Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΟΑΕΔ: Κάντε αίτηση για το πρόγραμμα 10.000 ανέργων Κοινωφελούς χαρακτήρα
Ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 η Δημόσια Πρόσκληση για την απασχόληση 10.000 ανέργων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», καθώς εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του (asep.gr) και του ΟΑΕΔ (oaed.gr). Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. [Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε την Πέμπτη 26-9-2013 και λήγει την Παρασκευή 11-10-2013 στις 12:00 το μεσημέρι και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων (επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου).

Τελευταία ενημέρωση:  Τετάρτη 02-10-2013, 16:33

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

[Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].
Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
4)  Ηλικία και
5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
:

1 Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση (11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή).

2 Για την εφαρμογή της παρούσης, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1, και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

3 Στην περίπτωση που ένας /ή και οι δύο από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο
σύζυγοι της κατηγορίας 1.

4 Στην περίπτωση ̟που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και οι δύο σύζυγοι της πρώτης κατηγορίας χωρίς να πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο
αιτήσεις.

5 Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ορίζεται ο γονέας ο οποίος ζει μόνος έχοντας εξαρτώμενα μέλη και ασκεί κατ'Α αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

6 Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος  που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατάρτισης δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της ανεργίας.

7. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29  πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

8. Κρίσιμος χρόνος συμπλήρωσης των κατά περίπτωση ετών ηλικίας των ενδιαφερομένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

[Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].


Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πλήρες κείμενο με τη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος στο οποίο θα δείτε όλες τις πληροφορίες για:
TΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ.α. 

Προστίθεται δε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες με όλες τις θέσεις ανά περιοχή, παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης που μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του www.asep.gr και από εδώ.

Όπως επισημαίνει η αρχή, οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2013 την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Προσοχή: Λόγω υψηλού φόρτου από τον αυξημένο αριθμό επισκέψεων, το site του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr πέφτει αρκετά συχνά. Δοκιμάστε ξανά επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου μετά από λίγη ώρα (για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-9989114, 210-9989115, 210-9989116, 210-9989148, 210-9989729, 210-9989537, 210-9989856, 210-9989857, 210-9989125, 210-9989009, 210-9989144, 210-9989146, 210-9989186, 210-9989266, 210-9989182, 210-9989136
από 08:00 - 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτηρα

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

express

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου