Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης: Προκήρυξη για 6 ειδικούς συνεργάτες με σύμβαση διάρκειας 1 έτους

ergasiaΤο Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, με βάση την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό Ανάθεσής της, ύστερα από την απόφαση αρ. πράξης 5/2013 της 17/06/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της και στο πλαίσιο της Δράσης 6 (Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης), προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με Συνεργάτες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/11.01.2012, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων ειδικοτήτων, Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου ή Κοινωνιολόγου.
Οι συμβάσεις θα συναφθούν για την υλοποίηση της Δράσης 10 «Συμβουλευτική Απασχόλησης» του εγκεκριμένου σχεδίου με τίτλο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», καθώς και για υλοποίηση των συνεντεύξεων στα πλαίσια της δράσης 3 «Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση», της δράσης 4 «Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των νέων επιστημόνων, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση» και της δράσης 5 «Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των αγροτών, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση». Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4641/28-11-2012 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Πιο αναλυτικά η συνεργασία θα αφορά σε :
Α) Δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Π.Ε.-Τ.Ε.) ή Ψυχολόγους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν κατά προτίμηση τριετή (3) εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους, στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι 45-60, γυναίκες – μακροχρόνια άνεργες – με απαξιωμένα επαγγελματικά προσόντα – τεχνολογικά αναλφάβητες – αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ..
Β) Δύο (2) Ψυχολόγους ή Κοινωνιολόγους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν, κατά προτίμηση, πενταετή (5) εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους, στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως αναφέρονται παραπάνω,
ή
κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με σχετική εξειδίκευση που να διαθέτουν τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία, μετά το τέλος των σπουδών του, στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Γ) Δύο (2) Κοινωνιολόγους ή Ψυχολόγους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν, κατά προτίμηση, πενταετή (5) εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους, στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως αναφέρονται παραπάνω,
ή
κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με σχετική εξειδίκευση που να διαθέτουν τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία, μετά το τέλος των σπουδών του, στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι τα γραφεία πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων του έργου, που θα λειτουργήσουν στους παρακάτω φορείς :
· Δήμο Κοζάνης
· Δήμο Εορδαίας
· Δήμο Βοϊου
· Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
Κατά την αξιολόγηση, βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια :
· Εμπειρία (στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι 45-60, γυναίκες – μακροχρόνια άνεργες – με απαξιωμένα επαγγελματικά προσόντα – τεχνολογικά αναλφάβητες – αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ.),
· Εκπαίδευση (Σπουδές, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ),
· Προσωπικότητα-Έκφραση
Τα κριτήρια της εμπειρίας και της εκπαίδευσης θα πρέπει να τεκμηριώνονται από σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τίτλοι σπουδών, κλπ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις και να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
· Αίτηση (*),
· Βιογραφικό σημείωμα,
· Τίτλους σπουδών, και
· Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
στα γραφεία του ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ, Ν. Πλακοπίτη 4, 50100 Κοζάνη, τηλ 2461049580 – 2461049570, έως τις 10/07/2013, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή από 9:00 έως 14:00.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ www.eknkoz.gr/aithsh.pdf
Το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Για το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου