Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Μετά τους ενεργειακούς δήμους προσέφυγαν στο ΣτΕ – για το ζήτημα του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης – και οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας – Το Δεκέμβριο του 2013 η εκδίκαση

deiΔικαστικός πόλεμος ξεκίνησε για την κατανομή του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς- το γνωστό δηλαδή ΕΑΠ. Ο δικαστικός πόλεμος ξεκίνησε μετά και την προσφυγή των δύο περιφερειών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Μακεδονίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για υπεράσπιση του 50% του γνωστού λιγνιτόσημου, αφού θεωρούν ότι τους ανήκει και δεν πρέπει να το πάρουν οι δήμοι.
Η προσφυγή  κατατέθηκε από γνωστή δικηγορική εταιρεία των Αθηνών κατά του δήμου Μεγαλόπολης και των άλλων ενεργειακών δήμων της χώρας, οι οποίοι όπως είναι γνωστό ζητούν την εξολοκλήρου διαχείριση του πόρου για τις περιοχές τους, αφού θεωρούν ότι αυτοί έχουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και θα πρέπει να έχουν λόγο για τα έργα που γίνονται στους δήμους τους.Η εκδίκαση αναμένεται για το Δεκέμβριο του 2013 και σίγουρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού πρόκειται για «εμφύλιο» της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία «μάχη» μεταξύ του α’ και του β’ βαθμού της αυτοδιοίκησης
Διαβάστε την προσφυγή
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Τμ. Β΄)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Του Νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (δευτεροβάθμιος Ο.Τ.Α.), που  εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά
1. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» (πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α.), που εδρεύει
στο Αμύνταιο Φλώρινας και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» (πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α.), που εδρεύει
στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» (πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α.), που εδρεύει
στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα.Δικηγορική Εταιρεία
Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα – Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
www.publiclaw-lawfirm.grwww.apapaconstantinou-lawfirm.gr
4. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» (πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α.), που
εδρεύει στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που
εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου
Φλωρίνης και εκπροσωπείται νόμιμα.
Και υπέρ του κύρους
Της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/06.02.2013
Αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Κατανομή, Διάθεση και Καταβολή του Τέλους
Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος
από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ. 400/22.02.2013).
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 4 Δεκεμβρίου 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σύμβουλος και Ε. Νίκα
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/06.02.2013 Απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(«Κατανομή, Διάθεση και Καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών
περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς»),
η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του Δικηγορική Εταιρεία
Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα – Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
www.publiclaw-lawfirm.grwww.apapaconstantinou-lawfirm.gr
4. Να καταδικαστούν οι αιτούντες στη δικαστική μας δαπάνη.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό Δικηγόρου
8o Θέμα ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα
στις 30/4/2013 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από
την αρ. Πρωτ27172/2042/26-4-2013 Πρόσκληση της κ. Προέδρου ,
σύμφωνα:
1) με τις διατάξεις α)των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη
του άρθρου 176 του Ν.3852/2010,
ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ1-ΨΓΘ2)με την αριθμ. 2/6-1-2013 απόφαση της 1ης ειδικής συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου
3) με την α.π. 1/1/2-1-2013 απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία ορίσθηκαν
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο από 1/1/2013
έως 31/8/2014
4) την α.π. 1283/637/9-1-2013 απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία ορίσθηκε
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
περίοδο από 1/1/2013 εως 31/8/2014, για την συζήτηση και λήψη απόφασης
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
………………………………………………..…………………………………..………………………………
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :
1. Νικολάκου Κων/να, Αντιπεριφερειάρχης, ως Πρόεδρος
2. Κονοπισσόπουλος Μιλτιάδης
3. Μπακούρος Γεώργιος
4. Λυτρίβης Νικόλαος
5. Μανδρώνης Κωνσταντίνος
6. Βαλασόπουλος Παναγιώτης
7. Σούκουλη – Βιλιάλη – Πανοπούλου Μαρία-Ελένη ως Μέλη
Το μέλος της επιτροπής κ.Παπαγγελόπουλος απουσίαζε από τη συζήτηση
του παρόντος θέματος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ.Αλίκη Βελίκα , δικηγόρος που
υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ
Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ1-ΨΓΘΓια την τήρηση των πρακτικών παρευρίσκεται η κ.Μαρία Καραλή , υπάλληλος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Η κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής το με α.π
30830/10646/2013 έγγραφο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ,
το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Οι Δήμοι Αμυνταίου, Εορδαίας και Μεγαλόπολης άσκησαν ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/06.02.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής («Κατανομή, διάθεση και
καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής
Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς») (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ.
400/22.02.2013). Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται, είναι ότι η ως άνω
Υπουργική Απόφαση αντίκειται, κατά το μέρος αυτής που προβλέπει τη διάθεση
του υπόψη τέλους του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 κατά ποσοστό 50% στις
οικείες Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου), σε σειρά
συνταγματικών διατάξεων. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει οι εν
λόγω Δήμοι άσκησαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα χορήγησης
προσωρινής διαταγής, με σκοπό την αναστολή εκτέλεσης της προσβληθείσας
Απόφασης κατά το ως άνω μέρος αυτής.
Ενόψει τούτων, και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών
Απόστολου Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι και ιγ του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτείνεται η άσκηση παρέμβασης
εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της υπόψη δίκης και η υποβολή
υπομνήματος επί της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης.
Προτείνεται η ανάθεση των ανωτέρω υποθέσεων στην Δικηγορική Εταιρεία
με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και
Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32 και
συγκεκριμένα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό
εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ.
Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, προκειμένου να ασκήσει ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας παρέμβαση και να παραστεί στην σε κάθε σχετική
διαδικασία.
ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ1-ΨΓΘΕπίσης, η παροχή πληρεξουσιότητας και εντολής στον ως άνω Δικηγόρο
Απόστολο Παπακωνσταντίνου βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και
Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,
Κολωνάκι, να ασκήσει εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέμβαση επί της ανοιχθείσας με
την υπ. Αριθμ. 1715/2013 αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι Δήμοι Εορδαίας,
Αμυνταίου, Μεγαλόπολης κατά της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.
2284/06.02.2013 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής («Κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης
Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς
Σταθμούς») (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ. 400/22.02.2013), καθώς και να υποβάλει ενώπιον
της Επιτροπής Αναστολών του ιδίου Δικαστηρίου σχετικό υπόμνημα, με σκοπό
την απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που άσκησαν οι ανωτέρω
αιτούντες. Επίσης, παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον ως άνω
Δικηγόρο να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε όποια δικάσιμο ορισθεί για τη
συζήτηση της εν λόγω αίτησης ακύρωσης και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,
καθώς και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη αυτής.
Το κόστος της αμοιβής του ανωτέρω Δικηγόρου και της Δικηγορικής
Εταιρείας που λόγω της ιδιαιτερότητας των υποθέσεων ορίζεται στο ποσό των
2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την άσκηση της παρεμβάσεως, και στο
ποσό των 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένω για την εκπόνηση του ως άνω
υπομνήματος.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
……ακολουθούν υπογραφές»
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή
Αποφασίζει ομόφωνα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δήμοι Αμυνταίου, Εορδαίας και Μεγαλόπολης
άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της
υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/06.02.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής («Κατανομή, διάθεση και
καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής
Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς») (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ.
400/22.02.2013). Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται, είναι ότι η ως άνω
Υπουργική Απόφαση αντίκειται, κατά το μέρος αυτής που προβλέπει τη διάθεση
του υπόψη τέλους του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 κατά ποσοστό 50% στις
οικείες Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου), σε σειρά
συνταγματικών διατάξεων. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει οι εν
λόγω Δήμοι άσκησαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα χορήγησης
προσωρινής διαταγής, με σκοπό την αναστολή εκτέλεσης της προσβληθείσας
Απόφασης κατά το ως άνω μέρος αυτής.
Ορίζει τη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου –
Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
ΑΔΑ: ΒΕΝ57Λ1-ΨΓΘΠατριάρχου Ιωακείμ 30-32 και συγκεκριμένα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ.
Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και
Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,
Κολωνάκι, προκειμένου να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
παρέμβαση και να παραστεί στην σε κάθε σχετική διαδικασία, ήτοι την άσκηση
παρέμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της υπόψη δίκης και
η υποβολή υπομνήματος επί της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης , καθώς και σε
κάθε μετ’ αναβολή και ματαίωση.
Επίσης, ορίζει τον ως άνω Δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου βασικό
εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ.
Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Κολωνάκι, να ασκήσει εκ μέρους της Περιφέρειας
Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέμβαση επί της
ανοιχθείσας με την υπ. Αριθμ. 1715/2013 αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι
Δήμοι Εορδαίας, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης κατά της υπ’ αριθμ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/06.02.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής («Κατανομή, διάθεση και
καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής
Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς») (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ.
400/22.02.2013), καθώς και να υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών
του ιδίου Δικαστηρίου σχετικό υπόμνημα, με σκοπό την απόρριψη της αίτησης
αναστολής εκτέλεσης που άσκησαν οι ανωτέρω αιτούντες. Επίσης, παρέχει την
εντολή και την πληρεξουσιότητα στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας σε όποια δικάσιμο ορισθεί για τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης
ακύρωσης και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, καθώς και να προβεί σε κάθε
νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη αυτής.
Εγκρίνει το κόστος της αμοιβής του ανωτέρω Δικηγόρου και της Δικηγορικής
Εταιρείας που λόγω της ιδιαιτερότητας των υποθέσεων στο ποσό των 2.500
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την άσκηση της παρεμβάσεως, και στο ποσό
των 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένω για την εκπόνηση του ως άνω
υπομνήματος.

Πηγή http://www.arcadiaportal.gr/news/sta-dikastiria-dimos-megalopolis-perifereia-peloponnisou-gia-lignitosimo

kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου