Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ΔυναμικούΞεκινά στις 19-9-2013
     η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του
     Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την 
     επιχορήγηση
«επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων
 πτυχιούχων  ανωτάτωνεκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην
απασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν
αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/5-6-2012 Δημόσια
Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου
σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε
δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν
τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες,
ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20
ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 € την
ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.
Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να
είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν
δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης
τους), να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα
(από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο
για τις ανάγκες του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου