Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Χρεωμένοι Δήμοι: Απαγόρευση προσλήψεων και μετατάξεις

Τι προβλέπει το πρόγραμμα εξυγίανσης για τους δήμους, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Χάρης Καστανίδης

Χρεωμένοι Δήμοι: Απαγόρευση προσλήψεων και μετατάξειςΜετατάξεις υπαλλήλων από τους υπερχρεωμένους δήμους προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ, το οποίο εξήγγειλε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης.

Οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετατάσσονται, σ΄ εθελοντική κατ΄ αρχάς βάση, τόσο προς άλλους Δήμους όσο και προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών στις οποίες εργάζονται.

Ο κ. Καστανίδης επισήμανε ότι η οικονομική εξυγίανση των υπερχρεωμένων ΟΤΑ, οι οποίοι θα τεθούν ουσιαστικά υπό καθεστώς «Μνημονίου», «προκύπτει ως άμεση αναγκαιότητα λόγω των πιεστικών προβλημάτων λειτουργίας τους». Τα προβλήματα αυτά συνδέονται με την αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας και λοιπών ανελαστικών δαπανών, την αδυναμία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων τους και την αδυναμία καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές και εργολάβους με αποτέλεσμα να υφίστανται κατασχέσεις χρηματικών διαθεσίμων και της περιουσίας της αυτοδιοίκησης από τους πιστωτές της.

Τα χρέη των δήμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ο υπουργός και υφυπουργός Εσωτερικών κ. κ. Χάρης Καστανίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός των Δήμων (άληκτα κεφάλαια) ανέρχεται στο ποσό των 1.900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.100 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και τα 800 εκατ. ευρώ είναι δάνεια προς ιδιωτικές τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού)

Σ΄ αυτά τα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (κυρίως) και των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων που ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων είναι δάνεια του ΤΠΔ. Ο δανεισμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αφορά δάνεια που είχαν συνάψει οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανέρχεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους ανέρχονται σε 1.300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι ΟΤΑ, ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ, ανέρχονται σε 87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες.
Ταυτόχρονα με την οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους οι δήμοι εμφανίζουν και αδυναμία είσπραξης ιδίων εσόδων. Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.400 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα και επιβληθέντα πρόστιμα.

Το «πακέτο» των μέτρων

Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, αναγνωρίζοντας τόσο την κρισιμότητα του προβλήματος όσο και την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των δήμων, αποφάσισε να δρομολογήσει άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους ΟΤΑ. Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π. Δ.), σχεδίασαν και θέτουν σε εφαρμογή ένα πακέτο άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων.

Συγκεκριμένα:

- Με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαμορφωθούν εξατομικευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Με βάση αυτά τα προγράμματα, θα επιδιωχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ, ενώ οι ΟΤΑ θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ιδιωτικές τράπεζες.
- Δρομολογήθηκε ήδη αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,5%, που είναι σήμερα το κυμαινόμενο σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας δόσης, γεγονός που απελευθερώνει πόρους για να διατεθούν για εξόφληση χρεών και λειτουργικές ανάγκες. Ηδη, πέντε δήμοι έχουν προσφύγει στο ΤΠΔ για επαναρύθμιση των δανείων τους.
- Προωθείται συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος (π. χ., σε ασφαλιστικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους (π. χ., παρακρατηθέντα).
- Επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠΔ προκειμένου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.
Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης θα πραγματοποιηθεί από το «Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η χρηματοδότηση του οποίου επιδιώκεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους ΚΑΠ.
Οι ΟΤΑ θα εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά. Όταν γίνεται ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης τους από ορκωτούς ελεγκτές και θα εκπονείται ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα εγκρίνεται από ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή με επικεφαλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Απαγόρευση προσλήψεων
Βασική υποχρέωση των δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης μείωσης των δαπανών και αύξησης των ιδίων εσόδων τους. Στην κατεύθυνση αυτή επιμέρους υποχρεώσεις είναι:
- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράμματος. Η ΣΑΤΑ θα χρηματοδοτεί, κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση - επισκευή των υποδομών
- Πάγωμα ή περιορισμό χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ.)
- Πάγωμα ή περιορισμό των προσλήψεων και συμβάσεων
Διαβάστε περισσότερα » »

Έρευνες για χρυσό στη Θράκη

Μεγάλος καναδικός όμιλος θα αναζητήσει χρυσό στο Πέραμα της Θράκης. Υπεγράφη η άδεια επαναλειτουργίας των Χρυσωρυχείων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η επένδυση και τα πιθανά κέρδη
Την περιβαλλοντική άδεια σχετικά με την επαναλειτουργία των Χρυσωρυχείων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
"Χρυσοθήρες" από τον Καναδά θα αναζητήσουν ένα εκατομμύριο ουγγιές χρυσού αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Πέραμα της Θράκης.
Η διαδικασία για την υλοποίηση της επένδυσης ώστε να ξεκινήσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.
Το κοίτασμα ανήκει στην εταιρεία "Χρυσωρυχεία Θράκης", την οποία ελέγχει από το 2008 η καναδική "Eldorado Gold".
Ο καναδικός όμιλος με έδρα το Βανκούβερ, πρόκειται να επενδύσει αρχικά 150 εκατομμύρια ευρώ και σε βάθος χρόνου άλλα 190 εκατομμύρια.
Ο συγκεκριμένος όμιλος έχει στην κατοχή του,  μεταλλεία χρυσού στην Κίνα, στην Τουρκία και ένα μεταλλείο σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία.
Όσον αφορά τις αντιδράσεις για την επαναλειτουργία των χρυσωρυχείων, ο υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι το έργο πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ και η Πολιτεία οφείλει να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει
Πρόσθεσε μάλιστα ότι τέτοιου είδους έργα δεν έχουν ποτέ την πλήρη αποδοχή της κοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα » »

Τα υπόγεια περάσματα και στοές της Αθήνας!!! (video)

Tα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται άρθρα σε περιοδικά, εφημερίδες καθώς και βιβλία που μιλούν για την ύπαρξη δικτύου υπόγειων στοών στην Aθήνα. Eιδικά όσον αφορά στις στοές, έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία ιδιαίτερα γοητευτική που φαίνεται να έχει εξάψει το ενδιαφέρον του κόσμου.
H φιλολογία αυτή αναμειγνύει όμως επιστημονική φαντασία, παραφιλοσοφία και μπόλικα ψέματα. Aναπτύσσει τη θεωρία σύμφωνα με την οποία η πρωτεύουσα διαθέτει τεράστιο δίκτυο στοών, σηράγγων, περασμάτων και διαδρόμων που ενώνονται μεταξύ τους και διατρέχουν χιλιομετρικές αποστάσεις στο υπέδαφος του λεκανοπεδίου...

Δεν δίνεται κάποια εξήγηση για την ύπαρξη τέτοιου δικτύου αλλά αντίθετα υπογραμμίζεται το μυστηριώδες της υπόθεσης, πράγμα που δημιουργεί εντυπώσεις. Eίναι γεγονός ότι συχνά αγνοούμε τι μπορεί να επιφυλάσσει το υπέδαφος και γενικότερα οι υπόγειοι χώροι μιας ιστορικής πόλης σαν την Aθήνα, όμως καλό είναι να δημιουργήσουμε κάποια κριτήρια τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε την κατάσταση προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα τι διαβάζουμε και τι πραγματικά υπάρχει.
H έκρηξη του ενδιαφέροντος για την "Yπόγεια Aθήνα" (και κατ' επέκταση άλλων περιοχών) συνέβη με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή των υπόγειων στοών του Mετρό. Kαθώς έρχονταν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα, αναπτυσσόταν ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον για ένα κομμάτι της ιστορίας μας, που ήταν παντελώς άγνωστο. Nεκροταφεία, λουτρά, οικίες, αρχαιολογικά στρώματα και υδραυλικά έργα, από καιρό θαμμένα κάτω από τόνους χώματος, έρχονταν στην επιφάνεια και μαζί με αυτά και το ενδιαφέρον για μια Aθήνα υπόγεια, ξεχασμένη. Όσο περισσότερο ο μετροπόντικας και οι αρχαιολόγοι δούλευαν και γέμιζαν αποθήκες με ευρήματα κάθε είδους, τόσο περισσότερο δημοσιογράφοι και συγγραφείς προκαλούσαν το κοινό να μάθει τι υπάρχει "από κάτω". Παράλληλα βγήκαν ξανά στην επιφάνεια μνήμες παλιών ή αρχαίων υπόγειων χώρων, καταφυγίων και θαμμένων υδραγωγείων, που αποτελούσαν θαυμάσιο υλικό για κάποιους ικανούς εργολάβους του φανταστικού. Έτσι γεννήθηκε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γεννιούνται οι urban legends (ή αστικοί μύθοι επί το ελληνικότερον), ένας ωραίος και μαγευτικός μύθος: αυτός της υπόγειας, γεμάτης μυστικά Aθήνας.

Oπωσδήποτε κάτω από τα πόδια μας, από τις πολυσύχναστες λεωφόρους και τις δαιδαλώδεις συνοικίες της, η Aθήνα κρύβει μια ιστορία χιλιετιών. Έργα τέχνης, θεμέλια σπιτιών, δρόμοι και τάφοι ξαφνιάζουν και γοητεύουν με την ανακάλυψή τους. Oι ανασκαφές των Aμερικανών στο κέντρο της πόλης από τη δεκαετία του 1930 έως και σήμερα έφεραν και φέρνουν στο φως ολόκληρη την Aρχαία Aγορά. Δημόσια κτίρια, ιεροί δρόμοι, ναοί και εγκαταστάσεις που κάποτε βρίσκονταν αγνοημένα σε βάθος πάνω από πέντε μέτρα αποτελούν σήμερα τον μεγαλύτερο ανοιχτό αρχαιολογικό χώρο της πρωτεύουσας. Σωστικές ανασκαφές της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, κατασκευές θεμελίων νέων οικοδομών και διαπλατύνσεις δρόμων έφεραν στην επιφάνεια ένα μέρος της Aθήνας του υπεδάφους. Όμως τώρα έρχεται στην επικαιρότητα η ιστορία των σηράγγων, των στοών με τα τρανταχτά οικοδομήματα που είναι κτισμένα απο πάνω τους.., των μυστικών πόλεων, των αποκρυφιστικών σημείων και των σπηλαίων και συνθέτει μια αντι-πραγματικότητα στην εναλλακτική φύση της πόλης, εκείνη που πρόσφατα έδωσε το όνομά της και σε μια επιτυχημένη αρχαιολογική έκθεση: την "Πόλη κάτω από την πόλη".

Kρύπτες, οστεοφυλάκια, κοιμητήρια

Bεβαίως δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση ένα δίκτυο ενιαίο και ομοιόμορφο που να εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, ούτε βέβαια μια υπόγεια πόλη. Πρώτα απ' όλα θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των διαφορετικού είδους υπόγειων χώρων. Yπάρχουν κρύπτες, οστεοφυλάκια και κοιμητήρια, σπήλαια και φυσικές κοιλότητες, καταφύγια και στοές που επικοινωνούν με τους υπονόμους. Όλα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη. Aνήκουν σε διαφορετικές εποχές, από την προϊστορική Eλλάδα έως τη σημερινή. Yπάρχουν χώροι αποθήκευσης ανθρώπινων λειψάνων που σώθηκαν μέσα στους αιώνες συνήθως κάτω από παλιές εκκλησίες και μονές. Πολύ συχνά στην Aθήνα, όπως και αλλού, τα κοιμητήρια ήταν υπόγεια και προστατευμένα λόγω των συχνών πολεμικών δηώσεων που υφίσταντο. Iδιαίτερα κατά την Tουρκοκρατία τέτοιοι χώροι ήταν συνηθισμένοι και μέσα ή κοντά στα οστεοφυλάκια φυλάσσονταν και ιερά λείψανα ή εκκλησιαστικά σκεύη. Tο πέρασμα που οδηγούσε σε τέτοιες κρύπτες βρισκόταν κάτω από το κεντρικό κλίτος ή την Aγία Tράπεζα.
H Aθήνα, αντίθετα από τη Pώμη, δεν διέθετε ποτέ κατακόμβες και η χρήση ενός τέτοιου όρου είναι αδόκιμη. Έτσι λοιπόν κάτω από τη Pωσική Eκκλησία (Παναγία Σώτειρα του Λυκοδήμου, νυν Aγία Tριάδα) της οδού Φιλελλήνων δεν υπάρχουν κατακόμβες με την κλασική έννοια της λέξης αλλά κρύπτη με ένα οστεοφυλάκιο της παλαιάς ρωσικής παροικίας των Aθηνών. H κρύπτη αποτελείται κυρίως από στοές διαφορετικής κατεύθυνσης και ενώνεται με εγκαταστάσεις του υπόκαυστου των ρωμαϊκών λουτρών που υπήρχαν στην περιοχή. O χώρος επικοινωνεί επίσης με υδραυλικές εγκαταστάσεις διαμέσου σωλήνων, στοών και περασμάτων σκαλισμένων στον βράχο. Σήμερα υπάρχει και ένα μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Σεβαστιανό, εξολοκλήρου χτισμένο από μάρμαρα των προηγούμενων αρχαίων εγκαταστάσεων. H καταπληκτική συμβίωση πολλών αιώνων κάτω από μια εκκλησία σαν τη Pωσική της Aθήνας είναι λαμπρό παράδειγμα της επαναχρησιμοποίησης κτιριακών συγκροτημάτων. Ένα ρωμαϊκό λουτρό μισοθάβεται κάτω από τα μπάζα και τα χώματα αιώνων, ένα μοναστήρι χτίζεται στην αυτή θέση και μια εκκλησία τελικά καλύπτει όλα τα προηγούμενα. Άλλες κρύπτες υπάρχουν κάτω από την Aρχιεπισκοπή Aθηνών των οποίων η είσοδος είναι φραγμένη με μαρμάρινη πλάκα που γράφει: "Yπόγεια Kρύπτη" και οδηγεί σε χώρο που έπαιξε και τον ρόλο του καταφυγίου στο μοναστήρι γυναικών της Aγίας Φιλοθέης στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κατοχής. Kαι άλλες παλιές εκκλησίες της Aθήνας διαθέτουν υπόγειες κρύπτες όπως οι Άγιοι Θεόδωροι στην Kλεψύδρα, ο Άγιος Nικόλαος ο Χωστός, ο Άγιος Κωνσταντίνος του Κηφισσού, η Αγία Ελεούσα του Kολωνού, η Aγία Δύναμις στην οδό Mητροπόλεως. Tα υπόγεια της μικρής αυτής εκκλησίας φιλοξένησαν τα κρυφά πυριτιδοποιεία στα χρόνια της εθνεγερσίας.
Σήραγγες υδραγωγείων

Έχουμε ιστορικές μαρτυρίες αλλά και απτές ενδείξεις ότι το υπέδαφος της Aθήνας φιλοξένησε από αρχαιοτάτων χρόνων στοές και σήραγγες υδραγωγείων. H ξηρότητα και η έλλειψη επιφανειακών υδάτων του λεκανοπεδίου δημιούργησε την ανάγκη μεταφοράς του νερού από μακριά, άλλοτε από πηγές των γύρω βουνών, άλλοτε από υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες που υπάρχουν σε μεγάλο βάθος. Aπό τη μυθολογική εποχή του Θησέα έως και την Tουρκοκρατία, στην Aθήνα χτίζονταν στοές που χρησίμευαν σαν αγωγοί των διαφόρων υδραγωγείων. Eδώ έχουμε πράγματι ένα μεγάλο και πλούσιο δίκτυο στοών. Tο Aδριάνειο Yδραγωγείο ήταν ένα τόσο άρτια σχεδιασμένο δίκτυο υδροδότησης, ώστε χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία έως το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Ξεκινώντας από τη Δεκέλεια και καταλήγοντας στην Πλατεία Δεξαμενής του Kολωνακίου, διανύει εναέριες επιφανειακές, αλλά κυρίως υπόγειες διαδρομές και αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. H αντοχή του στους αιώνες το καθιστά το μοναδικό αρχαίο λειτουργικό μνημείο που εξυπηρέτησε για δύο περίπου χιλιετίες την πρωτεύουσα. Tο δίκτυό του εμπλουτίστηκε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με βοηθητικές σήραγγες τροφοδοσίας οι οποίες σχηματίζουν κάτω από την πόλη έναν αληθινό ιστό αράχνης.

Το μέγιστο βάθος των υπόγειων στοών του φτάνει τα 40 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και το ύψος των πιο καλοδιατηρημένων από αυτές είναι 1.70 μ. ενώ το πλάτος 50-60 εκατοστά. Η κάθοδος στις στοές γινόταν μέσω φρεατίων συντήρησης που υπήρχαν σε τακτά μεταξύ τους διαστήματα. Σήμερα δεν είναι δυνατόν, να παρακολουθήσουμε τις στοές του Αδριάνειου Υδραγωγείου επειδή σε πολλά σημεία έχουν καταρρεύσει ή φράξει από τη λάσπη. Σε μερικά σημεία η λάσπη είναι τόσο παχιά που δεν επιτρέπει τη διέλευση ανθρώπων. Στο κέντρο της Αθήνας οι καταστροφές που υπέστησαν οι στοές του Αδριάνειου και άλλων υδραγωγείων ήταν οι μεγαλύτερες. Ό,τι δεν άγγιξαν οι χιλιετίες το εκθεμελίωσαν πενήντα χρόνια αυθαιρεσιών, άκαιρων δημόσιων και ιδιωτικών οικοδομήσεων και έργων. Πλήθος άλλων μικρότερων υδραγωγείων χαράζει το υπέδαφος. Του Βουνού στον Ιλισό, που ενώνει την Καισαριανή με το Μετς και τα Πετράλωνα, του Εθνικού Κήπου, που αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ του Αδριάνειου και του υδραγωγείου του Λουτρού στην περιοχή της Αγγλικανικής Εκκλησίας, το υδραγωγείο της Αγίας Τριάδας Κεραμεικού και εκείνο της Αρχαίας Αγοράς. Όπου το έδαφος ήταν μαλακό, οι σήραγγες χτίζονταν με πλάκες, πέτρες ή και πλίνθους επιχρισμένες. Αντίθετα όπου ήταν σκληρό και στέρεο σκαλιζόταν στον ίδιο τον βράχο.

Σπήλαια και φυσικές κοιλότητες

Tο υπέδαφος της Aθήνας είναι καρστικό και διατρέχεται από πολυάριθμες υδροφόρες φλέβες, περιέχει εσωτερικά ανοίγματα και κοιλότητες. Aυτές χρησίμευσαν ιδιαίτερα στους κατασκευαστές των υδραγωγείων για την ευκολότερη διάνοιξη και στερέωση των σηράγγων τους. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι το υπέδαφος είναι το ίδιο συμπαγές και ομοιόμορφο με την επιφάνεια, λησμονώντας ότι σπηλιές και κενά υπάρχουν παντού, ακόμη περισσότερο στα εδάφη με βραχώδη μορφολογία όπως αυτό της Aθήνας. Aν μπορούσαμε να δούμε το υπέδαφος, θα μας συγκλόνιζαν τα μεγάλα ανοίγματα και τα βάραθρα που έχουν σκαφτεί και διαμορφωθεί από παλαιές κοίτες υπόγειων ποταμών και ρυακιών. H αρχαία ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι μια από τις εισόδους του Άδη βρισκόταν κάτω από τον λόφο του Ίππιου Kολωνού και ότι από εκεί κατέβηκε και ο ίδιος ο Oιδίπους. Ένα ιερό αφιερωμένο στις θεές του Kάτω Kόσμου στις Eρινύες-Eυμενίδες υπήρχε εκεί που οροθετούσε τον επίγειο κόσμο με το έρεβος του υπεδάφους. Στον Kολωνό υπάρχει όντως μια είσοδος σε κάποιο βαθύ χάσμα που έδωσε τη φήμη του στις λατρείες των αρχαίων. Σε αυτό αναφέρονται οι Γ. Kαστριώτης και I. Σβορώνος, ενώ ο A. Φιλαδελφεύς υποστήριζε ότι το άνοιγμά του βρισκόταν κάτω από κτίσμα της οδού Iωαννίνων στις αρχές του εικοστού αιώνα.
Tα βαραθρώδη σπήλαια του Λυκαβηττού είναι ένα ακόμη δείγμα μεγάλων υπόγειων κοιλωμάτων. O ναός των Aγίων Iσιδώρων τα σηματοδοτεί και τα φράζει, ενώ παλιοί θρύλοι των Aθηνών τα συνδέουν με άλλα σπήλαια της περιοχής της Kυψέλης και του Γαλατσίου. Πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μεγάλων καταφυγίων, αποθηκών του στρατού και πολυβολεία. Kαι άλλοι λόφοι της πόλης διαθέτουν φυσικά σπήλαια, όπως ο Aρδηττός, ο λόφος του Aγχέσμου, η Aκρόπολη, που η λαϊκή φαντασία τα συνδέει με περίεργα περάσματα και σήραγγες επικοινωνίας.
Kαταφύγια

Kαταφύγια και στοές διαφυγής φτιάχνονταν στην Aθήνα ήδη από τα πρώτα χρόνια της ιστορίας της ως πρωτεύουσας του νεοελληνικού κράτους. Eίναι γνωστό ότι ο βασιλιάς Όθων είχε εκμεταλλευθεί το υδραγωγείο του Eθνικού Kήπου και τη φυσική κοίτη του Iλισού συνδέοντάς τα με τα Παλαιά Aνάκτορα (νυν Bουλή των Eλλήνων), για να διαφύγει σε περίπτωση ανάγκης προς τη θάλασσα. H στοά που βγάζει στον Iλισό είναι της ταραγμένης εποχής της βασιλείας του Όθωνα. Kαι άλλες εποχές όμως ήταν εξίσου ταραγμένες και έτσι ο Iωάννης Mεταξάς τη δεκαετία του 1930 με ειδικό διάταγμα υποχρέωσε τους κατοίκους της πόλης να φτιάξουν υπόγεια καταφύγια τα οποία χρησίμευσαν δεόντως κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σχεδόν κάτω από κάθε πολυκατοικία της εποχής του Mεταξά έχουμε και ένα τέτοιο υπόγειο καταφύγιο. Eίναι γνωστό ότι και σε αυτή την περίπτωση άλλοι υπόγειοι χώροι, των οποίων ο προορισμός ήταν διαφορετικός, άνοιξαν στους βομβαρδισμούς από την πολιτεία για να φιλοξενήσουν τους πολίτες. Tα υπόγεια των ρωμαϊκών λουτρών και οι στοές του κοιμητηρίου της Pωσικής Eκκλησίας αποτελούν ένα παράδειγμα. Aυτά και άλλα ακόμη κατά τη διάρκεια του πολέμου διευρύνθηκαν, ηλεκτροφωτίστηκαν και στεγανοποιήθηκαν προκειμένου να υποδεχθούν δεκάδες ή εκατοντάδες πολίτες.
Στα χρόνια της Kατοχής κάθε είδους στενωπός και υπόγειο πέρασμα, ασχέτως των πραγματικών χρήσεών τους, βοήθησαν σημαντικά τον αγώνα και τη δράση της αντίστασης κατά των Γερμανοϊταλών. Yδραγωγεία, οστεοφυλάκια, σπήλαια και αγωγοί μετατράπηκαν σε λημέρια, αποθήκες παράνομου υλικού, δρόμους διαφυγής από τα καθημερινά μπλόκα και τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Λυκαβηττός και ο Aρδηττός μετατράπηκαν σε καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα καταφύγια της κυβέρνησης και της βασιλικής οικογένειας.
Yπόνομοι

Oι υπόνομοι είναι ένα ακόμη θέμα που αφορά στη νεώτερη φάση ανοικοδόμησης της Aθήνας. Tο δίκτυο των υπονόμων όντως συνδέει κάθε γωνιά και συνοικία της πόλης. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρουμε σαν υπόγειο δίκτυο και τις κοίτες των δύο ποταμών της Aθήνας που κατήντησαν υπόγειες σήραγγες: του Kηφισού και του Iλισού. Oλόκληρα χιλιόμετρα σήμερα είναι καλυμμένα και εξαφανισμένα από προσώπου γης. Σε αυτά καταλήγει πλήθος αγωγών, σηράγγων των αποβλήτων. Tην ίδια κατάληξη είχαν και σχεδόν όλα τα ρυάκια και οι χείμαρροι που διέτρεχαν με το ελάχιστο νερό τους την πόλη. O Ποδονίφτης, το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, ο Bοϊδοπόταμος, μέρος του Hριδανού, είναι κλειστοί αποχετευτικοί αγωγοί και εξακολουθούν να ρέουν κρυφά, σαν από ντροπή για τον ξεπεσμό τους. Eκτός από τη χρησιμοποίηση μικρών ή μεγαλύτερων ποταμών, χρησιμοποιήθηκαν για καιρό και κάποιες παλιές σήραγγες υδραγωγείων σαν αποχετεύσεις, όπως της Aγίας Tριάδας στον Kεραμεικό, της Mεταμόρφωσης στα Πετράλωνα και του Aλή Xασεκή στον Bοτανικό. Πολλά παρακλάδια χειμάρρων του Λυκαβηττού χρησιμοποιήθηκαν για να προστατεύσουν σωληνώσεις και μικρούς αγωγούς ακαθάρτων υδάτων.
Του Σταύρου Οικονομίδη

BIBΛIOΓPAΦIA
H Πόλη κάτω από την Πόλη - Eυρήματα από τις ανασκαφές του Mητροπολιτικού Σιδηροδρόμου των Aθηνών.
Yπουργείο Πολιτισμού - Mουσείο Kυκλαδικής Tέχνης, 2000.
Δ. Γέροντα: Tο χρονικόν της υδρεύσεως των Aθηνών, 1963.
A. Παππά: H ύδρευσις των αρχαίων Aθηνών, 1999.
S. Leigh: The aqueduct of Hadrian and the water supply of Roman times, 1998.


 
Διαβάστε περισσότερα » »

Αντίθετη η ΓΣΕΕ με τη νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών

Την αντίθεσή της με κάθε περικοπή της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που δε βασίζεται σε ιατρικά επιστημονικά δεδομένα, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη, ότι "το πόρισμα της επιτροπής που παραδόθηκε σήμερα στον υπουργό Εργασίας, έχει σημαντικές αδικίες και αυθαιρεσίες και επισημαίνεται, ότι "αυτό που επιθυμούν και διεκδικούν τα συνδικάτα είναι μια αγορά εργασίας η οποία θα διασφαλίζει την υγεία και την ακεραιότητα των εργαζομένων γι' αυτό και η ΓΣΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις μεταξύ αυτών και τη δημιουργία επιτροπής επαγγελματικού κινδύνου".

Τέλος, η ΓΣΕΕ καλεί "την κυβέρνηση να σταματήσει να αυθαιρετεί με τον ατεκμηρίωτο αποχαρακτηρισμό επαγγελμάτων επειδή προβλέφθηκε στο μεσοπρόσθεσμο σχέδιο η μείωση κατά 10% των ΒΑΕ".
Διαβάστε περισσότερα » »

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Νέα μελέτη - Πιθανότητα καρκίνων από κινητά (Reuters)


ΛΟΝΔΙΝΟ. Η χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου του εγκεφάλου στον άνθρωπο.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), που συνιστά σε έκθεσή του στους καταναλωτές να περιορίσουν την έκθεσή τους στην ακτινοβολία των κινητών.


Ομάδα εργασίας της Διεθνούς Υπηρεσίας Ερευνας για τον Καρκίνο (IARC), στην οποία μετείχαν 31 επιστήμονες από 14 κράτη, κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό, ύστερα από μελέτη του συνόλου των επιστημονικών στοιχείων.


Το πόρισμα αναφέρει ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να θεωρείται «πιθανή αιτία καρκινογένεσης». Η κατηγοριοποίηση αυτή από μέρους του διεθνούς οργανισμού μπορεί να οδηγήσει την ιατρική υπηρεσία του ΟΗΕ να επανεξετάσει τις απόψεις της για την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων, αν και κάτι τέτοιο θα απαιτήσει νέες ενδελεχείς έρευνες.


Πιθανή σχέση με γλοίωμα


Σύμφωνα με τον επικεφαλής της IARC δρα Τζόναθαν Σάμετ, ορισμένα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα για ύπαρξη σχέσης μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου και της αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης γλοιώματος, μιας σπάνιας και ιδιαιτέρως θανατηφόρου μορφής καρκίνου του εγκεφάλου.


Επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε πέρυσι και εξέτασε περισσότερους από 13.000 χρήστες κινητών σε περίοδο δέκα ετών, δεν οδήγησε σε σαφή συμπεράσματα για το εάν τα κινητά πλήττουν την υγεία των χρηστών τους, οδηγώντας την επιστημονική κοινότητα στην εκπόνηση νέων ερευνών.


Η χρήση κινητών τηλεφώνων έχει εμφανίσει ραγδαία αύξηση μετά την πρώτη εμφάνιση των συσκευών αυτών στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια συσκευές χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα » »

Προφυλάκιση 67χρονης για εμπρησμούς από πρόθεση

Προφυλακίστηκε μια 67χρονη ελληνικής υπηκοότητας μετά την απολογία της για εμπρησμό από πρόθεση σε πέντε δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή Αναβύσσου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 12, 13, 17, 18 και 21 Ιουλίου. Η γυναίκα συνελήφθη μετά την πρώτη πυρκαγιά, ωστόσο, ο εισαγγελέας αποφάσισε εξετάζοντας τις ενδείξεις και πληροφορίες να αφεθεί ελεύθερη.

Ωστόσο, οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έστησαν ενέδρες και την συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω στις 21 του μήνα, μετά τον τελευταίο εμπρησμό.

Ο εισαγγελέας την παρέπεμψε στον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή της. Η 67χρονη μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για το κίνητρο των εμπρησμών.
Διαβάστε περισσότερα » »

Κάτι βρωμάει με την έκρηξη στην ΚύπροΣτα ελλιπή μέτρα ασφαλείας αλλά και στις επιδιώξεις κάποιων να μην καταστεί η Κύπρος ενεργειακός κόμβος, αποδίδει η πλειοψηφία των πολιτών, που πήρε μέρος στο δημοψήφισμα του newsbomb.gr, τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» της Μεγαλονήσου.
Από το σύνολο των 7.894 ψηφισάντων, το 29,02% εκτιμά πως δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενώ το 28,4% πιστεύει ότι, έγινε για να μην καταστεί η Κύπρος ενεργειακός κόμβος.

Το 22,94% πιστεύει ακράδαντα πως πρόκειται για δολιοφθορά, εν αντιθέσει με το 19,64% που προσάπτει πολιτική ανεπάρκεια στην κυβέρνηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Πάντως αθροιστικά ξεπερνά το 50% το ποσοστό όλων όσοι αποδίδουν την έκρηξη σε δολιοφθορά ή σε ενέργειες κάποιων για να μην εξελιχθεί η Μεγαλόνησος σε σημαντικό ενεργειακό σταυροδρόμι της περιοχής. 
Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση Ζυγίου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και δεκάδες τραυματίστηκαν.
Η έκρηξη προκλήθηκε από φωτιά, που εκδηλώθηκε σε εμπορευματοκιβώτια με πυρίτιδα, τα οποία προορίζονταν για τη Συρία και είχαν κατασχεθεί από τις Κυπριακές αρχές μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Διαβάστε περισσότερα » »

Ξεχάστε πετρέλαια και φυσικό αέριο


Του Κώστα Χαρδαβέλλα
Σε ΟΠΑΠ και ορυκτό πλούτο της χώρας όρμησαν ακάθεκτοι οι γύπες Αμερικής, Γερμανίας και Καναδά στην Ελλάδα που έχει κρεμάσει την ταμπέλα «ξεπουλάμε».
Το newsbomb.gr είχε αποκαλύψει προ εβδομάδας ότι η Χίλαρι Κλίντον είχε θέσει ωμά το ζήτημα στα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης στις συναντήσεις που είχε μαζί τους όταν ήταν στην Αθήνα: «Σας δίνω την συμπαράστασή μου στο οικονομικό σας πρόβλημα, μου δίνετε την ενέργειά σας και τους φυσικούς σας πόρους».
Και τώρα ήρθε η ώρα της πληρωμής. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Αμερική θα συναντηθεί και με το λόμπυ μεγάλων εταιρειών αναζήτησης και εξόρυξης ορυκτού πλούτου.
Οι ξένοι όμιλοι ζητάνε όμως όλο το πακέτο του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας που περιλαμβάνει εκτός από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, ουράνιο, χαλκό και αιολική και ηλιακή ενέργεια.
Τώρα αποκαλύπτεται γιατί τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έκρυβαν την ύπαρξη του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας (κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου), κρατώντας έτσι μια ιδιότυπη «καβάντζα» για την κρίσιμη ώρα που θα επιλεγόταν από τους ξένους.
Η ποσόστωση που ακούγεται στις μυστικές αυτές συναλλαγές της Ελλάδας με τις ξένες πολυεθνικές εταιρείες Αμερικής, Γερμανίας κα Καναδά, είναι τρομακτική σε βάρος της χώρας μας.
Αναφέρεται ένα 80% προς 20% από τα κέρδη εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων με την Ελλάδα βέβαια να παίρνει το 20%.
Δυναμικά στο παιχνίδι μπαίνουν αμέσως μετά το καλοκαίρι και διάφοροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας (Κοπελούζος, Κόκκαλης, Βαρδινογιάννης), οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις μεγάλες συμφωνίες που επίκεινται.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες πάντως, δεν έχουν την ίδια αντίληψη αρπαγής όπως οι ξένοι και ήδη έχουν καταρτίσει μελέτες και προτάσεις που είναι πολύ μακριά από το 80-20.
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ UFO ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ.

Το βίντεο ανέβηκε στο youtube τον Δεκέμβριο του 2008. Έχει προσαρμοστεί μια δίοπτρα νυκτός 3gen μπροστά από την κάμερα, προκειμένου να καταγράψει και τους "αόρατους" για το γυμνό μάτι στόχους. Το 1ο αντικείμενο που φαίνεται, είναι ένα πολιτικό αεροσκάφος όμως από το πουθενά προβάλει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε..
Είναι ένα ufo σχήματος V και μπορείτε να διακρίνετε 5 πηγές ενέργειας στην "άτρακτο" του.
Το ufo πετάει ίσως με 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από το αεροσκάφος και μας θύμισε κάπως το UFO που εμφανίστηκε στην Κίνα τον περασμένο μήνα.

Διαβάστε περισσότερα » »

Στα ύψη η διεθνής τιμή ζάχαρης, στο ναδίρ τη παραγωγή στην Ελλάδα


Στα ύψη η διεθνής τιμή ζάχαρης, στο ναδίρ τη παραγωγή στην Ελλάδα«Τον τελευταίο χρόνο η τιμή της ζάχαρης στις διεθνείς αγορές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία του προϊόντος.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η καλλιεργούμενη έκταση τεύτλων στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά είναι η μικρότερη στα χρονικά της καλλιέργειας και δεν ξεπερνά τις 57 χιλιάδες στρέμματα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη. Η αποθάρρυνση των γεωργών να καλλιεργήσουν τεύτλα προέκυψε από την άρνηση της διοίκησης της Ε.Β.Ζ. να δώσει πρόσθετα κίνητρα στην παραγωγή τεύτλων, καθώς το επιτρέπουν και οι ιστορικά υψηλές διεθνείς τιμές του τελικού προϊόντος. Κατόπιν πιέσεων των παραγωγών αλλά και προτάσεως που καταθέσαμε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( με την υπ' αριθμ. 7801/14-12-2010 ερώτησή μας), η ηγεσία του ΥπΑΑΤ δεσμεύτηκε για ένταξη της καλλιέργειας των τεύτλων στο καθεστώς επιδότησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης του μέτρου 1.3.2 του προγράμματος « Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδότηση της καλλιέργειας με 50 έως 60 ευρώ/στρέμμα, ικανή να καταστήσει ανταγωνιστική την καλλιέργεια των τεύτλων έναντι άλλων με θετικές επιπτώσεις και στα λειτουργικά της Ε.Β.Ζ., βοηθώντας τη σημαντικά και στα οικονομικά της. Επειδή λοιπόν το κρίσιμο διακύβευμα την περίοδο αυτή είναι να γίνουν έγκαιρα και σωστά όλες οι ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε η τευτλοκαλλιέργεια να ενταχθεί στο καθεστώς που προανέφερα, κατέθεσα σχετική ερώτηση προς το ΥπΑΑΤ για το συγκεκριμένο θέμα».
Ωστόσο εσφαλμένες επιλογές και πολιτικές και της σημερινής κυβέρνησης οδήγησαν την καλλιέργεια των τεύτλων στη συρρίκνωσή της σε πρωτόγνωρο βαθμό στα ιστορικά της χώρας», τονίζει σε ερώτησή του ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης, υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης αγροτικής ανάπτυξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, ενώ οι ανάγκες της χώρας σε ζάχαρη αγγίζουν τους 320 χιλιάδες τόνους ετησίως, από τους οποίους η εθνική ποσόστωση είναι στους 158 χιλιάδες τόνους, φέτος η χώρα μας εκτιμάται ότι θα καλύψει μόλις τους 30 – 35 χιλιάδες τόνους από την εγχώρια παραγωγή. Τους υπόλοιπους 280 – 290 χιλιάδες τόνους ζάχαρης θα αναγκαστεί να τους εισάγει από το εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα » »

Mόσχα προς Άγκυρα: "Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι αν κινδυνεύσει η Κύπρος"

Προειδοποιητική "σφαλιάρα" από αυτές που είχαν χρόνια να πέσουν στο σβέρκο της Άγκυρα έριξε η Ρωσία με αφορμή της παραληρηματικές δηλώσεις Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξάντρ Λουκασέβιτς της Ρωσίας, αφού υπενθύμισε ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα νόμιμο κράτος μόνο και....
κανένα άλλο (!), απέρριψε όλα τα επιχειρήματα του Ρ.Τ.Ερντογάν, τόνισε ότι "Μόνο τα ψηφίσματα του ΟΗΕ θα επιτρέψουν την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία κυριαρχία, υπηκοότητα και διεθνή νομική υπόσταση» και ότι "Οι δηλώσεις Εντογάν είναι πολύ σκληρές".

Εντύπωση προκάλεσε στους διπλωματικούς κύκλους ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ρωσικό ΥΠΕΞ δεν περιορίστηκε σε τυπικές διατυπώσεις, αλλά εμμέσως πλην σαφώς υπενθύμισε την παράνομη ύπαρξη του κατοχικού ψευδοκράτους (σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 541 του 1983 και 550 του 1984), υπενθυμίζοντας ότι εκεί καλούνται τα μέλη της διεθνούς κοινότητας «να μην αναγνωρίζουν κανένα κυπριακό κράτος πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και να μη διευκολύνουν και να μην παρέχουν κατ' ουδένα τρόπο βοήθεια στο αποσχιστικό μόρφωμα στο βορρά της νήσου της Κύπρου».

Παρασκηνιακά έχει υπάρξει ενημέρωση της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές από την Μόσχα ότι "Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες αν κινδυνεύσει η ασφάλεια της κυπριακής δημοκρατίας και έχουν τρόπους να το καταστήσουν αυτό σαφές"!

Η θέση που έλαβε η Μόσχα άφησε άφωνή την Άγκυρα που θεωρούσε ότι λόγω της ανάπτυξης καλών οικονομικών σχέσεων η Ρωσία θα "έριχνε νερό στο κρασί της" σε ότι αφορά την Κύπρο, αλλά η Ρωσία έφτασε να υπενθυμίσει μέχρι και την απορριπτική απόφαση του ΟΗΕ στο αυθαίρετο ψευδοκράτος που έστησαν οι κατοχικές δυνάμεις στην Βόρεια Κύπρο.

Οπως διαβεβαίωσε ο κ. Λουκασέβιτς, «η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Σ.Α. του ΟΗΕ παρείχε και θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και καθολικής διευθέτησης προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, των ενδοκυπριακών συμφωνιών υψηλού επιπέδου (των ετών 1977 και 1979) και της εθελουσίας, χωρίς έξωθεν πίεση, συναίνεσης των ίδιων των κυπριακών κοινοτήτων».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η τύχη της κυπριακής διευθέτησης βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των Κυπρίων, Ελλήνων και Τούρκων», όμως το «ευαίσθητο υλικό» των συνεχιζόμενων εφ' όλης της ύλης διακοινοτικών συνομιλιών στην Κύπρο δεν πρέπει να υφίσταται πίεση έξωθεν, πολύ περισσότερο στις παρούσες συνθήκες που η διαπραγματευτική διαδικασία προχωρά εξαιρετικά δύσκολα, γι' αυτό και το βασικότερο είναι να βοηθηθεί ο διάλογος και όχι «να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τα κοινά συμφέροντα των Κυπρίων με τα συμφέροντα άλλων πλευρών».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επαναβεβαίωσε ότι στηρίζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ Αυτό δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξάντρ Λουκασέβιτς, σημειώνοντας ότι «μόνο αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία κυριαρχία, υπηκοότητα και διεθνή νομική υπόσταση».

«Είναι προφανές ότι η Μόσχα θέλει να δείξει με σαφήνεια ότι η Κύπρος τελεί υπό την υψηλή διπλωματική και στρατηγική της προστασία» εκτιμούν διπλωματικές πηγές στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι Ρώσοι τάχθηκαν εκ νέου υπέρ ενός ενιαίου κράτους με βάση το πρότυπο «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία», κάτι το οποίο, αξίζει να σημειωθεί, ανέφερε στις δηλώσεις της και η Αμερικανίδα υπουργός, Χίλαρι Κλίντον, κάτι το οποίο διέφυγε από τα ελληνικά ΜΜΕ, πολλά εκ των οποίων θεώρησαν – εκτίμησαν ότι συντάχθηκε με τις θέσεις της Τουρκίας.

Η Μόσχα δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να στηρίξει την άριστη σχέση που έχει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί οι σχέσεις της με την κυβέρνηση Χριστόφια - παρά τις πολιτικές ρίζες στην Σοβιετική Ένωση που έχει ο τελευταίος - να μην είναι το ίδιο καλές όπως ήταν με τον μακαρίτη τον Τάσσο Παπαδόπουλο (υπάρχουν κύκλοι στη Μόσχα που λένε ότι ο Χριστόφιας ανέκαθεν ήταν πιο κοντά στο Λονδίνο παρά στην Μόσχα), αλλά το μέγεθος των ρωσικών επενδύσεων στη Κύπρο και η γνώση του γεγονότος ότι τυχόν επανένωση υπό τουρκική κηδεμονία θα ανατρέψει όλη της στρατηγική ισορροπία στην Α.Μεσόγειο σε βάρος της Ρωσίας, κάνει να μην "σηκώνει μύγα στο σπαθί της".

Μία αιτία "παγώματος" των σχέσεων με την κυβέρνηση Χριστόφια είναι η ματαίωση σειράς εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ρωσία, όπως των ρουκετοβόλων Smerch, των αντιαρματικών πυραύλων Kornet-E κλπ.

Επίσης η Μόσχα ενδιαφέρεται μέσω της Gazprom, να αποκτήσει ενεργό ρόλο στο ενεργειακό "Ελ Ντοράντο" της Α.Μεσογείου.

Η Ρωσία με δεδομένη την πολιτική αναταραχή στην Συρία και την έκθεση σε κίνδυνο της μοναδικής ναυτικής βάσης στην Α.Μεσόγειο, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κινδυνεύσουν τα πολιτικά κεκτημένα στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό δηλώνει τώρα "παρούσα" και κόβει τον αέρα του Ερντογάν, όπως δεν τόλμησε να τον κόψει κανένας άλλος μέχρι τώρα.
Διαβάστε περισσότερα » »

Μία εφορεία για κάθε νομό, εξαιρούνται Αττική και Θεσσαλονίκη

 

Σε εφαρμογή τίθεται τον Οκτώβριο το σχέδιο της κυβέρνησης για κατάργηση 213 εφοριών σε όλη τη χώρα.
Σε κάθε νομό της χώρας εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μία εφορία, και οι υπόλοιπες θα καταργηθούν. Το προσωπικό θα...
μετακομίσει στη μεγαλύτερη πόλη του νομού όπου και θα δημιουργηθεί η νέα μεγάλη εφορία. Θα παραμείνουν 20 εφορίες στον νομό Αττικής, 6 στη Θεσσαλονίκη και 49 στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στις 75 εφορίες που θα παραμείνουν δεν θα διενεργούνται συναλλαγές με τους φορολογούμενους, δεν θα υποβάλλονται πλέον δηλώσεις, ούτε θα εκδίδονται βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Ολα αυτά καθώς και η υποβολή δηλώσεων και η έκδοση πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά είτε μέσω του ΤΑΧΙSNET είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπάρχουν ήδη στους Δήμους, ενώ οι πληρωμές φόρων θα γίνονται αποκλειστικά μέσω των τραπεζών. Οπως τονίζεται σε έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν αρκετές στρεβλώσεις στη διάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Πολλές περιπτώσεις σύστασης ΔΟΥ της περιφέρειας έγιναν χωρίς συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων και πιέσεων τοπικών παραγόντων. Ειδικά για τον νομό Αττικής προτείνεται:

1. Η δημιουργία μιας ΔΟΥ που θα περιλαμβάνει τους χίλιους μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και η κατάργηση των τριών ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών με τη διάσπαση των φορολογούμενων στις αντίστοιχες ΔΟΥ της έδρας των ανωνύμων εταιρειών.

2. Να παραμείνει η ΔΟΥ Πλοίων, στην οποία πρέπει να μεταφερθούν όλα τα πλοία της Αττικής που σήμερα παρακολουθούνται από άλλες ΔΟΥ, όπως του Λαυρίου και της Ελευσίνας,

3. Διατήρηση της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία θα έχει στην αρμοδιότητά της τη φορολογία των εισοδημάτων που αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή.
Διαβάστε περισσότερα » »

Κατεδαφίζονται 22 κτίσματα του Sani στην Χαλκιδική

Απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις της (υπ΄ αριθμ. 2034 -2036/2011), τις αιτήσεις ιδιοκτητών πολυτελών κατοικιών εντός της δασικής και παραθαλάσσιας περιοχής Σταυρονικήτα (Κασσάνδρα) Χαλκιδικής, που ζητούσαν να ανακοπούν (ανατραπούν) παλαιότερες αποφάσεις της....
Ολομέλειας, που είχαν κρίνει ότι είναι παράνομη η ανέγερση 22 τέτοιων κατοικιών.
Η δημοσίευση των τριών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σηματοδοτεί την κατεδάφιση των 22 κατοικιών, καθώς οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με τις οποίες ανεγέρθηκαν, κρίθηκαν αμετάκλητα παράνομες.

Συγκρεκριμένα, η εταιρεία «Σάνη» κατά τα έτη 1995 - 1998 κατασκεύασε βίλες και συγκρότημα πολυτελών κατοικιών μέσα σε παραθαλάσσια δασική έκταση 2.233 στρεμμάτων στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής. Ακολούθως, η εταιρεία πώλησε τα ακίνητα αυτά σε ιδιώτες.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει εκπρόσωποι δύο οικολογικών οργανώσεων από τη Θεσσαλονίκη και εκπρόσωπος της κοινότητας Νέας Φώκαιας, ζητώντας να ακυρωθούν οι οικοδομικές άδειες, που εξέδωσε το πολεοδομικό γραφείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, την τριετία 1995 - 1998, και με τις οποίες επετράπη στην «Σάνη» να χτίσει βίλες και το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών.

Όμως, τόσο η Ολομέλεια του ΣτΕ, όσο και το Ε΄ Τμήμα, με σειρά αποφάσεων τους (533 - 535/2003 κ.λπ.), ακύρωσαν ως παράνομες τις οικοδομικές άδειες, που επέτρεψαν την ανέγερση στην επίμαχη περιοχή.

Ακολούθως, ορισμένοι από τους ιδιοκτήτες των πολυτελών κατοικιών προσέφυγαν εκ νέου στο ΣτΕ και ζητούσαν την τριτανακοπή των σε βάρος τους αποφάσεων της Ολομέλειας.

Ωστόσο, με τις τρεις αποφάσεις της η Ολομέλεια του Συμβουλίου έκρινε ότι η οικοπεδοποίηση και γενικότερα η χρησιμοποίηση για οικιστικούς σκοπούς ιδιωτικών ή δημόσιων δασών, που συνεπάγεται εξάλειψη της δασικής μορφής τους, απαγορεύεται από το Σύνταγμα, όπως επίσης και ότι η οικιστική αξιοποίηση δεν συνιστά λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ο οποίος θα δικαιολογούσε, κατ' αρχήν, τη μεταβολή του προορισμού του δάσους. Κρίθηκε ακόμη από το ΣτΕ ότι με την ακύρωση των οικοδομικών αδειών δεν υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα της περιουσίας των ιδιοκτητών ακινήτων, αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά ούτε και παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα, όπως υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, το μέτρο της ακύρωσης των οικοδομικών αδειών δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Κι αυτό επειδή επιδιώκεται η προστασία των δασών.

Όπως αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ οι επίμαχες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν, καθώς η διοίκηση υπέλαβε ότι το από 23.3./8.4.1965 Βασιλικό Διάταγμα αποτελούσε ρυμοτομικό σχέδιο.

Κατόπιν αυτού, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τη Διοίκηση, η οποία τους δημιούργησε τη δικαιολογημένη πεποίθηση ότι οι επίμαχες οικοδομικές άδειες ήταν νόμιμες (αυτές δηλαδή που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 23.3./8.4.1965 Βασιλικό Διάταγμα).

Σημειώνουν, μάλιστα, οι δικαστές ότι τη δυνατότητα αυτή την είχαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από την πρώτη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που εκδόθηκε σε βάρος τους το 2004 (απόφαση 335/2004).

Διαβάστε περισσότερα » »

Μιχάλης Ιγνατίου: Το παραμύθι του Αχμέτ στη Χίλαρι

Μπορεί οι πάντες να αφοσιωθήκαμε στις δηλώσεις της κ. Χίλαρι Κλίντον για την οικονομία -δηλώσεις πολύ υποστηρικτικές για την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό της- αλλά οι υποψιασμένοι για τα εθνικά θέματα δικαιολογημένα «κόλλησαν» στα λεγόμενά της για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Τουρκία.


Διαβάζω στα επίσημα πρακτικά της «κλειστής» ενημέρωσης ανώτερου αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η Αμερικανίδα υπουργός πιάστηκε στη «φάκα» που της έστησε ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος «εξέφρασε (δήθεν) τη χαρά του να δει την ενωμένη Κύπρο να αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.». Σύμφωνα πάντα με τα πρακτικά «η κ. Κλίντον συμφώνησε αμέσως μαζί του και υποσχέθηκε ότι θα πράξει οτιδήποτε μπορεί για να υποστηρίξει τις συνομιλίες». Βέβαια, στη συνέχεια οι αξιωματούχοι που τη συνόδευαν ξεκίνησαν τις διευκρινίσεις, αλλά η ουσία παραμένει: για μία ακόμη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες συντάχθηκαν με την Τουρκία στο Κυπριακό και αυτή η πράξη από μόνη της είναι απαράδεκτη.


Η επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε υποχρέωση και έπρεπε να παραμείνει «ανεξάρτητη», όπως ισχυρίζεται κάθε φορά που συναντά τους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι είναι πάντα σημαντική πηγή οικονομικής ενίσχυσης για τους Αμερικανούς πολιτικούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έχει απειλήσει ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την Ε.Ε. εάν η Κύπρος αναλάβει την προεδρία της, το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως είναι προγραμματισμένο. Με βάση το γεγονός αυτό, η Άγκυρα έχειξεκινήσει εκστρατεία να πείσει τους πάντες ότι ο Ιούνιος του 2012 πρέπει να τεθεί ως καταληκτικό χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις. Ο γενικός γραμματέας των Ην. Εθνών, ένας άβουλος πρώην διπλωμάτης που άγεται και φέρεται από τεχνοκράτες όπως ο Λιν Πάσκοε και ο Αλεξάντερ Ντάουνερ, έσπευσε να αποδεχθεί το απαράδεκτο τουρκικό αίτημα στοχεύοντας στην εκμετάλλευση της προοπτικής της προεδρίας της Ε.Ε. εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ξεκίνησαν όλοι να λένε ένα «όμορφο παραμυθάκι», όπως αυτό που περιέγραψε ο Νταβούτογλου στην κ. Κλίντον, ότι δηλαδή θα δημιουργήσει σε όλη την Υφήλιο απέραντη χαρά η ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από το κατασκεύασμα της διζωνικής δικοινοτικής Κύπρου.
Το ζήτημα είναι πολύ απλό: Η επιβολή του χρονοδιαγράμματος και ο εκβιασμός εναντίον των Ελληνοκυπρίων, δεν πρέπει να περάσει. Η λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι χειρότερη και από τη διχοτόμηση. Είναι μία ρατσιστική λύση, που θα υποδουλώσει τους Ελληνοκύπριους στην Τουρκία και μάλιστα με την υπογραφή του ηγέτη τους (όποιος και να ’ναι αυτός).

Είναι δε μεγάλο δυστύχημα ότι τα δύο μεγάλα κόμματα του νησιού, το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, επιμένουν να υποστηρίζουν αυτή την απαράδεκτη λύση, η οποία θα εξαφανίσει σιγά-σιγά το ελληνικό στοιχείο από την Κύπρο.
Ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, που έπρεπε ήδη να αναλάβει τις ευθύνες του και να ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων για τη φοβερή τραγωδία στο Μαρί, δεν έχει απορρίψει με ισχυρό τρόπο, όπως όφειλε, την επιβολή του χρονοδιαγράμματος με αποτέλεσμα η Κύπρος, έχοντας ένα ηγέτη που απώλεσε την εμπιστοσύνη του λαού του, να εκβιάζεται και να απειλείται σε καθημερινή φάση για να αποδεχθεί τη ρατσιστική λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που εμπνεύσθηκε ο Χένρι Κίσινγκερ και έκαναν σημαία ο πρώην πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης, οι διάδοχοί του στον ΔΗΣΥκαι το ΑΚΕΛ…

Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι ανάθεμα για την Κύπρο, όπως ανάθεμα είναι και η διχοτόμηση…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αναχωρεί σιγά-σιγά από την Κύπρο ο Αμερικανός πρέσβης Φρανκ Ούρμπανσικ. Αρχισε τις δεξιώσεις και τις εκδηλώσεις… αποχαιρετισμού. Είναι ο χειρότερος Αμερικανός διπλωμάτης που πέρασε από την Κύπρο και ξεπερνά ακόμα και αυτόν τον ανεκδιήγητο Μάικλ Κλόσον, ο οποίος απειλούσε τον μακαρίτη Τόμας Γουέστον ότι θα τον «έδινε» για τις (δήθεν) φιλικές σχέσεις του με τον Τάσσο Παπαδόπουλο. Ο Ούρπανσικ δεν προσέφερε τίποτα στις κυπρο-αμερικανικές σχέσεις.

Πολλαπλασίασε τους εχθρούς της Αμερικής. Το χειρότερό του αμάρτημα ήταν ότι πίστεψε τις «πηγές» της Πρεσβείας και κάρφωσε στην Ουάσινγκτον αθώους Κύπριους πολίτες οι οποίοι απλά δεν συμφωνούν με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αναμένω με ενδιαφέρον την αποχαιρετιστήρια συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λένε πως ο κ. Χριστόφιας ετοιμάζει την εκδίκησή του για το καψώνι που του επέβαλε ο αποκαλούμενος «Φρανκ της Αντιτρομοκρατίας».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να αντιδράσει δυναμικά στις απειλητικές δηλώσεις του νεοσουλτάνου Ταγίπ Ερντογάν και τουλάχιστον ως δείγμα της δυσαρέσκειάς του να αναβάλει αυτό το μασκαραλίκι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο πιστεύει μόνο ο ίδιος.
Διαβάστε περισσότερα » »

Οι πάγοι λιώνουν, το Σουέζ της Αρκτικής εμφανίζεται

Η συρρίκνωση του παγωμένου θαλάσσιου όγκου, που καλύπτει περίπου το ήμισυ της αρκτικής περιοχής, καθιστά πλέον εφικτή τη διέλευση όλο και περισσότερων αλλά και μεγαλύτερων πλοίων.
Την υποβάθμιση της «δύναμης» της Διώρυγας του Σουέζ φοβούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι (π.χ. Αίγυπτος) στο άκουσμα των προαναγγελιών της Ρωσίας, η οποία σχεδιάζει να «αναβιώσει» ένα πέρασμα που είχε επιχειρηθεί να διανοιχθεί στο παρελθόν, επί Σοβιετικής Ενωσης, προκειμένου η πρόσβαση προς τις αγορές της Ασίας, που «διψούν» για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πρώτες ύλες, να γίνει ευκολότερη.

Απόπειρες από το 1932
Παράλληλα, η Μόσχα επιδιώκει να ανοίξει, όσον το δυνατόν ταχύτερα, ο δρόμος για την έρευνα και τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων -που αναμένεται να είναι πολύ σημαντικά- υδρογονανθράκων στην Αρκτική.

Η πρώτη απόπειρα διάνοιξης θαλάσσιου διαδρόμου στην περιοχή έγινε το 1932. Η διαδρομή, μέσω του Βερίγγειου Πορθμού (το πέρασμα αυτό την εποχή εκείνη παρέμενε ανοικτό από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο), ήταν δύο φορές πιο σύντομη, άρα και πιο συμφέρουσα από το ταξίδι των 13.000 μιλίων από το Ρότερνταμ στη Γιοκοχάμα, μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ρωσικής εταιρείας ΟΑΟ Novatek, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού φυσικού αερίου της Ρωσίας και του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου της χώρας, ακολουθώντας αυτό το δρομολόγιο, το ταξίδι θα είναι κατά 40% πιο σύντομο και κατά 20% πιο φθηνό.

Και χωρίς... πειρατεία
Επιπλέον, σήμερα, ο φόβος της σύγχρονης πειρατείας στις ακτές της ανατολικής Αφρικής αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα «πλεονεκτήματα» που προσφέρει αυτή η επιλογή.

Ρωσικές εταιρείες, όπως η Sovcomflot (πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική ναυτιλιακή εταιρεία και έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων στον κόσμο που προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς αργού πετρελαίου, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου), έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικές αποστολές στην Αρκτική, καθώς ο Ρώσος πρωθυπουργός, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε, προκειμένου το «νέο» αυτό «βόρειο πέρασμα» να είναι προσβάσιμο και ασφαλές καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου.

Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, η Μόσχα θα πρέπει να επενδύσει συνολικά περίπου 30 δισ. ρούβλια (1,1 δισ. δολάρια) για την αναβάθμιση των λιμένων της περιοχής, για τον εκσυγχρονισμό με, νέας τεχνολογίας, παγοθραυστικά του στόλου της και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.

Επιχειρηματικοί κύκλοι στη Ρωσία επισημαίνουν πως το ενδιαφέρον αλλά και η στρατηγική σημασία του περάσματος θα αυξάνει όλο και περισσότερο, όσο θα αυξάνει η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο «στα ανατολικά», δηλαδή στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότιο Κορέα και την Σιγκαπούρη.
Γάλλοι στη χερσόνησο Γιαμάλ

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του Ρώσου πρωθυπουργού, προτεραιότητα της ρωσικής κυβέρνησης και του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom, είναι έως το 2020 η περαιτέρω ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη χερσόνησο Γιαμάλ.

Στόχος της ρωσικής πολιτικής είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό επετεύχθη συμφωνία με τη γαλλική Total για την από κοινού επένδυση 38 δισ. δολαρίων για την εφαρμογή του σύνθετου προγράμματος αξιοποίησης του κοιτάσματος και παραγωγής υγραερίου (SPG) στη χερσόνησο Γιαμάλ, όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί σύγχρονο εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου, συγκοινωνιακή υποδομή, καθώς και το νέο αρκτικό λιμάνι Σαμπέτα.

Τα πρώτα δεξαμενόπλοια θα αρχίσουν να φορτώνουν εμπορεύματα στους τερματικούς του σταθμούς το 2018.Πλώρη πάντως για την Αρκτική φαίνεται πως έχουν βάλει ήδη και Ελληνες εφοπλιστές. *

Διαβάστε περισσότερα » »

Κύμα προσλήψεων με κομματικά κριτήρια χρώματος… «πράσινου»

Κύμα προσλήψεων με κομματικά κριτήρια χρώματος… «πράσινου» σημειώνεται στην υπό κρατικό έλεγχο ΛΑΡΚΟ από τις βουλευτικές και κυρίως από τις δημοτικές εκλογές και μετά.
Συνολικά από τον Οκτώβριο του 2009 και την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 43 προσλήψεις από τις οποίες οι 7 είναι με δίμηνες συμβάσεις και οι υπόλοιπες 36 έχουν ήδη μετατραπεί σε αορίστου χρόνου!

Πρόκειται, όπως ομολογούν παράγοντες του ΥΠΕΚΑ αλλά και εργαζόμενοι σε θέσεις «κλειδιά» μέσα στην εταιρεία, για εξόφληση προεκλογικών γραμματίων και των δύο αναμετρήσεων, αφού η πλειονότητα των «επιτυχόντων» προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι, ενώ από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι τις δημοτικές είχαν πραγματοποιηθεί 6 προσλήψεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία αρμόδιων υπηρεσιών της εταιρείας, από τις δημοτικές μέχρι σήμερα πέρασαν την πόρτα 37 άτομα! Τι σημαίνει αυτό;
Οπως καταγγέλλει ο περιβαλλοντικός σύλλογος Μεσσαπίας ΓΑΙΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες μέρες πριν, οι προσληφθέντες «είχαν επιστρατευθεί στις δημοτικές εκλογές είτε ως υποψήφιοι σύμβουλοι είτε ως προπαγανδιστές υπέρ του συγκεκριμένου συνδυασμού, που πλειοψήφησε (ΠΑΣΟΚ), έχοντας την απροκάλυπτη στήριξη της ΛΑΡΚΟ».

Ο σύλλογος μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα ατόμων που προσελήφθησαν ενώ ήταν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα υποψήφιοι ή «στρατευμένοι» με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου Μεσσαπίων, Ιωάννη Μπουροδήμου. Μεταξύ των 43 ατόμων συγκαταλέγονται και 8 που προσελήφθησαν ως επιστημονικό προσωπικό (μηχανολόγοι, μηχανικοί, μεταλλειολόγοι).
Πώς γίνονται όμως οι προσλήψεις σε μια εταιρεία της οποίας το 55% κατέχει το ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ της επίσης δημόσιας ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας; «Στο μιλητό», λένε στελέχη της εταιρείας και του ΥΠΕΚΑ αλλά και μερίδα εργαζομένων.


«Για την κάλυψη άμεσα παραγωγικών αναγκών -κυρίως εποχικών- η διοίκηση έχει εγκρίνει τη σύναψη μικρού αριθμού, κυρίως δίμηνων, συμβάσεων εργασίας στα εργοτάξιά της, όπου η επιλογή γίνεται από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό των τοπικών κοινωνιών, με βάση τις αιτήσεις πρόσληψης που έχουν κατατεθεί για τις ειδικότητες που έχει ανάγκη η εταιρεία. Αυτό συμβαίνει και στα μεταλλεία Ευβοίας, τα οποία υπάγονται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου ειδικά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2011 έχουν συναφθεί επτά δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κυρίως εκτάκτων αναγκών» είναι η επίσημη απάντηση της διοίκησης της ΛΑΡΚΟ σε ερώτηση της εφημερίδας σχετικά με πραγματοποιηθείσες προσλήψεις από τον Νοέμβριο 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 καθώς και κατά τον τελευταίο μήνα. Απάντηση δηλαδή δεν πήραμε για τις μετεκλογικές προσλήψεις.

Υπογράμμισαν πάντως ότι η διοίκηση από τον Μάρτιο του 2010 που ανέλαβε μείωσε το προσωπικό υπερδιπλασιάζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή, απέδωσαν τις καταγγελίες σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και τόνισαν ότι τα κέρδη προ φόρων για το 2010 ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 105,5 εκατ. στη χρήση του 2009.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΑΙΑ και δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Νίκος Χασάνδρας, εγκαλεί τη διοίκηση, τονίζοντας: «Δεν έχει δημοσιευθεί καμία προκήρυξη ή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εποχικό ή μη προσωπικό ανά ειδικότητα και κατηγορία σε τοπική εφημερίδα ή στο Διαδίκτυο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κρυφά και μέσω… μέσου. Οι αιτιάσεις μας είναι συγκεκριμένες: ίση μεταχείριση απέναντι στους πολίτες και αποκατάσταση του περιβάλλοντος για την καταστροφή που επί 43 χρόνια κάνουν στην περιοχή μας».

Στελέχη της εταιρείας μιλώντας στην εφημερίδα ανέφεραν ότι «ανοιχτές προκηρύξεις δεν γίνεται να υπάρξουν, γιατί η παραγωγική διαδικασία επιτάσσει άμεση κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Οι διευθυντές γνωρίζουν το τοπικό εργατικό δυναμικό και επιλέγουν εκείνοι. Αν όμως έχεις έναν δήμαρχο και σου πει βάλε και δέκα δικούς μου, θα τους βάλεις»! Το πελατειακό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον γκρεμό συνεχίζει τη θριαμβευτική του πορεία!

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Ιωάννης Μπουροδήμος, έχει οργανική θέση γεωλόγου στη ΛΑΡΚΟ από το 1988. «Εδώ και 12 χρόνια που εκλέγεται δήμαρχος Διρφύων διατηρεί οργανική θέση γεωλόγου στην εταιρεία χωρίς να εργάζεται, αφού εκτελεί τα καθηκοντά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παίρνει μάλιστα και πριμ παραγωγικότητας! Αραγε με ποιον τρόπο τοπικός άρχοντας μισθοδοτούμενος από εταιρεία που επιφέρει μεγάλη περιβαλλοντική όχληση μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του μπορεί και να την ελέγξει αποτελεσματικά;» διερωτάται ο Νίκος Χασάνδρας της ΓΑΙΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Μπουροδήμος διευκρινίζει ότι «η διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη και προβλεπόμενη. Το πριμ παραγωγικότητας είναι ενσωματωμένο στη μηνιαία μισθοδοσία όλων των εργαζομένων και εξαρτάται από την παραγωγή της εταιρείας».
Σχετικά με τις καταγγελίες για ρουσφετολογικές προσλήψεις που, όπως υποστηρίζουν σύλλογος και μερίδα εργαζομένων, προώθησε, σχολιάζει: «Ο καθένας μπορεί να αναφέρει ό,τι θέλει. Αυτά δεν ισχύουν. Η διοίκηση παίρνει αποφάσεις και οι προσλήψεις γίνονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της εταιρείας. Το προσωπικό είναι το απολύτως απαραίτητο».

Ερώτηση για το θέμα των κομματικών προσλήψεων έχουν κάνει μέσα στους τελευταίους μήνες οι βουλευτές της Ν.Δ. Μιχάλης Γιαννάκης, βουλευτής Βοιωτίας, και Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Ευβοίας ο οποίος δήλωσε:
«Σε μια εποχή που η ΛΑΡΚΟ κινδυνεύει ακόμη και με κλείσιμο και εκατοντάδες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, θεωρώ ότι είναι ηθικά απαράδεκτο να γίνονται μικροκομματικές προσλήψεις».

Στην ερώτησή του ζητούσε να μάθει «βάσει ποιων διατάξεων ή σχετικής προκήρυξης η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προσλάβει προσωπικό και σύμφωνα με ποιο οργανόγραμμα έχει διαπιστώσει ανάγκες σε προσωπικό», για να λάβει μια… μη απάντηση από τον τότε υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι ανάγκες σε προσωπικό «…καλύπτονται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και ουδέποτε με κομματικά κριτήρια»…
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»Στο Γραφείο της Διοικήτριας του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου κας Μπούρτσου Αναστασίας την Παρασκευή 22-07-2011 ανέλαβε καθήκοντα και υπέγραψε την σχετική σύμβαση η Επικουρικός Ιατρός κα Δεληγιάννη Μαρία Παιδίατρος Επιμ. Β΄ αναβαθμίζοντας την λειτουργική επάρκεια της Παιδιατρικής κλινικής.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους συμπολίτες της ευρύτερης περιοχής ότι από 1 Αύγουστου 2011  η Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν Πτολεμαΐδας θα λειτουργεί πλήρως με εφημεριακή κάλυψη όλων των ημερών.
Διαβάστε περισσότερα » »