Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Εορδαίας
Πτολεμαΐδα
 
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (Βοηθοί Ηλεκτρολόγου)
8 μήνες
2

Αιτήσεις θα γίνονται απο 20/12/2013 έως και 30/12/2013
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων από 08:00πμ έως 14:00μμ στο γραφείο προσωπικούΗ Δήμαρχος
Παρασκευή Βρυζίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου