Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

237 άτομα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (8μηνα)

 Tην προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων τριάντα επτά (237) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης.
 
kozan.gr
 
 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   Διακοσίων τριάντα επτά  (237) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. -  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσιακή
Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
8μήνες
42
102
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8μήνες
10
103
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
8μήνες
15
104
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
8μήνες
8
105
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων  ή Φορτωτών)
8μήνες
13
106
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8μήνες
6
107
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
8μήνες
89
108
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
8μήνες
15
109

Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
8μήνες
3
110
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
8μήνες
4
111
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
16
112
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
10
113
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
8μήνες
5
114
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί  Γεωργικών Ελκυστήρων
8μήνες
1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου