρών ήρξαντο, ως λύκοι αιμοχαρείς εν μέσω ποιμνίου, άναζητούντες τα θύματα αύτών, άτινα και άνευρόντες και δέσαντες διά σχοινιών, άπήγαγον της ’Εκκλησίας, μήτε την ιερότητα αύτης μήτε τον άγρυπνον δικαιοκρίτην σεβασθέντες μηδέ φοβηθέντες, ύπερακοντίσαντες δε εν τη άθεοφοβία και τη θηριωδία και αύτους τους αίμοβορωτέρους είδωλολάτρας. 


Το φρικώδες τούτο άνοσιούργημα των δολοφόνων ένέσπειρεν εκ νέου τον τρόμον και την φρίκην τοις τε εν Ζιρνόβω και τοις εν Κάτω Βροντού και οπουδήποτε άλλαχού άναθαρρήσασι τέως ήμετέροις, έξαναγκασθείσι μάλιστα μετά τινας μήνας να ύπογράψωσι άναφοράν προς την ενταύθα 'Υποδιοίκησιν, δηλούντες ότι, άνέκαθεν δήθεν Βούλγαροι όντες, ως έκκλησιαστικήν αρχήν άναγνωρίζουσι τον πρωτότοκον του Σατανά, τον εν Κωνσταντινουπόλει ’Έξαρχον, εν τε τη ’Εκκλησία δε και τη σχολή έπιθυμοϋσι να ε'χωσι την έθνικήν αύτων γλώσσαν. 


Μάτην η Μήτηρ Έκκλησία, πληροφορηθείσα παρά του άγαπητου ’Αδελφού 'Αγίου Δράμας το φρικτον άνοσιούργημα, . . . άπέστειλε μετ’ ολίγον ενθεν μεν εν μεγάλω σχήματι συλλυπητήριον Γράμμα, ένθεν δε 40 ολας τ. λίρας διά τας μάλλον έπειγούσας άνάγκας της Κοινότητας, οι λεγόμενοι ήμέτεροι τόσον ήσαν κατεπτοημένοι, ώστε οότε εύχαριστήριον Γράμμα να ύπογράψωσι προς την Έκκλησίαν, ουτε το προσημειωθέν αύτης συλλυπητήριον ν’ άναγνώσωσι επ’ Εκκλησίας έτόλμησαν διά τον φόβον των δολοφόνων, άπειλησάντων θάνατον παντί, όστις θα έτόλμα ούχί πλέον να πράξη τι, άλλά και μόνον να όμιλήση του λοιπού ύπέρ της ’Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Μάτην έπίσης ο τότε διευθύνων το εν Σέρραις Έλληνικόν Προξενείον φέρελπις και άξιόλογος υιός του διάσημου Μακεδόνος εν Έλλάδι πολιτευτου Στεφάνου Δραγούμη κ. ’Ίων άμα τω θλιβερώ άγγέλματι άνέλαβε και έξετέλεσε το επίπονον, άλλα και τα μάλιστα ριψοκίνδυνον ταξείδιον άπό Σερρών εις Δράμαν, Ζίρνοβον, ενθα και λόγω και ε'ργω διά γενναίας συνδρομής παρεμύθησε τους τε άλλους και ιδία τας άπορφανισθείσας οίκογενείας των δυστήνων θυμάτων» .
Έκτοτε και μέχρι του 1913 το Κάτω Νευροκόπιον παρέμεινεν ύπό την τρομοκρατίαν των Βουλγάρων, οι όποιοι δεν παρέλειψαν να έπαναλάβουν τα έναντίον των Ελλήνων της μικράς αύτης πόλεως έγκλήματά των διά νέας έπιθέσεως τα Χριστούγεννα του 1906 .
πηγη

hellas-now
Διαβάστε περισσότερα » »

Ανάκλιση παρτίδας ινσουλίνης από 13 ευρωπαϊκές χώρες

insulinΑνακαλούνται από 13 ευρωπαϊκές χώρες συγκεκριμένες παρτίδες ινσουλίνης για άτομα με διαβήτη. Όπως διευκρινίζεται από την εταιρεία, «στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι παρτίδες αυτές δεν κυκλοφόρησαν και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς».
Οι ινσουλίνες που αποσύρονται είναι της εταιρείας Novo Nordisk και κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία «NovoMix 30 FlexPen» στις κάτωθι ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία και Σλοβακία.
Στην Ιρλανδία και στη Βρετανία, ανακαλούνται τρεις παρτίδες του προϊόντος «NovoMix30 Penfill».
«Καμία από τις συγκεκριμένες παρτίδες δεν έχει διατεθεί στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά από τη Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ. Η πιθανότητα εισαγωγής τμήματος των παρτίδων αυτών στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά από τρίτη εταιρεία δεν είναι πιθανή (λόγω της χαμηλής τιμής του προϊόντος σε Ελλάδα και Κύπρο), σε κάθε περίπτωση όμως αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί από τον εισαγωγέα, οι αντίστοιχοι Εθνικοί Οργανισμοί Φαρμάκων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταρεία.
Το προϊόν NovoMix 30 είναι προϊόν που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη και ο λόγος για τον οποίο αποσύρεται, είναι διότι ο έλεγχος ποιότητας που διεξήχθη από τη Novo Nordisk έδειξε ότι ένα μικρό ποσοστό (0,14%) των προϊόντων σε αυτές τις παρτίδες δεν είναι εντός των προδιαγραφών όσον αφορά την περιεκτικότητα της ινσουλίνης γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές γλυκόζης αίματος από ότι θα αναμενόταν.

makeleio
Διαβάστε περισσότερα » »

Aeromobil: Το αμάξι που μπορεί και πετάει

ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 692 ΧΛΜ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 500 ΧΛΜ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ
Τα αυτοκίνητα που πετάνε είναι μια πραγματικότητα και ονομάζονται «Aeromobil 2.5». Ο δημιουργός τους είναι ο Stefan Klein, ένας Σλοβάκος που ελπίζει να κατακτήσει τους δρόμους αλλά και τους ουρανούς με την δημιουργία του.
Το πρωτότυπο «αμάξι με φτερά» ζυγίζει 450 κιλά και είναι φτιαγμένο από ανθρακονήματα ενώ μπορεί να φτάσει τα 180 χιλιόμετρα στην άσφαλτο και τα 200 χιλιόμετρα στον αέρα.
Τα «φτερά» κατά την διάρκεια που κινείται στον δρόμο διπλώνουν και τοποθετούνται στα πλάγια του αμαξιού.
Σύμφωνα με τον Klein το αμάξι έχει αυτονομία 692 χιλιομέτρων στο αέρα και 500 χιλιομέτρων στην άσφαλτο.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Επεισόδιο στα Ίμια: Τουρκικά περιπολικά επιτέθηκαν στην ελληνική Ακτοφυλακή

ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΩΝ
Σοβαρό επεισόδιο, στο όριο του θερμού, συνέβει χθες μεταξύ σκαφών της ελληνικής και της τουρκικής ακτοφυλακής στην θαλάσσια περιοχή των Ίμίων.
 
Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκαν από τα ελληνικά ναυτικά παρατηρητήρια τουρκικά πολιτικά σκάφη να κατευθύνονται προς την περιοχή των βραχονησίδων Ιμίων.
 
Αμέσως έσπευσαν δύο πλωτά της ελληνικής Ακτοφυλακής ( με αριθμούς 512 και 613) που εδρεύουν στην Κάλυμνο προκειμένου να αναχαιτίσουν τα τουρκικά σκάφη. Είχαν προηγηθεί πληροφορίες ότι οι Τούρκοι θα επιχειρούσαν με πολιτικά σκάφη επεισόδιο στην περιοχή.
 
Φαίνεται όμως ότι οι Τούρκοι ανέμεναν την ελληνική κίνηση και προκλήθηκε μείζονα κινητοποίηση στον ναύσταθμο του Gümüşlük σήμανε συναγερμός και στην περιοχή έσπευσαν πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής με την εντολή να απομακρύνουν τα ελληνικά.
 
Αμέσως άρχισε να εκτυλισσεται μια "μίνι ναυμαχία" μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών σκαφών χωρίς την χρήση πυρών με διαρκή "σκριναρίσματα", και με την απαίτηση των κυβερνητών των τουρκικών σκφών "να αποχωρήσουν τα ελληνικά σκάφη από τα τουρκικά χωρικά ύδατα" όπως χαρακτηρίζουν την θαλάσσια περιοχή  των Ιμίων, του Φαρμακονησίου, και του Αγαθονησίου.
 
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε τρια τουρκικά ΜΜΕ στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, στην τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, haber7com και στο πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, (26/10)
 
 Μάλιστα τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν και μια φωτογραφία που δείχνει την στιγμή που δυο πλοία έχουν πλησιάσει επικίνδυνα το ένα το άλλο στην περιοχή του επεισοδίου.
 
Οι Τούρκοι μεταδίδουν ότι πρώτα υποχώρησαν τα ελληνικά πλοία από την περιοχή μετά την απειλή των τουρκικών σκαφών ότι θα ανοίξουν πυρ.
 
Σημειώνεται ότι από ελληνικής πλευράς δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα,κάτι που ενισχύει την πιθανότητα όπως να υποχώρησαν τα ελληνικά πλοία προ του κινδύνου να υπάρξει θερμό επεισόδιο.
 
Πάντως τα τουρκικά πολιτικά σκάφη απέφυγαν να "δέσουν" στα Ίμια και αποχώρησαν
 
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Οι μέλισσες έχουν εξαφανιστεί ήδη μια φορά: μαζί με τους δεινόσαυρους!

Μαζί με τους δεινόσαυρους εξαφανίστηκαν οι μέλισσες, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία.
Παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα απολιθώματα είναι ελάχιστα, οι επιστήμονες κατάφεραν να αποδείξουν για πρώτη φορά ότι οι μέλισσες της οικογένειας Xylocopinae ήταν θύματα της μαζικής εξαφάνισης των ειδών πριν 65 εκατομμύρια χρόνια.
Τα ευρήματα εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τα αίτια της σημερινής μείωσης του πληθυσμού των μελισσών παγκοσμίως, που απειλεί την επιβίωση των φυτών που χρειάζονται τα πολύτιμα έντομα για να γονιμοποιηθούν.
Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστήμονες μελέτησαν τη μαζική εξαφάνιση των μελισσών της οικογένειας Xylocopinae στο τέλος της Κρητιδικής και στις αρχές της Παλαιογενούς περιόδου.
Προηγούμενες μελέτες υποστήριζαν ότι μεταξύ των δυο περιόδων συντελέστηκε μαζική εξαφάνιση των ανθοφόρων φυτών, κάτι που έκανε τους επιστήμονες να πιστεύουν πως και οι μέλισσες που εξαρτιόνταν από τα συγκεκριμένα φυτά είχαν την ίδια τύχη.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τους δεινοσαύρους, τα απολιθώματα μελισσών που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτή τη θεωρία είναι ελάχιστα.
Χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται μοριακή φυλογενετική, οι επιστήμονες ανέλυσαν τις γονιδιωματικές αλληλουχίες τεσσάρων «φυλών» από 230 είδη μελισσών της οικογένειας Xylocopinae.
Οι μέλισσες που μελέτησαν προέρχονταν από όλες της ηπείρους πλην την Ανταρκτικής και στόχος των επιστημόνων ήταν να διαπιστώσουν της μεταξύ τους εξελικτικές σχέσεις.
Συνδυάζοντας δεδομένα από αρχεία απολιθωμάτων με αναλύσεις DNA, οι ερευνητές κατάφεραν να βάλουν και τον χρονικό παράγοντα στην εξίσωση, ανακαλύπτοντας όχι μόνο τη σχέση μεταξύ των μελισσών, αλλά και την ηλικία τους.
«Τα στοιχεία μας λένε ότι κάτι πολύ σημαντικό συνέβη σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες μελισσών την ίδια περίοδο», δήλωσε η Δρ. Sandra Rehan, καθηγήτρια βιολογίας στο πανεπιστήμιο του Νιου Χάμσαϊρ.
«Και αυτό το ‘πολύ σημαντικό’ συνέπεσε χρονικά με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων», προσέθεσε.
«Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας βρήκαμε μια παράξενη γενετική υπογραφή η οποία θύμιζε περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», τόνισε ο Δρ.  Mike Schwarz, καθηγητής βιολογίας στο πανεπιστήμιο Flinders.
Ο καθηγητής εκτιμά ότι η εξαφάνιση προκλήθηκε από μια σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο και δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα και μόνογεγονός, όπως για παράδειγμα η πρόσκρουση μετεωρίτη.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Plos One.

econews
apocalypsejohn
Διαβάστε περισσότερα » »

Αλλάζει στις 4 τα ξημερώματα η ώρα

Αλλάζει στις 4 τα ξημερώματα η ώρα Μία επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίσουμε το πρωινό της Κυριακής 27 Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η χειμερινή ώρα.
Στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες του ρολογιού θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 03:00.
Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Απριλίου.
Για να ξέρετε πάντα πότε αλλάζει η ώρα
Αν πολλοί από εσάς αναρωτιέστε πότε αλλάζει η ώρα, είναι καιρός να μάθετε ένα απλό κολπάκι!
Χειμερινή αλλαγή ώρας
Η ώρα λοιπόν για το χειμώνα, αλλάζει ΠΑΝΤΑ την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Για την ακρίβεια, το βράδυ του τελευταίου Σαββάτου, όταν θα περάσει τις 12 το βράδυ (άρα είναι Κυριακή), όταν φτάσουμε 04:00 ξημερώματα, γυρνάμε το ρολόι μας μία ώρα πίσω, το κάνουμε 03:00.
Ενδεικτικές προσεχείς χειμερινές αλλαγές ώρας:
2014: Αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 26 Οκτωβρίου
2015: Αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου
Θερινή αλλαγή ώρας
Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και για τηθερινή αλλαγή ώρας, αλλά λίγο διαφορετικά, ως εξής:
Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, πάλι Σάββατο περασμένες 12 μεσάνυχτα (ξημερώματα Κυριακής δηλαδή), όταν το ρολόι μας δείξει 03:00, το γυρνάμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.
Ενδεικτικές προσεχείς θερινές αλλαγές ώρας:
2014: Αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 30 Μαρτίου
2015: Αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 29 Μαρτίου
 
Διαβάστε περισσότερα » »

Και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί αιτούνται πρότυπη δίκη


ste-thumb-largeΥπόθεση Διαθεσιμότητας, ενημέρωση για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και Πρότυπη Δίκη 

Και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί αιτούνται πρότυπη δίκη (όπως ζήτησαν και το ΣτΕ αποδέχθηκε για τους εκπαιδευτικούς) Πιθανόν να οριστεί η ίδια δικάσιμος 

ΠΡΟΣ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Ν. Βαβουράκη 

ΚΟΙΝΟΠ.: Μέλη Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ   

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουμε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων την αίτηση ακυρώσεως εκ μέρους των συναδέλφων σας που υπηρετούσαν στον Δήμο Ηρακλείου (αριθμ. κατ. 110/2013). Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ομαδική αίτηση ακυρώσεως που κατατίθεται για το ζήτημα της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών. Εντός των προσεχών ημερών θα καταθέσουμε τις αιτήσεις ακυρώσεως που αφορούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς των υπολοίπων Δήμων της Κρήτης, καθώς και της υπόλοιπης Ελλάδας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα (25.10.2013) ασκήσαμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για απευθείας εισαγωγή προς εκδίκαση σε αυτό της ως άνω υποθέσεως των υπό διαθεσιμότητα Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Ηρακλείου με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3900/2013. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον η εν λόγω αίτηση γίνει δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα ανασταλεί η εκδίκαση όλων των υποθέσεων που αφορούν τη διαθεσιμότητα των Δημοτικών Αστυνομικών και εκκρεμούν στα οικεία Διοικητικά Εφετεία της χώρας, έως την έκδοση της αποφάσεως του ως άνω ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου επί της εν λόγω προτύπου δίκης. Όπως γνωρίζετε, ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό αντίστοιχο αίτημα που είχαμε υποβάλει σε αυτό και έχει εισαγάγει με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης την υπόθεση της διαθεσιμότητας των Εκπαιδευτικών. Πιθανολογείται ότι οι υποθέσεις της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών και των Εκπαιδευτικών θα εκδικασθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την ίδια δικάσιμο.  

Είμαι στη διάθεσή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΩ 

diathesimoiekp
Διαβάστε περισσότερα » »

Ποια ΑΤΜ δεν θα δίνουν χρήματα το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

atmΔιακοπές ορισμένων υπηρεσιών θα παρουσιάσουν το επόμενο τριήμερο τα ATM της Αlpha Bank και της πρώην Εμπορικής λόγω της ένωσης πληροφοριακών συστημάτων των δύο τραπεζών.
Το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί και η ενοποίηση των συστημάτων του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς, ωστόσο, να επηραστεί η λειτουργία των ΑΤΜ του δικτύου, με εξαίρεση το internet banking που εξυπηρετούσε τους πελάτες του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της ένωσης των πληροφοριακών συστημάτων AlphaBank – Εμπορικής που ξεκινάει από σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, οι πελάτες των τραπεζών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της ενοποιήσεως, θα γίνονται κανονικά αναλήψεις από ΑΤΜ με όλες τις κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στις λοιπές συναλλαγές μέσω ΑΤΜ και άλλων εναλλακτικών δικτύων, που όμως θα αποκατασταθούν πλήρως το συντομότερο δυνατόν.
Από το Σάββατο 26 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, δεν θα λειτουργήσουν τα Καταστήματα διευρυμένου ωραρίου της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστήματος του Αερολιμένος Αθηνών.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου έως το πρωί της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 2013, οι βασικές συναλλαγές (αναλήψεις, ερωτήσεις υπολοίπου) με κάρτες εκδόσεως πρώην Εμπορικής Τραπέζης θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου των 1.310 ΑΤΜ της Alpha Bank και όχι από τα ΑΤΜ άλλων τραπεζών.
Η λειτουργία των καρτών εκδόσεως πρώην Εμπορικής Τραπέζης θα διακοπεί μεταξύ 4.00π.μ. και 10.00 π.μ. της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου.
Από τις 8.00μ.μ. της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2013, θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία των υπηρεσιών Emporiki e-Banking, Emporiki Mobile Banking και Emporiki Phone Banking.
Από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013, οι πελάτες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πρώην Εμπορικής Τραπέζης θα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες Alpha Web Banking, Alpha Μobile Banking και Alpha Phone Banking αντιστοίχως.
Από τις 4.00μ.μ. της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2013, δεν θα είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία Μαζικών Πληρωμών της πρώην Εμπορικής Τραπέζης (Emporiki e-business pay). Από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013, η υπηρεσία θα ενταχθεί στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων της Alpha Bank.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου της πρώην Εμπορικής Τραπέζης (Emporiki Secure e-Commerce) θα ενταχθεί στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων της Alpha Bank την εβδομάδα 21-25 Οκτωβρίου 2013.
Ενοποίηση των συστημάτων του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των συστημάτων του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της ενοποίησης, το δίκτυο των 2.200 ΑΤΜ και τα συστήματα εξυπηρέτησης των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών θα λειτουργούν κανονικά, και θα εξυπηρετούν τις συναλλαγές των πελατών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.
Tο μεσημέρι της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου θα παύσει η λειτουργία του internet banking που εξυπηρετούσε τους πελάτες του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου και από την Κυριακή 27 Οκτωβρίου όλοι οι πελάτες θα εξυπηρετούνται από την ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank) της Τράπεζας Πειραιώς.
Σύμφωνα με το Newmoney.gr από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, όλοι οι πελάτες του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου θα μπορούν να εξυπηρετούνται πλήρως για όλες τις συναλλαγές τους από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω οποιουδήποτε από τα 860 καταστήματα του δικτύου της επιθυμούν.

makeleio
Διαβάστε περισσότερα » »

ADS: To νέo ρωσικό αμφίβιο «Καλάσνικοφ» (vid)

ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Μόνο μια χώρα, η Ρωσία θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο τυφέκιο ή και πιστόλι που να μπορεί να πυροβολήσει κάτω από το νερό γιατί χρειάζεται να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις.
Την καινοτομία στη στρατιωτική τεχνολογία έκαναν οι μηχανικοί στην Tula. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να αναπτυχθεί με επίκεντρο - το αυτόματο Α-91.
Το όνομά του είναι «ADS» και μπορεί να ανοίγει πυρ όσο ο χρήστης είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού, χρησιμοποιώντας ειδικά φυσίγγια, τα οποία περιέχονται σε «κανονικό» γεμιστήρα, όπως αυτός που χρησιμοποιείται στο ΑΚ-47 (Καλάσνικοφ). Για να αλλάξει «κατάσταση λειτουργίας», το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να αλλάξει γεμιστήρα («κανονικός» για χρήση στην επιφάνεια, με τις ειδικές «υποβρύχιες» σφαίρες για χρήση μέσα στο νερό).
«Μέχρι τώρα οι μονάδες των υποβρυχίων καταστροφών ήταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν δύο είδη όπλων – ένα για χρήση μέσα στο νερό και το Καλάσνικοφ για τη στεριά. Τώρα απλά χρειάζεται να αλλάξεις γεμιστήρα» λέει ο Νικολάι Κομάροφ, επικεφαλής του τμήματος διεθνών οικονομικών σχέσεων της εταιρείας στο rostec.ru, σύμφωνα με δημοσίευμα του Russia Today.
Το μοναδικό υποβρύχιο φυσίγγιο με διαστάσεις των πυρομαχικών των τακτικών αυτομάτων δημιουργήθηκε από την TsKIB COO.
Τα υποβρύχια πυρομαχικά που πυροβολεί είναι διαμετρήματος 5,45 × 39-mm.  Απλά και μόνο με αλλαγή του γεμιστήρα για υποβρύχιες βολές, ένα νέο πυρομαχικό δίνει αυτή τη μοναδική δυνατότητα, ίδιο με τα συμβατικά πυρομαχικά για το πρότυπο "Καλάσνικοφ". Το ADS έχει ένα εκτοξευτή οπλοβομβίδων των 40 χιλιοστών VOG-25 και VOG-25P. Το κιτ μπορεί να περιλαμβάνει ένα τακτικό σιγαστήρα και διάφορα σκοπευτικά.
Eίναι μικρότερο από το περίφημο "Καλάσνικοφ" και πιο άνετο στη μάχη. Κατάλληλο για μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την παροχή χαμηλού θορύβου στις βολές. Υπάρχει επίσης ένας εκτοξευτής οπλοβομβίδων και μια τηλεσκοπική διόπτρα.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, η αποτελεσματικότητα και η ακρίβειά του είναι αντίστοιχες του «θρυλικού» ΑΚ-47. Το ADS προορίζεται να αντικαταστήσει το σοβιετικού σχεδιασμού ΑPS, που είχε σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1970, το οποίο είχε πολύ περιορισμένες δυνατότητες εκτός νερού.
Πρόκειται για το πρώτο όπλο τέτοιου τύπου στον κόσμο και παρουσιάστηκε στην έκθεση εξοπλισμών Interpolitex 2013 στη Μόσχα. Η χρήση του από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να ξεκινήσει σχετικά σύντομα.
«Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να πυροβολεί τόσο μέσα στο νερό όσο και στη στεριά. Αυτή τη στιγμή καμία χώρα στον κόσμο δεν αναπτύσσει τέτοια όπλα, αναπτύσσουν μόνο υποβρύχια όπλα» είπε εκπρόσωπος της εταιρείας στο πρακτορείο ειδήσεων Ria.
Το ADS έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από ειδικές μονάδες του πολεμικού ναυτικού, και αυτή τη στιγμή προωθείται με σκοπό τις εξαγωγές.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο: αυτόματο αμφίβιο τυφέκιο ADS
Βάρος με εκτοξευτή οπλοβομβίδων: 4,6 κιλά
Μήκος: 685 χιλιοστά
Διαμέτρημα: 5,45 x39 mm
Φυσίγγια: PSP-UD  για υποβρύχιες βολές, 7N6 για βολές στη ξηρά
Ποσοστό της ταχυβολίας: 800 σφαίρες / λεπτό
Αποτελεσματικό βεληνεκές στην ξηρά:  500 m
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Oι 8 τροφές που διώχνουν την κατάθλιψη

Υπάρχουν κάποιες τροφές που εκτοξεύουν τη διάθεση στα... ύψη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις ουσίες που περιέχουν επιδρούν θετικά στην ψυχολογία μας ανεβάζοντας μας το κέφι.
Το μενού της... ευτυχίας περιλαμβάνει τις παρακάτω τροφές:
    Μoύσλι: Το συγκεκριμένο δημητριακό είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β6 που είναι πολύτιμη για την υγεία του εγκεφάλου.
    Μανιτάρια: Περιέχουν βιταμίνης D η οποία έχει έντονη αντιοξειδωτική δράση, βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και έχει και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες.
    Ιχθυέλαια: Το εικοσαπεντανοϊκό οξύ που περιέχουν (ανήκει στα ω-3) βελτιώνει τη διάθεση και τη μνήμη και δρα κατά της φλεγμονής και της κατάθλιψης.
    Φασολάκια σόγιας: Περιέχει τρυπτοφάνη, την οποία το σώμα μετατρέπει στη γνωστή σε όλους μας σεροτονίνη που δημιουργεί αίσθημα ευχαρίστησης.
    Βαλσαμόχορτο - Κρόκος Κοζάνης: Είναι ό,τι πρέπει κατά της κατάθλιψης και της ανησυχίας.
    Ανάμεικτοι ξηροί καρποί: Περιέχουν βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.
    Λεμόνι: Λίγο ξύσμα στο φαγητό μειώνει το γλυκαιμικό φορτίο του και περιορίζει τα σκαμπανεβάσματα της διάθεσης.
    Σούπα με noodles: Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προάγουν την απελευθέρωση ενδορφινών.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Oι έξι ιδιότητες του λεμονιού

Το λεμόνι εκτός από το να προσφέρει οξύτητα στο φαγητό και άρωμα στα γλυκά έχει και πολλές άλλες χρήσεις που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό «θαυματουργό» που του αποδίδουν πολλοί. Ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθαρίζει και ενυδατώνει το δέρμα, επιταχύνει τη διαδικασία της θεραπείας και της ανάρρωσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Onmed.gr το νερό με λεμόνι βοηθάει στα εξής:
    Ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα
Τα λεμόνια περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο αναπνευστικής λοίμωξης. Επιπλέον το ασκορβικό οξύ που περιέχει καταπολεμά τις φλεγμονές, ενώ η σαπωνίνη έχει αντιμικροβιακές ουσίες που κρατούν μακριά τη γρίπη και το κρυολόγημα.
    Διευκολύνει την πέψη
Τα φλαβονοειδή που περιέχει βοηθούν την πέψη και καθαρίζουν το συκώτι. Επίσης, η βιταμίνη C συνδέεται με το μειωμένο κίνδυνο έλκους.
    Καθαρίζει το δέρμα
Η βιταμίνη C και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το λεμόνι καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που ευθύνονται για την εμφάνιση ρυτίδων.
    Επιτάχυνση της θεραπείας
Το ασκορβικό οξύ και η βιταμίνη C βοηθούν στην ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων, ενώ η βιταμίνη C καταπολεμά τη φλεγμονή.
    Βοηθά στην ενυδάτωση
Το νερό με λεμόνι ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα και απομακρύνει τις τοξίνες από το σώμα.
    Δίνει ενέργεια
Ο χυμός από το λεμόνι παρέχει ενέργεια στο σώμα και ταυτόχρονα βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης, ενώ η μυρωδιά του ηρεμεί το νευρικό σύστημα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »