Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

31 προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ ΑΗΣ Μελίτη (Φλώρινα)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει με προκήρυξη της ,προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο νομό Φλώρινας.Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες και οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις οι κάτωθι:
ΠΕ Μηχανικών (Με καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας) 1

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 28

ΔΕ Μετακινητών Βαρών με χρήση Ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας (Μανουβραδόρος) 1

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εργαλειομηχανών (Τορναδόρων) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 - Τ.Κ 53071 Μελίτη / Φλώρινας, απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κούσια Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας: 23850-39075, 23850-56212).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

όλη η προκήρυξη της ΔΕΗ εδώ

radioflorina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου