Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Υποβολή Αιτήσεων Των Ωφελούμενων Για Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Και Βασικής Υλικής Συνδρομής Για Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Για Τους Άπορους»

Υποβολή Αιτήσεων Των Ωφελούμενων Για Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Και Βασικής Υλικής Συνδρομής Για Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Για Τους Άπορους»
Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΖΑΝΗΣ δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Στο πλαίσιο αυτό,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.
Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
  • Δ/νση Περγάμου 80 Αρμόδιος Συμεωνίδης Μάριος Ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή
  • ‘Ωρες 09:00 – 13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος: Συμεωνίδης Μάριος
Τηλέφωνο: 2463020835
Δ/νση: Περγάμου 80 Πτολεμαΐδα
e-mail: ameakoz@yahoo.gr
Δικτυακός τόπος: www.ameankozanis.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

Σεβαστοί Ηγέτες της Θρησκείας μας:
Αφορμή του παρόντος άρθρου έδωσε ο λόγος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ όπως αυτός μετεδόθη από την ΕΡΤ2 & ΕΡΤ3 την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 από τη Θεσσαλονίκη.
Την Κυριακή των Αγίων Πάντων , αναγιγνώσκεται εις τας Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, η Αποστολική περικοπή,
« Προς Εβραίους επιστολή Παύλου το Ανάγνωσμα».
Η επιστολή αυτή περιγράφει τους αγώνες των Αγίων της Εκκλησίας μας, ως εξής.
«Οι διά πίστεως κατηγωνίσαντο Βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων.
Άλλοι δε ετυμπανίσθησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν.
Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής.
Ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον.
Περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ων ουκ ην άξιος ο κόσμος.
Εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις, και ταις οπαίς της Γης.
Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως»…………
Οι πιστοί της Ορθοδοξίας, επί τω ακούσματι αυτών των λόγων, αγώνων και θυσιών των Αγίων της Ορθοδοξίας, διερωτώνται,
«Υμείς οι Ταγοί της Ορθοδοξίας, τι πράττετε σήμερον»;;;;
Ευρισκόμενοι εν όψει των σημερινών τραγικών στιγμών της πατρίδος, «Υμείς αγρόν αγοράσατε», λέει το Ευαγγέλιον.
Περιορίζεστε στα Εκκλησιαστικά διοικητικά σας καθήκοντα, και σε έναν Θρησκευτικόν Ευαγγελικόν λόγον από τον δεσποτικόν θρόνον, κατά τας Ιεράς Λειτουργίας και Τελετάς, και «Από κεί πάν κι’ άλλοι»………..λέει ο Λαός.
Παραμένετε σιωπηλοί στα οικονομικά εγκλήματα που κάνει κατά του Ελληνικού Λαού, η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του παγκόσμιου Ηγεμώνα τραπεζίτη Μαρκήσιου Βαρώνου & Κόμη ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Πρέπει σαν τον Παπαφλέσσα – επαναστατικώ δικαίω- να ξεσηκώσετε το Λαό εναντίον των Φαρισαίων Παντοκρατόρων δανειστών-δυναστών κατακτητών.
Ταύτα σήμερον πράττετε ίνα απολαμβάνετε της ευνοίας των Περιούσιων Κοσμοκρατόρων, και Παντοκρατόρων, της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, ενώ ο Λαός οδυνάται!!!
Οι Περιούσιοι Σιωνιστές Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες είναι οι σημερινοί σταυρωτές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και Υμείς τους υπηρετείτε ίνα τύχετε υψηλών αξιωμάτων της Ορθοδοξίας.
Πας Αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, επιδιώκει το αξίωμα του προκαθημένου της Ορθοδοξίας, ή του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιζητεί να απολαμβάνει της ευνοίας του άρχοντα και ηγεμώνα Φαρισαίου της Ν.Τ.Π. και Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης.
Οι Περιούσιοι Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Παγκοσμιοποιητές δολοφόνησαν τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, κατά τας γραφάς, και έβαλαν στη θέση έναν άφωνο ιχθύ.
Αυτών των δολοφόνων των Λαών, την εύνοια φιλοδοξείτε;;;
Σήμερα παίρνουμε δάνειο για να πληρώσουμε το χρέος που οι επιτροπές ελέγχου το βγάζουν παράνομο και επαχθές.
Κάποιος πρέπει να τα εξηγήσει αυτά στο Λαό. Από τους πολιτικούς μην περιμένετε. Ιδίως από Ν.Δ. – Ποτάμι- ΠΑΣΟΚ. Αυτοί είναι υπάλληλοι, πιόνια, και μαριονέτες του Ηγεμώνα Βαρώνου & Μαρκήσιου προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Είναι ντροπή για την Ευρώπη η εκστρατεία εκφοβισμού της Ελλάδος. Σας θέλουμε μέσα στις κεντρικές πλατείες των πόλεων να εμψυχώσετε τους Έλληνες, όπως έκανε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Από τον Ιερώνυμο μην περιμένετε τίποτα………………
Νομίζετε ότι είναι προσωπική επιτυχία να επιτύχετε την εύνοια και συμπάθεια του Περιούσιου Φαρισαίου προέδρου
ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για αναρρίχηση σε υψηλότερα αξιώματα, ενώ είναι εθνική καταισχύνη η επαφή με τον εχθρό!!!
Μόνον οι εφιάλτες κάνουν επαφή με τον εχθρό της πατρίδος, και ο ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι εχθρός της Ελλάδος!!!!!!!
Εάν κάνετε αυτοκριτική των αγώνων σας, θα βρείτε ότι είναι εθνικά και πατριωτικά ελλιποβαρείς.
«Εμέ μιμείσθε» είπεν ο Αρχηγός της πίστεως.
Μιμείσθε των Αγίων της πίστεως, ίνα απολαύσητε της επουρανίου βασιλείας, και ίνα μείνει το όνομά σας στην Ιστορίαν. Θρησκευτική και Εθνική Ιστορία, σαν του Παπαφλέσσα, του Αθανάσιου Διάκου, του Πατροκοσμά, του Αγίου Παϊσίου, και άλλων Αγίων αγωνιστών πίστεως και πατρίδος. Στις εκκλησίες ψάλλετε, «Εν τω ιερώ αγώνι, υπέρ πίστεως και πατρίδος, πεσόντων αδελφών ημών, αιωνία η μνήμη». Τα λόγια αυτά να τα κάνετε πράξη, μην τα περιμένετε όλα από εμάς τους λαϊκούς. Η Σιωνιστική σκλαβιά του βαρώνου ΡΟΤΣΙΛΝΤ θα εύρει και εσάς τους ανώτατους κληρικούς, και όλον τον κλήρον.
Θα μου πείτε, «Μα, είμαστε προβεβηκότες εις ηλικίαν».
Υπάρχουν και οι νέοι Μητροπολίτες, οι οποίοι υπόπτως σιωπούν. Είναι στην υπηρεσίαν του παγκόσμιου Ηγεμώνα. Οι νεαροί Δεσποτάδες παρέδωσαν την ψυχή τους στον Ιουδαίο-Φαρισαίο σταυρωτή του Ιησού ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για να γίνουν Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι.
Ο πατριωτικός λόγος Σας μας αρκεί. Όχι «σφάξε με αγά μου να αγιάσω». Όχι υποτέλεια σαν τους πολιτικούς.
Ο νέος κατακτητής λέγεται «Περιούσιοι» τραπεζίτες δανειστές του παγκόσμιου Ηγεμώνα.
Οι Περιούσιοι Ευρωπαίοι δεν είναι εταίροι και σύμμαχοι, είναι σε λέσχες με Σατανάδες.
Αυτό είναι σκλαβιά, να τρώς «σφαλιάρες» από Σλοβάκο, Εσθονό, Λετονό, Λιθουανό, Σλοβένο, και να μη μιλάς……….
Άγιοι Πατέρες,
Εθνική υπόσταση και αξιοπρέπεια δεν έχετε;;;;
Η Ορθοδοξία δεν επιβιώνει χωρίς την Ελλάδα.
Κύμματα Μουσουλμάνων Ισλαμιστών λαθρομεταναστών εισβολέων κατακλύζει τη πατρίδα μας.
Επιχειρείται Ισλαμοποίηση της Ελλάδος, από τη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία των Περιούσιων Μεγιστάνων τραπεζιτών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Ταυτόχρονα στέλνουν σαν μετανάστες την νεολαία των Ελλήνων στις πρωτεύουσες της Σιωνιστικής Ε.Ε. και στις Σιωνιστικές Η.Π.Α. των ΑμερικανοΕβραίων.
Ο Περιούσιος Ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ, θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα, για να πετύχει τη παγκόσμια Δικτατορία.
Εμπόδιο στα σχέδιά του είναι η Ελλάς, και οι Έλληνες.
Όποιος γενναίος πατριώτης Πρωθυπουργός αντιστέκεται στα σχέδιά του, τον απειλεί με δολοφονία.
Μαζί με την Ελλάδα, θα σβήσετε και Εσείς, η Ορθοδοξία.
Οι Σιωνιστές πολιτικοί της Ε.Ε. – πιόνια και μαριονέτες του ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, στίβουν την Ελλάδα κατά τις διαπραγματεύσεις. Έχουν λάβει εντολές από τον Ηγεμώνα «περιούσιο» ΡΟΤΣΙΛΝΤ, να πιούνε το αίμα των Ελλήνων.
Οι «περιούσιοι» πάντα πίνουν το αίμα των λαών της Γης.
Τορπίλισαν τη νέα συμφωνία, αιτούντες και νέο αίμα.
Ο Σόϊμπλε είναι μαριονέτα των Φαρισαίων δανειστών. Εκτελεί ότι διαταχθεί από τον Ηγεμώνα Κόμη ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!
Η Σιωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιούσιων δανειστών, στραγγαλίζει την Ελλάδα, και Υμείς, «μη θίξουμε το Ευρώ», λες και με το Ευρώ μεγαλώσατε και μεγαλουργήσατε!!! Το ευρώ είναι το νόμισμα του Περιούσιου Ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ και των δανειστών τραπεζιτών!!!.
Η συνεργασία των Σιωνιστικών κομμάτων Ν.Δ.-ποτάμι-ΠΑΣΟΚ, με τη κυβέρνηση, που ανέφερε ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης, είναι εκ του πονηρού, για νέα μέτρα, για νέα λιτότητα, για να πιούν πιο πολύ αίμα του Λαού οι Περιούσιοι Φαρισαίοι δανειστές-δυνάστες του Ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Οι Περιούσιοι δανειστές απειλούν την Ελλάδα με βομβαρδισμό, ( Σαν τη Σερβία), σε περίπτωση που δεν λάβουν πίσω τα χρήματά τους. Πίνουν το αίμα των Λαών!!!
Αδιαφορούν αν το χρέος είναι παράνομο & επονείδιστον!!!
Μη θησαυρίζετε θησαυρούς, (Ευρώ & Χρυσό), επί της Γης.!!!
Έχετε καταντήσει ανώτατοι Θρησκευτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, στην υπηρεσία του Περιούσιου Ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, υπό τας ευλογίας του προκαθημένου Καϊάφα.
Ο προκαθήμενος είναι, «ότι διατάξουν οι Περιούσιοι, Φαρισαίοι, Ηγεμώνες, Μεγιστάνες, και Ολιγάρχες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας».
Όύτω γίνεται η Πατρίς αποικία και προτεκτοράτο των Περιούσιων Κοσμοκρατόρων, Επικυρίαρχων της Γης.
Ομοιάζεται σαν κάτοικοι ενός άλλου πλανήτη. Απέχετε από τα κοινά. Αδιαφορείτε για τα κοινά γεγονότα, λες και εσείς δεν θα καταστραφείτε.
Μόνον ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΣ αγωνίζεται με το Θείον κήρυγμα.
Οι Περιούσιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί – πιόνια και μαριονέτες του Φαρισαίου ηγεμώνα- έχουν λάβει εντολές από τον ηγεμώνα να απορρίπτουν όλες τις Ελληνικές προτάσεις, ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε χρεοκοπία, και ούτω ο ηγεμών να κατάσχει τη πατρίδα μας, με αφορμή αδυναμία αποπληρωμής του παράνομου και τεχνητού χρέους.
Οι «Έλληνες» Περιούσιοι τραπεζίτες έστειλαν όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων στο αφεντικό τους, στον ηγεμώνα Φαρισαίο ΡΟΤΣΙΛΝΤ, γιαυτό σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν συντάξεις.
Τις τράπεζες έκλεισαν οι Φαρισαίοι Περιούσιοι Ευρωπαίοι τραπεζίτες, κλείνοντας τη ρευστότητα.
Ενώπιον αυτής της καταστάσεως εσείς παραμένετε «ταπί & ψύχραιμοι», σιωπηλοί και αδιάφοροι.
Σήμερα ζήσαμε την προδοσία του ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού.
Το ΟΧΙ δεν έγινε για τους εφιάλτες της Ορθοδοξίας.
Εντύπωση προκαλεί η επί 6μηνον ύποπτη σιωπή για τις ανακαλύψεις των Μακεδονικών Αρχαιοτήτων της Αμφιπόλεως, για τον τάφον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ τρέμει μήπως ανακαλυφθεί στην Αμφίπολη ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου, και καταστραφούν τα δόλια σχέδιά του κατά της Ελλάδος.
Η πατρίς αναμένει τους αγώνες Σας.
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ!!!!!!!!!!
Επί τούτοις διατελώ, Μετά Σεβασμού

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος-Αρθρογράφος
Διαβάστε περισσότερα » »

Το 75% του μελιού που πωλείται στις ΗΠΑ, δεν είναι μέλι

Vaughn Bryant, κορυφαίος μελλισοπαλυνολόγος, ειδικευμένος στον εντοπισμό γύρης στο μέλι, διευθυντής του Παλυνολογικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου του Τέξας Vaughn Bryant, κορυφαίος μελλισοπαλυνολόγος, ειδικευμένος στον εντοπισμό γύρης στο μέλι, διευθυντής του Παλυνολογικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου του Τέξας

Ότι πωλείται ως μέλι, δε σημαίνει ότι είναι και μέλι!

Μία έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ από το Food Safety News (FSN), αποκάλυψε ότι το 75% των προϊόντων που πωλούνται στις ΗΠΑ ως μέλι σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ-μάρκετ, εστιατόρια, ταχυφαγεία (fast food), φαρμακεία, απλά δεν είναι μέλι.
Κριτήριο στην έρευνα αποτελούσε η ύπαρξη ή όχι γύρης μέσα στα προϊόντα. Προϊόντα μελιού που δεν περιέχουν έστω και λίγη γύρη δε μπορεί να είναι μέλι.
Την έρευνα έκανε ο Vaughn Bryant, κορυφαίος μελλισοπαλυνολόγος, ειδικευμένος στον εντοπισμό γύρης στο μέλι, διευθυντής του Παλυνολογικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου του Τέξας.
Ελέγχθηκαν περισσότερα από 60 προϊόντα που πωλούνταν με την ετικέτα "Μέλι".

Το 75% με 76% των προϊόντων που προέρχονταν από εμπορικά καταστήματα με την ένδειξη "μέλι", δεν περιείχαν κανένα ίχνος γύρης

Το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 100% στα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν σε ταχυφαγεία (fast food).
Από τι λοιπόν φτιάχνεται αυτό το ψεύτικο "μέλι";
Είναι δύσκολο να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς η γύρη είναι το κλειδί για το αν το μέλι είναι πραγματικό ή όχι. Σύμφωνα με το FSN, το πιθανότερο είναι η πλειοψηφία από το ψεύτικο "μέλι" να έχει εισαχθεί μυστικά από την Κίνα και να περιέχει αντιβιοτικά και άλλες ξένες ουσίες.
Σύμφωνα με το FSN, η έλλειψη γύρης στα περισσότερα συμβατικά προϊόντα "μελιού", οφείλεται στο ότι αυτά έχουν υπερ-φιλτραριστεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν υποστεί έντονη θερμική επεξεργασία, έχουν περαστεί μέσα από φίλτρα πολύ μικρής διαμέτρου, ή ηθελημένα έχουν αποδυναμωθεί ή νοθευτεί πριν συσκευαστούν και διατεθούν στην αγορά ως προϊόν.
Το υπερ-φιλτράρισμα, και η αφαίρεση της γύρης και άλλων χρήσιμων ουσιών από το μέλι, το καθιστούν ιατρικά ουδέτερο και ουδέτερα ωφέλιμο.
κόκκοι γύρης στο μέλι
Το πραγματικό μέλι περιέχει κόκκους γύρης

Γιατί όμως υπερ-φιλτράρεται το μέλι;

Ο διευθυντής του Παλυνολογικού Ερευνητικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου του Τέξας Vaughn Bryant μας λέει ότι "Είναι κοινό μυστικό στη βιομηχανία μελιού, ότι ο βασικός λόγος που το μέλι υπερ-φιλτράρεται είναι για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα γύρης, γιατί τα υπολείμματα γύρης αποκαλύπτουν από που προέρχεται το "μέλι" και αυτό το μέρος είναι συνήθως η Κίνα. Και δε θέλουν ο καταναλωτής να το ξέρει αυτό."

Το γνήσιο μέλι κάνει καλό στην υγεία

Το γνήσιο μέλι κάνει καλό στην υγεία. Βοηθά στην καταπολέμηση των προβλημάτων με το στομάχι, την αναιμία, τις αλλεργίες και άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Το επεξεργασμένο μέλι δεν ωφελεί!

Το επεξεργασμένο μέλι δε διαφέρει από άλλα προϊόντα ζάχαρης που κάνουν κακό στην υγεία.
Πηγές:

www.foodsafetynews.com/2011/11/tests-show-most-store-honey-isnt-honey
www.kalliergo.gr

Διαβάστε περισσότερα » »